“အျပစ္ရွိတယ္ဆိုတာကို လူသားေတြက လက္မခံဘူးဆိုရင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕လူ႕အျဖစ္ယူျခင္းဟာ အလကား ျဖစ္မယ္” ဟု ဆိုေသာ ပိုလန္ႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႀကီး စတာနီစေလာ္ဂါေဒကီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Archbishop_Stanislaw_Gadecki_2_president_of_the_Polish_Bishops_Conference_Credit_Andreas_Dueren_CNA_10_12_15

ေရာမ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅၊ (EWTN News)

ယခုတင္ဆက္ေပးေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔က ကက္သလစ္သတင္းဌာနက ပိုလန္ႏိုင္ငံမွ ပိုစနန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး စတာနီစေလာ္ဂါေဒကီ အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုၿပီး တင္ဆက္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေမး။ ဆရာေတာ္ဘုရား.. ယေန႔ကမၻာႀကီးက နားလည္မႈမရွိတဲ့အေျခအေနထဲကို ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စက္ၠရမင္တူးတစ္ပါးျဖစ္ေသာ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္းကို ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔ ေသခ်ာနားလည္ဖို႔ လိုအပ္လာ ပါတယ္။
ေျဖ။ မွန္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္က လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းစက္ၠရမင္တူး (မဂၤလာ) ကို ကာႏြန္ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္ကေန သုံးသပ္ႏိုင္သလို ဘာသာတရားသြန္သင္ခ်က္ (Pastoral Teaching) ႐ႈေထာင့္ကေနလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယဗာတီကန္ေကာင္စီ အစည္း အေ၀းမွ ထုတ္ ျပန္ထားေသာ “ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းGaudium et spes” ဟူေသာ စာခၽြန္ေတာ္ အပိုဒ္-၄၈ အရ ကက္သလစ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို “တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ျဖည့္ဆီးေပးၾကေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးတို႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဘ၀၏ အတြင္းဆုံးက်ေသာ အေဖာ္မြန္ျပဳျခင္း ဟု အနက္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ထို႕အျပင္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း ဆိုတာက ခရစ္ေတာ္ေယဇူး ဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္လုံးတစ္၀တည္းရွိျခင္း ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးတုိ႔၏ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္  ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္အၾကားတြင္ တည္ရွိေနေသာ တစ္လုံးတစ္၀တည္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳျခင္း၏ လက္ၡဏာလည္းျဖစ္ေပသည္။ ဂ်ဴးဘာသာမွ ဘာသာေရးဆရာတစ္ဦးက ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ သာမန္လက္ထပ္ျခင္း၊ သဘာ၀အရ လက္ထပ္ ျခင္းႏွင့္ဘာသာေရးအရ လက္ထပ္ျခင္းတို႔၏ မတူကြဲျပားျခင္းကိုနားလည္ရန္လိုအပ္သည္ဟု မိန္႔ၾကားဖူးသည္။ သဘာ၀အရလက္ထပ္ျခင္း သည္ ေယာက်ၤားႏွင့္ မိန္းမတို႔၏ လက္ထပ္ျခင္း ကိုဆိုလိုေသာ္လည္း ဘာသာေရးအရလက္ထပ္ျခင္းသည္ ေယာက်ၤား၊ မိန္းမႏွင့္ ဘုရားသခင္တို႔၏ သုံးဦး ဖလွယ္ လက္ထပ္ျခင္းကို မီးေမာင္းထုိးျပျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအခ်က္သည္ ကက္သလစ္သာသနာ ေတာ္၏ လက္ထပ္ျခင္းအနက္ျဖစ္ေပ သည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရေသာ္ ကက္သလစ္သာသနာ ေတာ္၏ လက္ထပ္ျခင္းမဂၤလာသည္ ခရစ္ေတာ္ေယဇူးဘုရားသခင္ ၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ေပးထားေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔ႏွစ္ဦး၏ တစ္လုံးတစ္၀တည္းရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
ေမး။ ဆရာေတာ္ဘုရား.. တပည့္ေတာ္တို႔ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ ျပႆနာႏွစ္ခုရွိေနပါတယ္။ ပထမ ျပႆနာကေတာ့ အိမ္ေထာင္ရွိေနေသာ္လည္း တျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ေနထိုင္သူေတြကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယျပသာနာကေတာ့ လိင္ တူျခင္း (ေယာက်္ားနဲ႔ ေယာက်္ားအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ မိန္းမနဲ႔ မိန္းမခ်င္းအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း) ျပႆနာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို ဘယ္လို အမိန္႔ရွိခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ။ လိင္တူျခင္း (ေယာက်္ားနဲ႔ ေယာက်္ားအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ မိန္းမနဲ႔ မိန္းမခ်င္းအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း) အိမ္ေထာင္ျပဳတာကို လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းလို႔ ေခၚလို႔မရဘူး။ သူတို႔ဟာသူတို႔ ဘယ္လိုပဲ ေခၚေခၚ၊ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အေနနဲ႔က ေယာက်ၤားနဲ႔ မိန္းမတို႔ႏွစ္ဦး ၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကိုသာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းလို႔ေခၚရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခု ဗာတီကန္မွာက်င္းပတဲ့ မိသားစု ညီလာခံက မိသားစုျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ ညီလာခံမဟုတ္ဘူး။ လူေတြက အဲဒါကို နားမလည္ၾက ဘူး။ ေယာက်ၤားနဲ႔ မိန္းမ တို႔ႏွစ္ဦး၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းကိုသာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းလို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွင္သန္လာခဲ့တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကို အခုေခတ္ေရာက္မွ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ အစိုးရတစ္ခုခုက ဆန္႔က်င္ၿပီး လိင္တူျခင္းအတူတူေနထိုင္မႈ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို “လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း” လို႕ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈကိုဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆရာေတာ္ေတြ၊ ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔ ဗာတီကန္မွာက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ မိသားစုညီလာခံဟာ မိသားစုမ်ား ၏  ျမင့္ျမတ္ေသာ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္း ေဆြးေႏြးၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးအားအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို သာေပးဖို႔ အတြက္ ေခၚယူထားတဲ့ ဓမၼညီလာခံျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ကြဲၿပီး တျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်သူေတြကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပင့္ယူခြင့္ ေပးသင့္မေပးသင့္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ဒီညီလာခံမွာ ဆုံးျဖတ္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒအရေျပာရလွ်င္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္အတြက္ကမူ အိမ္ ေထာင္ကြဲျခင္းႏွင့္ တျခားလူႏွင့္ ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတို႔ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္၏ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျခင္းလမ္းစဥ္အတြက္ ၫြန္ၾကားခ်က္ မ်ားကိုေပးသည့္အျပင္ စက္ၠရမင္းတူးကိုပါ ထူေထာင္ေပးေတာ္မူပါသည္။
ေမး။ အဲဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲဘုရား။ တခ်ဳိ႕ဓမ္ၼပညာရွင္ေတြက ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ ေတြကို တကယ့္လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးတဲ့ေနရာမွာ ေျပာင္းလို႔ရတယ္လို႔ေျပာေနၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား၊ ဘာသာေရးခ်ဥ္းကပ္မႈကေျပာင္းလာရင္၊ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ရဲ႕ ယုံၾကည္ရာသြန္သင္ခ်က္ကလဲ ေျပာင္းလာမလား။
ေျဖ။ အရာအားလုံးက ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အေတြးအေခၚယူဆမႈက ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုရာ အေလ့ အက်င့္ယဥ္ေက်းမႈ ကလည္း ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ လူေတြရဲ႕ အေလ့အက်င့္က ေျပာင္းလဲလာႏိုင္တယ္ (၀ါ) လူေတြရဲ႕အေလ့အက်င့္ က ေျပာင္းလဲလာႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ ယုံၾကည္ရာ သြန္သင္ ခ်က္ကို ေျပာင္းလို႔မရပါဘူး။
ေမး။ လိင္တူေနထိုင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ျပန္ၿပီးေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ လိင္တူ အိမ္ေထာင္ျပဳသူေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း သစၥာရွိၾကသလို တာ၀န္လည္းယူၾကတယ္လို႔ လူမႈေရး သုေတသနက ဆိုထားပါတယ္။ အဲဒါဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
ေျဖ။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြနဲ႔ သုေတသနစာတမ္းေတြက ဓမၼသၿဂိဳလ္ပညာရပ္မွာ အေထာက္ အကူေပးႏိုင္ေပမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် တဲ့ေနရာမွာေတာ့ အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ျမတ္စြာဘုရား ေယဇူးက မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့အတိုင္း ဘုရားသခင္ဟာ ေယာက်ၤားနဲ႔ မိန္းမတို႔ကို ဖန္ဆင္း ေတာ္မူၿပီး အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ကူညီေဖးမေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကိုသာ တည္ေထာင္ ခဲ့ေပးပါတယ္။ အဲဒါကို လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အာဖရိက တိုက္ကဆရာေတာ္ေတြက မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာ မိန္းမလ်ာမ်ားအား လက္ထပ္ျခင္း Gay Marriage ကို ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့အမ်ားႀကီးရမယ္လို႔ ဥေရာပအဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ရဲ႕ေျပာဆိုမႈကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကိုယ္ေတာ္က ေျပာေနပါသလဲ။
ေျဖ။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့အဖြဲ႕ေတြ အမ်ားဆုံးရွိတဲ့ ဥေရာပႏိုင္ငံ (၀ါ) နယူးေယာက္ၿမိဳ႕လို၊ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕လိုမ်ဳိးမွာ ရွိေနၾကတဲ့အဖြဲ႕ေတြကို အမ်ားအားျဖင့္ ထင္ေၾကးေပးေနၾကပါတယ္။
ေမး။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ထဲမွာေရာ “မိန္းမလ်ာစည္း႐ုံးမ I Gay Lobby” ဆိုတာ ရွိေနပါသလား။
ေျဖ။ အေျမာ္အျမင္ႀကီးတဲ့ဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ ရဟန္းေတာ္ေတြက ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ထဲမွာ ဒီလိုမ်ဳိးမိန္းမလ်ာစည္း႐ုံးမႈကို လုပ္မယ္လို႔မထင္သလို ေကာင္းတဲ့ရလဒ္ေတြလည္းအျပင္ ေလာကမွာ လိုရမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာကေတာ့ တခ်ဳိ႕မိန္းမလ်ာေတြက သူတို႔ရဲ႕မိန္းမလ်ာျဖစ္ေနျခင္းကို အသင္းေတာ္ထဲမွာသည္းခံဖို႔ေတာ့ လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္ပါ တယ္။ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ မိန္းမလ်ာေတြကို သည္းခံေပးႏိုင္သလို ယုယျမတ္ႏိုးႏိုင္ေပမယ့္ သမၼာက်မ္းစာ ရဲ႕ ေဘာင္ ကို ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ မိန္းမလ်ာေတြကို ျမႇင့္တင္ ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ ဟာ ျမတ္စြာဘုရား သခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ၾသဇာရွိတဲ့သူေတြက၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိကက္သလစ္သာသနာေတာ္အေနနဲ႕ မိသားစုညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေစာင့္ဘဲ၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၊ အာဖရိကႏိုင္ငံေတြမွာ ခြင့္မျပဳ ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွာ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ခြင့္ျပဳမယ္လို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။
ေျဖ။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကာႏြန္ဥပေဒရဲ႕က်င့္ထုံးအရ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာရွိတဲ့ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ေတြအေနနဲ႔ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး ဥပေဒတခ်ဳိ႕ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္ ကာႏြန္ဥပေဒပုဒ္မတခ်ဳိ႕က ခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္။ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ရဲ႕အေျခအေန မွန္ဟာ အာဖရိကတိုက္၊ ဥေရာပတိုက္နဲ႔ အာရွတိုက္ စတဲ့ေဒသေတြမွာ မတူကြဲျပားမႈေတြ ရွိတာ ေတာ့မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္မတူညီေသာေဒသ၏ အသင္းေတာ္အေျခအေနကို ဒုတိယအဆင့္တြင္ စဥ္းစားရမွာျဖစ္ၿပီး ပထမ အဆင့္မွာ စဥ္းစားရမွာက ကက္သလစ္သာသနာ ေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္ေတြဟာ စည္းလုံးမႈရွိေနရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာ ကေတာ့ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ဟာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ တူညီေသာအခ်က္ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ဟာ တစ္ခုတည္း၊ တကမၻာလုံးႏွင့္ သက္ ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ တမန္ေတာ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ အသင္းေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ဆရာေတာ္ဘုရားက အသင္းေတာ္ကိုခုခံတဲ့ပုဂ္ၢိဳလ္ an exgete  ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္း စာထဲမွာေတာ့ ဘုရားသခင္ က ေပါင္းစပ္ထားေသာအရာကို လူသားက မခြဲမခြာေစရလို႔ မိန္႔ ၾကားထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ  အီတလီႏိုင္ငံ သားေတြ အပါအ၀င္ ကြဲျပားတဲ့အသင္းေတာ္ကိုခုခံသူေတြက ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟာ မပ်က္ျပယ္ႏိုင္မႈ ကို ပ်က္ျပယ္ေစႏိုင္ တယ္လို႔ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ဒီအယူအဆကို ဆရာေတာ္ဘုရားအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီအဆိုျပဳခ်က္ဟာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ႀကီးမားတဲ့ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေထာက္အပံ့ဟာ ဂ်ဴးဘာသာ၊ အစ္ၥလာမ္ဘာသာေတြကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ပိုၿပီးေတာ့နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ လူႏွစ္ဦးအၾကားတြင္ျပဳလုပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို အခ်ိန္မေရြး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ-ကၽြန္ေတာ့္ႏိုင္ငံ ပိုလန္မွာဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားႀကီးကခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပးၾကၿပီး မြတ္ဆလင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ၾကျခင္းျဖင့္ စက္ၠရမင္းတူးလို႔ မွားယြင္းစြာနားလည္ၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳ ေနၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ အစ္ၥလမ္ဘာသာမွာက အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို သေဘာတူညီခ်က္လို႔ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို အခ်ိန္မေရြး ပယ္ဖ်က္လို႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေျပာရေသာ္ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီႏိုင္ငံေတြမွာက အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းကို ဥပေဒ အရတရား၀င္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနၾကၿပီး ခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာ မိမိ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္ ကို မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိ ဟု ေျပာဆိုလို သူေတြရွိေနၾကပါတယ္။ လက္ေတြ႕က်ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၏ ပယ္ဖ်က္မရေသာသြန္သင္ခ်က္ကို စိုးရိမ္ေစတဲ့ျပႆနာ ေတြကို ေျဖရွင္းေနၾကပါတယ္။ ဒီအဆိုဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ပညာသားပါေသာ စြန္႔လႊတ္ျခင္း ၏ ေျပာဆိုမႈလို႔ ေခၚခ်င္ပါတယ္။
ေမး။ ရဟန္းမင္းႀကီး ေယာဟန္ေပါလူး (၂) က “မိသားစုမ်ားကို  ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ  ရဟႏ္ၲာ” တင္မကဘူး၊ က႐ုဏာရွင္ေယဇူး ဘုရား၏ ႀကီးမားေသာသာသနာျပဳပုဂ္ၢိဳလ္လည္း ျဖစ္ ေတာ္မူပါတယ္။ ဒီေခတ္ႀကီးကလူေတြက “သနားျခင္း” အေၾကာင္းကိုပဲေျပာၾကၿပီး “တရား မွ်တျခင္း၊ အျပစ္၊ အမွန္တရား” အေၾကာင္းကို ေျပာဖို႔ေမ့ေနၾကပါတယ္။
ေျဖ။ တကယ္ေတာ့ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ သနားျခင္းတို႔ႏွစ္ခုက သီးသန္႔ခြဲထုတ္မရဘူး။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ ဟာ ႏွစ္ခုစလုံးရဲ႕အေျခအေနကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနပါတယ္။ တရား       မွ်တျခင္းက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ကိုေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး သနားျခင္းကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ အေပၚမွာ မွန္ကန္စြာနဲ႔ မွ်တမႈမရွိဘဲေပးကမ္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ဒီႏွစ္ခုကို ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္႐ႈေထာင့္ကေနၾကည့္ရင္ ခြဲထုတ္လို႔ မရဘူး။ အကန္႔အသတ္မဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သနားျခင္းဟာ က်မ္းစာထဲက ျပန္လာေသာ သားမိုက္က အေဖျဖစ္သူက ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုတဲ့ ပုံျပင္အတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လာတဲ့ သားမိုက္ကိုႀကိဳဆိုတဲ့အေဖရဲ႕ႀကိဳဆိုျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့တည္ၾကည္ျခင္းကိုေဖာ္ျပတာျဖစ္ၿပီး  လူသားေတြရဲ႕အျပဳအမႈက ဘုရားသခင္ ကိုမထိန္းခ်ဳပ္ထားဘူး။ အျပစ္သားေတြရဲ႕ လုပ္ ရပ္က ဘုရားသခင္ရဲ႕တည္ၾကည္ခုိင္ၿမဲေသာစိတ္ကို မေျပာင္းလဲေစႏိုင္ဘူး။
ေမး။ မိသားစုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သနားျခင္းဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရက ဘယ္လိုအဓိပ္ၸါယ္ရွိမလဲ။
ေျဖ။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္က မိမိ၏သနားၾကင္နာျခင္းေမတ္ၱာေတာ္ကို လူတစ္ဦးဆီကို ေဖာ္ ထုတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတ္ၱာေတာ္ကို မိသားစုေတြနဲ႔ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းေတြအေပၚမွာ ပိုၿပီးေဖာ္ထုတ္ပါတယ္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းက ဘယ္လိုမ်ဳိးအေျခအေနထဲမွာပဲရွိေနပါေစ၊ ပုံမွန္ (၀ါ) ပုံမွန္မဟုတ္ရင္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ သနားျခင္းဂ႐ုဏာေတာ္သည္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းတည္တံ့ေသာ ကာလတစ္ခုလုံးတြင္ အၿမဲလိုက္ပါတည္ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလိုအၿမဲလိုက္ပါတည္ရွိေနမွသာလွ်င္ အဲဒီလက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ကိေလသထဲမက်ေရာက္ၾကဘဲ အျပစ္ထဲကေန႐ုန္းထြက္ လာၿပီး ေက်းဇူး ေတာ္ဆီ ကို ျပန္လာႏိုင္ၾက မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ လူေတြရဲ႕အသိစိတ္မွာက “အျပစ္ျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့ အသိတရားက ေပ်ာက္ ကြယ္ေနၿပီ။ တဖက္မွာလည္း ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အေနနဲ႔ ေခတ္အေျခအေနကို လိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲသင့္တယ္လို႕လည္း ေျပာေနၾကျပန္ေတာ့ ဘုရားသခင္ ရဲ႕အဆင့္အတန္း     ကို လူမႈေရးအဆင့္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ရမယ့္အေျခအေနကို ေရာက္ေနတယ္။ ဒီအေတြးအေခၚက တကယ္ေအာင္ျမင္မလား။
ေျဖ။ ဒီအေတြးအေခၚကအနာဂါတ္မရွိဘူး။ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က ဘာသာေရး အေျခအေန ကိုေဖာ္ျပဖို႕အတြက္ လူမႈေရးဘာသာရပ္ကို အသုံးျပဳၾကရပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဖက္ေျပာရရင္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အသိတရားထဲမွာ အျပစ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အသိတရားက မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ စိတ္သေဘာထားတိုင္းဟာ ေကာင္းတယ္လို႔ ယူဆလို႔ရပါ တယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္ စကားေတာ္ကေနစတင္႐ုံကလြဲၿပီး အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ စတင္စရာမရွိပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း အျပစ္သားေတြအတြက္ ဒီေလာကထဲကို ဆင္းႂကြလာေတာ္ မူတယ္ဆိုတာကို တိတိလင္းလင္းမိန္႔ၾကားခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြက အျပစ္ျဖစ္ျခင္းကို အသိအမွတ္မျပဳဘူးဆိုရင္၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ဒီေလာကထဲကို ဆင္းႂကြ လာျခင္းဟာ အဓိပ္ၸါယ္မရွိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရဲ႕ လူ႕အျဖစ္ကို ယူေတာ္မူျခင္း တစ္ခုလုံးကို အဓိပ္ၸါယ္ကင္းမဲ့ေစပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားဟာ လူသားေတြအတြက္ မဆင္းႂကြားလာဘူး လို႔ယူဆရင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ အျပင္ ဖက္မွာ ကယ္တင္ျခင္းဆိုတာလည္း မရွိႏိုင္ဘူး။
ေမး။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ က်ားမတန္းတူရွိျခင္းဆိုတဲ့အေတြးအေခၚကႀကီးစိုးေနတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ လည္းပဲ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မွာ ႀကီးထြားလာ ခဲ့တယ္။ အဲဒီတန္းတူရွိျခင္းဆိုတဲ့၀ါဒနဲ႔ အတိတ္က ႀကီးထြားခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ေတြဟာ မိသားစုႏွင့္လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းတို႔ အၾကား တြင္ ဆန္႔က်င္ဖက္မ်ား ေတြ႕မိပါသလား။
ေျဖ။ မွန္ပါတယ္။ အရာရာတိုင္းလိုမွာ တစ္ခုခုေတာ့ရွိစၿမဲပါ။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ အလြန္မွာ ရွိေနၾကတဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ပုထုဇဥ္လူသားကို ေလးစားတန္ဖိုးမထားၾကတာက ေတာ့အတူတူပါပဲ။ တနည္းေျပာရရင္ေတာ့ ဒီစနစ္ေတြဟာ လူသားေတြကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ တရားကဲ့သို႔ပင္မေလးစားၾကဘူး။ ဒီ၀ါဒလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ လူသားတစ္ဦး၏ အတြင္းပိုင္း   ဆိုင္ရာ နက္ရႈိင္းမႈကို အလုံးစုံဖ်က္ဆီးပစ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကို အလႊာလိုက္၊ လူတန္းစားလႊာမ်ား၏ တစ္လုံးတ၀တည္းရွိျခင္းကို ခြဲပစ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီလို ခြဲပစ္ျခင္းမ်ဳိးကို ႏူးညံ့ေသာအတြင္းပုိင္းျဖစ္ေသာ က်ားမတန္းတူဟူေသာ က႑ကေန ၀င္ ေရာက္လာပါတယ္။
ေမး။ ႏူံးည့ံေသာသီအိုရီက ပိုၿပီးေတာ့အႏ္ၲရာယ္ရွိတယ္လို႔ မိန္႔ၾကားလိုတာလား။
ေျဖ။ သိပ္မွန္တာေပါ့။ လူသားသည္ ယခုေခတ္သီအိုရီလို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သူ႔ကိုယ္သူ ဦးတည္ ျခင္းမျပဳပါဘူး။ မက္စ္၀ါဒထဲမွာ မတရားေသာသီအိုရီမ်ား ရွိေနတာကို လူသားကသိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ားမ (လိင္) ကိစ္ၥကိုေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ လူသားသည္ ကြဲျပားေနၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ ေတြဟာလည္း မတူညီၾကတာကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ လူတစ္ဦးက အက်ဳိးရွိတယ္လို႔ေပၚလြင္ေန တဲ့အရာတစ္ခုကို ဖမ္းဖို႕ႀကိဳးစားေနမွာျဖစ္တယ္။ တဖက္ကေျပာရင္ လူတစ္ဦးအား သူ႔ကို အေျခခံၿပီး ဆက္ဆံမယ္ဆိုရင္ ဒါက လူတစ္ဦးခ်င္းကို အေရးေပးေသာအုတ္ျမစ္ျဖစ္သြားမယ္။ တနည္းေျပာရရင္ က်ားမတန္းတူ၀ါဒက အခန္းထဲကို၀င္လာၿပီဆိုရင္ အဲဒီအေတြးအေခၚ     က အယူအဆသက္သက္ျဖစ္ၿပီး အဲဒီအယူအဆဟာ ခင္ပြန္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္မႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံ မႈကို ဖ်က္ဆီးရန္ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္က က်ားမတန္းတူ၀ါဒႏွင့္ မက္စ္၀ါဒတို႔အေပၚ ဘယ္လိုတန္ျပန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီ၀ါဒႏွစ္ကို လူသားတို႕၏တန္ဖိုးကို လူသားတို႔အား သတိ မူေစေသာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ မိသားစုတို႔၏ေတာက္ပမႈ၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ယူျခင္း တို႔ကိုသင္ၾကားေပးေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ မွန္ကန္ေသာ သြန္သင္ခ်က္နဲ႔ပဲ တန္ျပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္က လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္မိသားစုအေပၚ ေပးကမ္းႏိုင္ေသာ အကူအညီႏွင့္ျပန္လည္တုံ႕ျပန္ျခင္းတို႔က ကက္သလစ္သာသနာေတာ္    တြင္ ပုထုဇဥ္လူသားကိုတုံ႕ျပန္ေသာ မႏုႆေဗဒရွိတယ္ဆိုတာ တည္ေဆာက္ေပးထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကိုသင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အမွတ္ရေစျခင္းအားျဖင့္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ တင္စားေတာ္မူေသာ “ကြင္းျပင္ေဆး႐ုံ” ဟု ေခၚေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေစေသာ ဧရာမေျခလွမ္းကိုၿပီး ဆုံးေစပါတယ္။ အသင္းေတာ္ဟာ ကြင္းျပင္ ေဆး႐ုံ အခန္းက႑ကိုလုပ္ေဆာင္ရင္း က်ဳိးပဲ့ေနသူမ်ားကို ကုသေပးေနပါတယ္။ ဒီကုသမႈက တစ္ခါ တေလမွာေတာ့ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပုထုဇဥ္လူသားဟာ ပုဂ္ၢလဆန္ ေသာအေတြးအေခၚထဲတြင္ပိတ္မိေနၿပီး တျခားအေတြးအေခၚမ်ားကို လက္မခံေတာ့ဘူး။ တျခားအခက္အခဲမ်ားကို သတိမူရမွာကေတာ့ လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ မိသားစု အတြက္ ေကာင္းမြန္ ေသာျပင္ဆင္မႈကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လက္ထပ္မယ့္သူမ်ားဟာ လက္ထပ္ျခင္းက ပန္းက်ဲျခင္း၊ လွပေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို၀တ္ဆင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရာသက္ပန္ဖ်က္ဆီး မရေသာ စက္ၠရမင္းတူးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သူတို႔တေတြသိလာၾက မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာျပင္ဆင္ျခင္းဆိုတာက လက္ထပ္ၾကမယ့္ ဇနီးေမာင္ႏွံ တို႕ရဲ႕ ယုံၾကည္ျခင္းကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ ယုံၾကည္ျခင္း ရွိမရွိကို စမ္းသပ္ျခင္း လည္းပါ၀င္ပါတယ္။ လက္ထပ္ၾကမယ့္ ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ ယုံၾကည္ျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ လက္ထပ္ျခင္းကပ်က္စီးမွာျဖစ္သလို သူတို႔ႏွစ္ဦးအား ခရစ္ေတာ္ဘုရားက အရွင္ျမတ္ ၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္အတူ အၿမဲတမ္းေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ္လည္း စက္ၠရမင္းတူးသည္ ျပည့္စုံျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ဘူး။ လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားကို ကူညီႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြလည္း ရွိၾက ပါေသးတယ္။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ အရင္နဲ႔ လက္ရွိသြန္သင္ခ်က္မွာ ကြဲျပားမႈက ေတာ့ လူေတြက လက္ထပ္မထပ္ခင္ ေစာေစာ၊ အနီးကပ္ႏွင့္ ခဏခဏျပင္ဆင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီေခတ္မွာေတာ့ လက္ထပ္ျခင္း အတြက္ ျပင္ဆင္မႈဟာ သက္ဆုံးတိုင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေသသည့္ အထိ အၿမဲတမ္းအတူတူလက္တြဲျခင္းဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ ျဖစ္သြားပါတယ္။
ေမး။ ယေန႔ေခတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးက က်ားမ၀ါဒႏွင့္ ႐ုပ္၀တ္ၱဳ၀ဒါတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေနၾက ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚခ်က္ကေတာ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို စီးပြားေရးတစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တျခားနည္းျဖင့္ေျပာရရင္ လက္ထပ္သူစုံတြဲအၾကားထဲမွာေရာ အျပင္မွာပါ စီးပြားေရးအျဖစ္ တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနအေပၚမွာ သာသနာေတာ္ အေန နဲ႔ လက္ထပ္သူေတြကို ဘယ္လိုပံ့ပိုးႏိုင္ မလဲဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေျပာရရင္ေတာ့ အေျခခံက်တဲ့ပံ့ပိုးမႈကေတာ့ လူကို တျခားေသာစီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အရာ အားလုံးထက္ပိုၿပီး ဦးစားေပးဂ႐ုစိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူသားဟာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ အဓိကဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေတြးအေခၚ သာ တကယ္ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုရင္ လူသားဟာ စီးပြားေရးအသုံးခံမဟုတ္ေတာ့ဘဲ စီးပြားေရး ကသာလွ်င္ လူသား ရဲ႕အသုံးခံျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းက ကုန္ပစ္ၥည္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တာလား။
ေျဖ။ မွန္ပါတယ္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းက ထုတ္ကုန္ပစ္ၥည္းမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ကၽြန္ ေတာ္တို႔က လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ မိသားစုကို စီးပြားေရးထက္ ပိုၿပီးအထင္ေသးမယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးက သူတို႔ႏွစ္ခုကို အႏိုင္က်င့္လာမယ္။
ေမး။ ဒီအခ်က္ကို ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အေနနဲ႔ လူေတြသတိမူလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ သင့္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ လူမႈေရးဆိုင္ရာသြန္သင္ခ်က္က အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ လူတစ္ဦးမွာ ဘာရွိသလဲဆိုတာထက္ လူျဖစ္ေနျခင္းက ပိုၿပီးေတာ့တန္ဖိုးရွိတယ္ဆိုတာကို      လူေတြအားလုံးက သိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား လက္ထပ္ျခင္းနဲ႔ မိသားစုေတြ က ျမန္ဆန္တဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္ကိုလိုက္ေနရင္ ႀကီးမားတဲ့ထိခိုက္မႈက မိသားစုအေပၚ က်ေရာက္လာတယ္။ သာဓကတခ်ဳိ႕ကိုေျပာရရင္ လူငယ္ေတြ၊ လူေတာ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ မိမိတို႔ကၽြမ္းက်င္တဲ့ပညာနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ကိုေရာက္လာၾကတဲ့အခါမွာ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ ျခယ္လွယ္မႈကိုခံစားၾကၿပီး တစ္ရက္မွာ (၁၂) နာရီကေန (၁၄) နာရီအထိ ည့ဥ္သန္းေခါင္အထိ အလုပ္လုပ္လာၾကတယ္။ လုပ္ငန္းေတြမွာ လစာေကာင္းေကာင္းရ လာၾကေတာ့ အလုပ္ပင္ပန္းမႈအေပၚ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို သုံးစြဲလာၾကေတာ့တယ္။ ဒီလူငယ္ ေတြဟာ ဘ၀ပ်က္စီးတဲ့အခါမွာ အမႈိက္လိုသေဘာထားခံၾကရတယ္။ အခု ေနာက္ပိုင္းမွာ ၾကားရတာကေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြဟာ အိမ္ေထာင္ရွိတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြကို အပ်ဳိ မိန္းကေလး ေတြထက္ ပိုၿပီးႏွစ္သက္လာၾကတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ အလုပ္ရွင္ေတြက အိမ္ေထာင္ရွိတဲ့ ကေလးရွိတဲ့မိခင္ေတြဟာ အပ်ဳိမိန္းကေလးမ်ားထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္ လို႔ ရိပ္မိလာၾကေတာ့ အိမ္ေထာင္ရွိတဲ့ ကေလးရွိတဲ့မိခင္ေတြဟာ ပိုၿပီးတာ၀န္ ယူစိတ္ေတြ ပိုရွိလာၾကတယ္၊ ပိုေကာင္းတဲ့အစီအမံေတြလုပ္တတ္ၾကသလို သူတို႔ရဲ႕ အစြမ္းအစေတြကို   အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ႏိုင္ၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ အလုပ္သမား ေတြအေပၚ ထားရွိတဲ့စံႏႈန္းေတြဟာ ေျပာင္းလဲလာတယ္၊ အေျခအေနေတြက လည္း ေျပာင္းလဲလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အေနနဲ႔ စိတ္ပူစရာအေၾကာင္းအရာမ်ားေနာက္ကို လိုက္မသြား သင့္ပါဘူး။
ေမး။ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈကေတာ့ သတင္းမီဒီယာကေန အင္တာနက္နဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြမွာ မိသားစုႏွင့္ လက္ထပ္ျခင္းတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံမႈပုံရိပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ အေနနဲ႔ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ဘယ္လိုျပန္တုံ႔ျပန္သင့္သလဲ။
ေျဖ။ မွန္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာထဲမွာေဖာ္ျပေနတဲ့ လက္ထပ္ျခင္းနဲ႔ မိသားစုပုံရိပ္ဟာ ၀မ္းနည္း စရာေကာင္းပါတယ္။ ပိုဆိုးတာကေတာ့ သတင္းမီဒီယာမွာဖြင့္ဆိုထားတဲ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္းအေၾကာင္းဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားႏွင့္ လုံး၀ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ လူေတြကေတာ့ ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန အဲဒီအစီအစဥ္ေတြကိုရရွိၾကတာဟာ ဘာမွတာ၀န္မရွိၾကပါဘူး။ ခဏ ေနမွာေတာ့ သူတို႔ဟာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာျမင္ရတဲ့ လိင္ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ အေပ်ာ္လိင္ဆက္ဆံ ျခင္း၊ သစ္ၥာမဲ့ျခင္း၊ ၾကင္ေဖာ္ဖလွယ္ျခင္း ၊ ေအာင္ျမင္လိုေသာ စိတ္ဆႏ္ၵ၊ ကိေလသတပ္မက္ ျခင္း၊ မက္ေမာျခင္းစတဲ့ အက်င့္ေတြကိုအတုခိုးလာၾကေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သတင္း မီဒီယာဟာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ဖ်က္ဆီးပါတယ္။
ေမး။ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ေကာင္းေသာစံျပနမူနာမ်ားကို ဘယ္မွာေတြ႕ ရွိႏိုင္ၾကမလဲ။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီေလာကႀကီးမွာ အားေကာင္းေသာ ကက္သလစ္ သတင္းမီဒီယာ မရွိဘူးဆိုရင္ ျပည္သူလူထုကေတာ့ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမွာေနထိုင္ေနၾကၿပီလို႔ သူတို႔ကိုယ္ကိုျမင္ၾကေတာ့မယ္။ ယေန႔ေခတ္ကာလ ကိုၾကည့္ရင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာစာအုပ္ေတြ၊ အလြန္ေကာင္းေသာစာအုပ္ေတြကို ထုတ္ေ၀ ၾကေပမယ့္ ဖတ္မယ့္ သူေတြမရွိၾကေတာ့ဘူး။ ဒီစာအုပ္ေတြဟာ ကေလးငယ္ေတြ၊ မိသားစု ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအေၾကာင္းတို႔ကို ဦးတည္တဲ့ စာအုပ္ေတြျဖစ္ၾကေပမယ့္ ဘယ္သူမွ မဖတ္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိးအေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေရာက္ရွိၾကၿပီဆိုရင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဆီကို ေကာင္းကင္ဘုံမွာရွိတဲ့အရာေတြဆီကို ျပန္လာေစႏိုင္မယ့္ ကက္သလစ္သတင္းမီဒီယာဟာ အင္မတန္ လုိအပ္ပါေတာ့တယ္။
ေမး။ သာမန္ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံနဲ႔ ပိုလန္ႏိုင္ငံမ်ားစြာေတြ မိသားစု၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွစ္ခုအေပၚတြင္ ႀကီးမားတဲ့အသိတရားကင္းမဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားတဲ့အက်ဳိးရလဒ္မ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြက သူတို႔ယုံၾကည္သင့္တဲ့အရာေတြကို သိရွိလာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္က ဘာေတြ လုပ္ႏိုင္မလဲ။
ေျဖ။ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ပထမဆုံးေျပာခ်င္တာကေတာ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ေတြကို မသိျခင္းသည္ ယေန႔ေခတ္ကာလ ရဲ႕အေၾကာင္းအရာေတြကို မသိျခင္းထက္ ပိုမႀကီးပါဘူး။ ဥပမာေျပာရရင္ ကေလးလူငယ္ ေတြ ပညာသင္ႏွစ္စၿပီဆိုရင္ ေက်ာင္းတက္တာ လုံေလာက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေလးေတြ ဟာ ေနာက္ တစ္ႏွစ္ေရာက္ တဲ့အခါမွာ အရင္ႏွစ္ကသင္ၾကားခဲ့တာေတြကို ေမ့ကုန္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းတက္ခိုင္းတာဟာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီးခက္ခဲတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေလးေတြဟာ ေကာလိပ္ေတြၿပီးဆုံးသြားၾကၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ဘာသာ ရပ္တစ္ခုမွာ ပညာရွင္ေတြျဖစ္လာၾကေပမယ့္ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြဟာလည္း အနည္း နဲ႔အမ်ားဆိုသလို သူတို႔လုပ္ငန္းခြင္မွာ အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာကို ေပၚလာတတ္ပါတယ္။  ဒီလိုပဲ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ဟာလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ လူငယ္ေတြ ဟာ ကေလးဘ၀ကေန ေကာလိပ္ေရာက္တဲ့အထိ ဘုရားစကားကိုသင္ၾကားၾကပါတယ္။ လူ တစ္ခ်ဳိ႕က တစ္စုံတစ္ခုကို တစ္ေနရာမွာၾကား လိုက္ေပမယ့္ သူၾကားတဲ့အရာကို ေသခ်ာမသိ လိုက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘုန္းႀကီးေတြက တရားေဟာတဲ့အခါမွာ ေသခ်ာဂ႐ု တစိုက္ျပင္ဆင္ၿပီး ေဟာေျပာသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ခဏေဟာ  တာနဲ႔ အျပင္မွာအၾကာႀကီးေဟာေျပာတာကို ခ်ိန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေျခအေနက စိတ္ပ်က္ ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ အင္တာနက္ဟာ အလြန္နက္႐ႈိင္း တဲ့ ေက်ာက္ကပါးႀကီး ျဖစ္ေပမယ့္ တဖက္မွာေတာ့ အင္တာနက္ဟာ အသိတရားရဲ႕စြယ္စုံက်မ္းလည္း ျဖစ္တာမို႔ အဲဒီအင္တာနက္ထဲမွာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ေတြကို အသုံးခ်ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ပိုလန္ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား နဲ႔ ကက္သလစ္သာသနာေအာက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြဟာ အင္မတန္မွ အားေကာင္းေနပါတယ္။
ေမး။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ၾကားခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ပိုလန္ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္အားလုံးကို ပိုလန္ဘာသာ စကားနဲ႔ ဘာသာျပန္ ဆိုထားၿပီး ႏိုင္ငံသားေတြအားလုံးကအသုံးျပဳႏိုင္ၾကပါၿပီ။ ရဟန္းမင္းႀကီး ေပါလူး (၆) ကေန လက္ရွိရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားရဲ႕ စာခၽြန္ေတာ္ေတြ အျပင္ လူဘလင္ ကက္သလစ္ တက္ၠသိုလ္ကေနထုတ္ေ၀တဲ့ စာေစာင္ေတြအားလုံးကို ပိုလန္ႏိုင္ငံသားေတြ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၾကပါၿပီ။ ဖတ္႐ႈခ်င္ တဲ့သူတိုင္းအတြက္ အရင္းအျမစ္ေတြဟာ အဆင္သင့္ရွိေနၾကပါၿပီ။
ေမး။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အေနနဲ႔ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ သင္တန္းေတြကို လက္ထပ္ၿပီး သားသူေတြအတြက္ေရာ၊ လက္ထပ္မယ့္သူေတြအတြက္ေရာ ေပးသင့္တယ္ထင္ပါသလား။
ေျဖ။ ေပးသင့္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း လက္ထပ္ျခင္းအတြက္ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ႐ုံးလုပ္ငန္းၿပီးဆုံးမႈ လက္ၡဏာမရွိဘဲ လက္ထပ္ျခင္းအတြက္ျပင္ဆင္မႈမ်ားဟာ လက္ထပ္ျခင္းနဲ႔ မိသားစုအတြက္ ခိုင္မာက်စ္လစ္တဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ကို ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ တျခားပုံစံကို စဥ္းစားေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လူငယ္လူရြယ္ေတြ ကို ဘုရားစကားသင္ၾကားဖို႔ စဥ္းစားေနပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြကို ဘုရား စကားသင္ေပးေပမယ့္ မိဘေတြရဲ႕အေျပာအဆိုနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြက သူတို႔သင္ၾကားထား တာေတြနဲ႔မကိုက္ညီဘူးဆိုရင္ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔လူငယ္ေတြဟာ ပ်က္စီးရလြယ္ကူလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာလူငယ္ေတြကို စက္ၠရမင္းတူးနဲ႔ဆိုင္ေသာ ဘုရားစကားသင္ၾကားေပးမႈကို ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါၿပီ။ ကေလးငယ္ေတြက ေဆးေၾကာျခင္းကို ခံယူတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ၊ ပထမကိုယ္ေတာ္ျမတ္နဲ႔ ခရစ္ၥမား အားေပးျခင္းတို႔ကို လက္ခံၾကတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ၊ မိဘမ်ားက ခရစ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔ပိုၿပီး နီးစပ္လာေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ၾကသလဲဆိုတဲ့ အခ်က္အေပၚ မူတည္ပါတယ္။
ေမး။ အနာဂါတ္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အေနနဲ႔ မိသားစုနဲ႔ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းတို႔ကို ကူညီေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဘယ္လိုမ်ဳိးအေနအထားမွာ ရွိေနသင့္တယ္လို႔ ဆရာေတာ့္အေနနဲ႔ ထင္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ့အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ လက္ရွိရွိေနၾကတဲ့ သတင္းမီဒီေတြ၊ ဘုရားစကားသင္ၾကား ေပးမႈေတြ၊ သာမန္သင္ၾကားေပးမႈေတြ၊ စာေပထုတ္ေ၀မႈေတြ၊ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ရဲ႕စာေပေတြနဲ႔ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းေတြဟာ ေကာင္းမြန္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြအားလုံးဟာ ကက္ သလစ္အသင္းေတာ္ရဲ႕ သတင္းျဖန္႔ျဖဴးတဲ့နည္းလမ္းေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြ မတိုင္ ခင္တုန္းကေတာ့ ဒီနည္းလမ္းေတြ ဟာ ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြတုန္းကဆိုရင္ ကက္သလစ္ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ကိုအားေကာင္းခဲ့ေပမယ့္ ယေန ႔ေခတ္ ကက္ သလစ္ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ အရည္အေသြးပိုင္းမွာ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာပါတယ္။
ေမး။ လက္ထပ္တဲ့ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ တကယ္ေတြ႕ဆုံႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြက ဘယ္လိုပါလိမ့္။
ေျဖ။ လက္ထပ္တဲ့ဇနီးေမာင္ႏွံေတြကို ကူညီေပးေနတဲ့အဖြဲ႕ေတြ (ပိုလန္မွာေတာ့ မိသားစုအသင္း ေတာ္ဟာ အရမ္းကိုတိုးတက္ေနပါၿပီ) တကယ္ရွိၾကပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘလက္နီဂီရဲ႕အိုေအစစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈကို ခံယူေနၾကတဲ့လူေတြရွိေနၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လက္ထပ္ ၿပီးခါစစုံတြဲေတြက မိသားစုေတြထဲမွာ ဘာသာေရးအုပ္စုေတြဖြဲ႕ေနၾကပါၿပီ။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ လည္း ဒီလိုဆင္တူတဲ့အဖြဲ႕ေတြရွိေနၾကၿပီး ဒီအဖြဲ႕ေတြထဲမွာပဲ မိသားစုေတြဟာ ေတြ႕ဆုံၾက တယ္၊ အခ်င္းခ်င္းကူညီၾကသလို သူတို႔ရဲ႕သားသမီးေတြနဲ႔ ခရီးအတူတူသြားေနၾကပါၿပီ။ ဒီ မွာလည္းပဲ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ေတြကို ဦးစားေပး သင္ၾကားေပးတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။
ေမး။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ပုံမွန္အေျခအေနမွာမရွိဘဲ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ အတိုင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေမးခ်င္ပါတယ္။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္နဲ႕ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ေျခတုန္ခ်တုန္ျဖစ္ေနၾကၿပီး အသင္းေတာ္ထဲမွာ လက္ရွိ ရွိေနၾကတဲ့ ဒီလို မ်ဳိးလူေတြကို ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါသလဲ။
ေျဖ။ တကမ္ၻာလုံးဆိုင္ရာမိသားစုညီလာခံက အသစ္ေသာဆက္ဆံမႈကိုရွာေဖြၾကတဲ့ ခြဲၾကတဲ့ လင္ မယားေတြ၊ ကြဲသြားၾကတဲ့ လင္မယားေတြ၊ ကြဲသြားၾကၿပီးေနာက္ လူမႈေရးဥပေဒအရ အိမ္ ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ားအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးအာ႐ုံစိုက္ေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြအားလုံး ဟာ အေျခခံအားျဖင့္ကြဲျပားျခားနားၾကၿပီး ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ခ်ဥ္းကပ္သင့္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ခြဲၿပီး ေနထိုင္တဲ့သူေတြဟာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုပင့္ယူျခင္းအားျဖင့္ ခြန္အားေတြ ျပန္လည္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို အိမ္ေထာင္ ခြဲတဲ့သူေတြဟာ စက္ၠရမင္းတူးဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈကို မထိခိုက္ေစတဲ့ အေျခအေနမွာ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ကြဲၿပီးေနာက္ တျခားသူနဲ႔ အိမ္ေထာင္မျပဳေတာ့တဲ့သူေတြ ဟာလည္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ပင့္ယူခြင့္ရွိၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ဘာသာတူ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက မသိၾကဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အိမ္ေထာင္ကြဲၿပီးေနာက္ တျခားလူနဲ႔ အိမ္ေထာင္ ျပဳတဲ့သူေတြ ကလည္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ပင့္ယူခြင့္မရွိၾကေတာ့ေပမယ့္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္က သူတို႔ကို မပစ္ပယ္ထားဘူးဆိုတာကို နားလည္ၾကရမယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းကို လာၿပီးဆုေတာင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုၾကားနာျခင္း၊ မစၦား ပူေဇာ္ျခင္း ကိုပါ၀င္ခြင့္ရွိၾကသလို လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ တျခားမိသားစုေရးရာဆိုင္ရာ သာသနာ ေတာ္ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္လုိ႔ရတယ္ဆိုတာ ကို သိထားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ထဲမွာ အိမ္ေထာင္ကြဲတဲ့သူေတြအေနနဲ႕ တျခားသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုး ရွိတဲ့သူ ေတြျဖစ္ေနၾကတာ သာဓကေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။
ေမး။ အိမ္ေထာင္ကြဲသူေတြနဲ႕ အိမ္ေထာင္ကြဲၿပီးေနာက္ တျခားသူနဲ႔ အိမ္ေထာင္ထပ္ျပဳတဲ့ သူေတြ အေနနဲ႔ ရဟန္းပိုင္သာသနာ (စီရင္စု) ထဲမွာ ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုပါ၀င္လို႔ရမလဲ။ ဆိုလို တာကေတာ့ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားကို ဘုရားစကား သင္ၾကားေပးျခင္း စတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လို႕ရမလားဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေန အရဆိုရင္ေတာ့ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ထဲမွာ ဒါေတြကိုခြင့္မျပဳထားဘူး။
ေျဖ။ ဒီအခ်က္က ေတာ္ေတာ္ခက္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ပင့္ယူခြင့္မရွိဘူး ဆိုတဲ့ အေမးတစ္ခုထဲမဟုတ္ဘဲ အသင္းေတာ္ကို ကုိယ္စား ျပဳတဲ့တာ၀န္ေတြကိစ္ၥလည္း ပါ၀င္လာလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုေ၀ေပးသူသည္ အိမ္ေထာင္ကြဲသူမျဖစ္ရသလို ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳသူလည္း မျဖစ္ ရဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ အိမ္ေထာင္ကြဲတဲ့သူက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို တျခားဘာသာ ၀င္မ်ားအားေ၀ေပးလွ်င္ တျခားသူေတြအတြက္ စံျပပုဂ္ၢိဳလ္မျဖစ္ႏိုင္ ဘူးလို႔ ေျပာရေပမယ့္ တျခားဖက္မွာက်ေတာ့ အိမ္ေထာင္ကြဲတဲ့သူေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့သူေတြဟာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ မွာ အားကိုးရတဲ့သူေတြျဖစ္ၾကျပန္တယ္။ အိမ္ေထာင္ကြဲတဲ့သူေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့သူေတြကို တျခားကေလးလူငယ္မ်ား အား ဘုရားစကား သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါတယ္။ ပိုလန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္ကြဲတဲ့သူေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္ အိမ္ ေထာင္ျပဳတဲ့သူေတြကို တျခားကေလးလူငယ္မ်ားအား ဘုရားစကား သင္ၾကားေပးခြင့္မျပဳ ထားဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိးကိစ္ၥက စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းကို သက္ေသ ခံျခင္းဆိုတာကို စိန္ေခၚေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ျပန္ၿပီးေလွ်ာက္ခ်င္တာက မိဘေတြကြဲသြားၾကတဲ့အခါမွာ ပထမဆုံးခံရတဲ့သူေတြက သားသမီး ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးမွာ သာသနာေတာ္အေနနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီးဂ႐ုမစိုက္သင့္ မေျပာဆိုသင့္ဘူးလားဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ မွန္ပါတယ္။ တကယ့္အိမ္ေထာင္ကြဲတဲ့အေျခအေနထဲမွာရွိေနသူေတြဟာ လူပ်ဳိအပ်ဳိေတြ ရဲ႕ အတၱႀကီးမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ကြဲတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ကို သူတို႔ၾကည့္ၿပီးေတာ့ မျဖစ္ ႏိုင္တဲ့လူႏွစ္ေယာက္က အတူတူေနထိုင္ျခင္း၊ ဘာအက်ဳိးမွမရွိတဲ့ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလို႔ ျမင္ေနၾကေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕သားသမီးေတြအေပၚ နည္းနည္းမွမၾကည့္ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္     ၾကပါ တယ္။ ၿပီးဆုံးခဲ့တဲ့ မိသားစုညီလာခံမွာဆိုရင္ လိင္တူခ်င္းလိင္ဆက္ဆံျခင္း (အမ်ဳိးသားခ်င္း လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးခ်င္း လိင္ဆက္ဆံျခင္း) အေၾကာင္း ကို ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ လိင္တူ ခ်င္းအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဟာ ကေလးငယ္ေတြကို ေမြးစားရျခင္းျဖစ္ေတာ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး တစ္ခုလို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ လူႀကီးမကဘဲ ကေလးငယ္ေတြမွာလည္း အခြင့္အေရး ရွိၾကပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြ ဟာ ေဖေဖနဲ႔ ေမေမ ဆိုတဲ့ မိဘႏွစ္ပါးတို႔ရဲ႕ မိသားစု ပံ့ပိုးမႈ ေအာက္မွာ ႀကီးထြားပိုင္ခြင့္ရွိၾကပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြဟာ လူႀကီးေတြလိုသလို (ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အတြက္အသုံးခ်ၿပီး မလိုေတာ့ရင္ စြန္႔ပစ္တာမ်ဳိး) ေဆာ့ကစားရတဲ့ အ႐ုပ္မဟုတ္ၾကဘူးဆိုတာ သိထားၾကရမယ္။
ေမး။ ဒါက မိဘႏွစ္ပါးတို႔ရ႕ဲတာ၀န္ကို ဆိုလိုတာလား။
ေျဖ။ ဟုတ္ပါတယ္။ မိဘေတြက မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အဆုံးမွာ ကြဲၾကတဲ့အခါမွာ သားသမီးေတြကေတာ့ တရား႐ုံးရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း တဖက္ကို လိုက္သြားၾကရေပမယ့္ ကေလးေတြဘ၀မွာ ေကာင္းမြန္ၿပီး က်န္းမာေသာ လူမႈေရးစံမရွိၾကေတာ့ ဘူး။ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားတာက သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပုိင္ဘ၀ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာမလြယ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ ရဲ႕ ေသးငယ္တဲ့အခက္ အခဲေတြက ကိုယ္အႏိုင္က်င့္ႏိုင္မယ့္လူမႈေရးကို ရွာေဖြေစတဲ့ အေျခ အေနကို ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။
ေမး။ ပိုလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က ရဟန္းမင္းႀကီးဂၽြန္ေပါလ္ (၂) ႏွင့္ ေဘေနဒီ (၁၆) တို႔ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ကို သစ္ၥာရွိေနပါ သလား။ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ပိုလန္ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေစ့စပ္စြာသိပါရဲလား။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ပိုလန္ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေစ့စပ္စြာ သိတယ္လို႔ယူဆ ပါတယ္။ ပိုလန္အသင္းေတာ္ကေတာ့ အသင္း ေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္အေပၚမွာ သစ္ၥာရွိရွိရပ္တည္ေနပါတယ္။ အၿငိမ္းစားရဟန္း မင္းႀကီး ေဘေနဒစ္ (၁၆) က ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိအတြင္း မိန္႔ၾကားခဲ့တာကိုၾကည့္ရင္ အသင္း ေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ ဟာ ေသြဖီလို႔မရဘူးဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ လူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကိုလိုက္ၿပီး သြန္သင္ခ်က္ ကို ေျပာင္းလဲေနလို႔မရဘူး။ ဒီေန႔အေျခအေနက ေနာက္တစ္ေန႔က်ရင္ ေျပာင္းလဲေနလို႔ပါပဲ။ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ ဟာလည္း ကမ္ၻာႀကီးေနာက္ကို အမွီလိုက္ဖို႔မဟုတ္ဘဲ ကမ္ၻာႀကီးကိုသာ ပဲ့ထိန္းလမ္းၫြန္ေပးၿပီး လမ္းမွန္ကို သင္ေပးျပေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕တာ၀န္က ၿဂိဳလ္တုလမ္းျပမႈ တာ၀န္ကို ယူေပးရတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ လူသားက ဘယ္လို လမ္းေလွ်ာက္ေနလို႔ လမ္းမွားၿပီ၊ ေခ်ာ္လဲၿပီဆိုရင္ အသင္းေတာ္က သူ႕ကို လမ္းမွန္နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူသား က ဘယ္ေနရာမွ ဘယ္လိုမ်ဳိးပဲေန ထိုင္ေနပါေစ၊ အသင္းေတာ္ကေတာ့ လူသားရဲ႕ပန္းတိုင္ကို ျပေပးေနရမယ့္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။
ေမး။ ဆရာေတာ္ဘုရားအေနနဲ႔ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ဟာ ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ယုံၾကည္ရာ အခ်က္ေတြမွာ အေပးအယူ မလုပ္ဘူးလို႔ဆိုလုိတာလား။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ့္ကေတာ့ အမွန္တရားနဲ႔ အမွားတရားအၾကားမွာ အေပးအယူလုပ္စရာမျမင္ဘူး။ မွန္တဲ့အရာနဲ႔ မွားတဲ့အရာတို႔အၾကားမွာ ဘာအေပးအယူကိုလုပ္လို႔ရမလဲ။
ေမး။ ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းအေနနဲ႔ မိသားစုညီလာခံကေန ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။
ေျဖ။ ဒီဘက္ကၾကည့္ရင္ ဒီညီလာခံက ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ကို ဆက္လက္ ခိုင္မာေစမယ္ထင္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ဟာ ရဟန္းမင္းႀကီးတစ္ပါးပါးရဲ႕ တီထြင္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ အသင္းေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႕ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ၪဏ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈေတြရဲ႕ ႀကီးမားေသာ စီးဆင္းမႈျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ ဒီညီလာခံက ခရစ္ေတာ္ဘုရားအေပၚ သစ္ၥာ ရွိရင္း လက္ထပ္ျခင္းနဲ႔ မိသားစုတို႔ရဲ႕ သစ္လြင္တဲ့ေခၚေတာ္မူျခင္း ကို သတိထားမိၾကမွာျဖစ္ ၿပီး တစ္လုံးတ၀တည္းရွိျခင္းျဖင့္ အသင္းေတာ္ထဲက လူေပါင္းစုံရဲ႕ ကြဲျပားေသာေခၚေတာ္မူ ျခင္းမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ပုထုဇဥ္လူသားဟာ အရင္ကထက္ သူ႔ကိုယ္သူ ေလာကီဆန္တဲ့၀န္းက်င္မွာ ပိုၿပီးေတာ့လုံးပန္းေနရၿပီး ဖိအားမ်ဳိးစုံကိုခံေနရတယ္။ ဒီလိုကူညီေပးတဲ့ေနရာမွာ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူ မေပ်ာက္ဆုံးအဖို႔ အတြက္ လူသားေတြကို ကူညီေပးေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီကိစ္ၥက ထာ၀ရအသက္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ေနလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။            ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္း

2331  Views
Previous: တောင်ကြီးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ စီမံအုပ်ချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဘာစီလီအိုအားသိုက် အား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Next: Give Peace a Chance in Kachin Lands by Cardinal Charles Bo