(ဆောင်းပါး) သံလျင်ရောက် ခြေရာများ (သို့) ကညာ မာရီယား သခင်မ၏ ကျောင်းတော်ကို ရှာဖွေခြင်း

၁၇၄၃ နိုဝငဘှာလ ၂၁ ညနေ၊ Syriam ဟု ခေါသှညှ့ သံလငှမှှို့ {ဆီညောကှိုနိုဗီ} ရပကှှကှ မှ ရုတခှှညှးထှကပှေါလှာသညှ့ မီးတောကမှီးလှံမှားက တမှို့လုံးသိမှ့သိမှ့ တုနှေ အာငှ ခှောကခှှားသှားစသညှေ။ ထို့နောကှ စဈခေါသှံ မှားနှငှ့အတူ မှနမှာနှငှ့ မှနစှဈသညှ မှား အကှား တိုကခှိုကမှှုမှားက နရောအနှံ့ဖှဈသှားခဲ့၏။

ရုနှးရငှးဆနခှတမှှုမှား အကှား အိုးအိမစှှနှ့ခှာ ထှကပှှေးသညှ့ စဈဘေးဒုကခွ သညမှှား က ရိုမနကှကသှလဈ ဘုနှးတောကှှီး နယရှီးနီး၏ ကှောငှးဝငှးအတှငှး၌ အပှညှ့။

ဘုနှးတောကှှီး၏ လကထှောကှ ဆေးဘကဆှိုငရှာ တတကှှှမှးကငှသှူ ကိုရငကှှီး အနှးဂှေ  လိုလညှး မီးဒဏှ၊ စဈဘေးဒဏှ ကှောငှ့ အနာတရဖှဈလာသော ဒုကခွသညမှှား ကို လကမှ လညအှောငှ ဆေးဝါး ကုသပေးနရလသညှေေ။

တိုကပှှဲမှား ရှညလှာသညနှှငှ့အမှှ နောကဆှုံး၌ သံလငှမှှို့သညှ မှနမှာတပမှှား၏ လကအှောကသှို့ ကရှောကသှှား လတေော့သညှ။

ထိုအဖှဈအပကှမှှား အပှီး နှဈပေါငှး ၂၇၃ နှဈအကှာ၊ ယနေ့ခတှေ သံလငှမှှို့ ကား ပဲခူးမှဈကူး တံတားပေါှ၌ ယာဉကှှော ပိတဆှို့မှုမရှိပါက ရနကှုနမှှို့မှ နာရီဝကအှ တှငှး၌ပငှ သှားရောကနှိုငသှညှ့ မှို့တမှို့ ဖှဈလာလသညှေ။

ပငလှယဆှိပကှမှးမှို့တမှို့ဖှဈခဲ့သညှ နှငှ့အညီဟိုစဉကှတော့ သံလငှမှှို့၌ ပေါတှူဂီ   ၊ပှငသှဈ၊အငှဂွလိပနှှငှ့အာမနေီးယနှး စသညှ့ ဥရောပသားကုနသှညမှှားနှငှ့သငှဘွော တညှေ ဆာကှ သူမှား၊ သငှဘွောပိုငရှှငမှှား၊ ゞတို့နှငှ့ ဆကနှှှယသှညှ့ အလုပသှမား မှား၊ ကှေးစား စဈသား၊ အထူးသဖှငှ့ ပေါတှူဂီ လူစှနှ့စားမှား အခှစေိုကနှထေိုငခှဲ့ရာ မှို့တ မှို့ဆိုလှှငှ မ မှားပေ။

ထို့အတှကလှညှး ကနှရှဈခဲ့သညှ့ သမိုငှးဆိုငရှာ အထောကအှထားကား ရနကှုနှ -သံလငှှ တံတားထိပှ BOC ရနေံဝနှး အတှငှးဘကှ ကုနှးမို့ထိပရှှိ ရှေးဥပရောပ လကရှာ ရိုမနှ ကကှ သလဈ ရှေးဟောငှးဘုရား ကှောငှးကှီးပငှ ဖှဈ၏။

ရိုမနကှကသှလဈ ဘာသာဝငှ ပေါတှူဂီမှား လာရောကှ အခှခခှဲ့သညကှို အစှဲပှု ၍ ပေါတှူဂီဘုရားကှောငှးဟု ခေါဆှိုကှ သောလှညှး အမှနစှငစှဈ ဤကှောငှးကှီးက ပေါတှူဂီ တို့ ကောငှးစားစဉကှာလက ဆောကလှုပထှားခှငှး မဟုတပှေ။ ထုထညကှှီးမား စှာဖှငှ့ တညဆှောကထှားသညှ့ ဘုရားကှောငှးကှီးသညှ အီတလီ ဗိသုကာလကရှာဟနှ စဈစဈ ဖှဈပသညှေ။

၁၆၁၃ ခုနှဈ အနောကဘှကလှှနမှငှး သံလငှကှို သိမှးပိုကကှာ ပေါတှူဂီတို့အား အထကအှညာသို့ သုံ့ပနှးအဖှဈ ပို့ဆောငှ ခဲ့ပှီးနောကှ ၁၃၇ နှဈအကှာမှ ဘားရနှာဘိုကှ သာသနာပှု အီတလီ ဘုနှးတောကှှီး ပေါလို မာရီ နယရှီးနီ (Rev. Fr. Paolo Marie Nerini) က ဦးဆောငကှာ ဆောကလှုပခှဲ့ခှငှး ဖှဈသညှ။

၁၇၄၁ ခုနှဈတှငှ အီတလီနိုငငှံ ရောမမှို့ သာသနာပှနှ့ပှားရေးနှငှ့ စီမံခနှ့ခှဲရေး ဌာနခှုပှ က မှနမှာပှညှ သာသနာအတှကှ ဘားရနှားဘိုကအှသငှးဂိုဏှးကို တာဝနပှေးခဲ့ရာ ဘုနှးေ တာကှှီး ပေါလို မာရီ နယရှီးနီ (Rev. Fr. Paolo Marie Nerini) နှငှ့ ကိုရငကှှီး အနှးဂှလေို ကာပဲလို (Rev. Bother Angelo Capello) တို့ကို သံလငှှ၌လညှးကောငှး၊ ဘုနှးတောကှှီး အာလကဇှနှးဒရို မှနဒှယလှီ(Rev.Fr Allesandro Mondelli) နှငှ့ဘုနှးတောကှှီး ဂှှနအှနှး နကဈှ ဒယလှ ကှနှးတေ (Rev. Fr. Joannes Del Conte) တို့ကို ပဲခူးမှို့၌ လညှးကောငှး ကကသှလဈသာသနာ၏ လုပငှနှးမှားကို ဆောငရှှကစှခေဲ့၏။

အဆိုပါ ဘုနှးတောကှှီးမှားမှာ တက-ကသိုလပှညာတတမှှားပီပီ ဂှီသှမတှေီ၊ နက-ခတ-တဗဒေ၊ သငှ-ခှာ၊ လကသှမားအတတှ ပညာ၊ ဆညမှှောငှး ဆောကလှုပရှေး နှငှ့ ဆေးဘကဆှိုငရှာ အတတပှညာမှား နှငှ့လညှး ပှညစှုံသူမှား ဖှဈသညှ။

၁၇၄၉ ခုနှဈတှှငှ ဘုနှးတောကှှီး ပေါလို မာရီ နယရှီးနီနှငှ့ ကိုရငကှှီး အနှးဂှလေို ကာပဲလို တို့က မှို့ပေါရှှိ အာမနေီးယနှး လူမှိုးကုနသှညကှှီး နီကောလားဈ ဒေ အာဂှှာလာ (N‑c‑Ca‑ ‑‑ AguaCar) ၏ လှူဒါနှးမှုဖှငှ့ အလှားပေ ၈၁ ပေ၊ အနံ ၃၁ ပေ၊ အမှငှ့ပေ ၄ဏဍွ ကယှဝှနှး သညှ့ အီတလီလကရှာ ဘုရားကှောငှးကှီးကို တညဆှောကခှဲ့ခှငှး ဖှဈသညှ။

ထိုခတှကပငှေ တနဘှိုး ငှကပှှေ ၆ သောငှးကှောှ ကုနကှသှညဟှု သိရ၏။ ထို ဘုရားကှောငှးကှီးကို ဘုနှးတောကှှီး ပေါလို မာရီနယရှီးနီက ]အပှဈမဲ့ သနဓွယေူသညှ့ အ လှနမှှနမှှတသှော ကညာ မာရီယား သခငမှ၏ ကှောငှးဗိမမွာနှ}ဟု အမညပှေးကာ၊ ကှောငှး ၏ ဒါယိကာ ဒါယိကာမတို့ကို ဂုဏပှှုသောအားဖှငှ့ လကတှငှ၊ အာမေးနီးယနှး ဘာသာ စကား ၂ ရပဖှှငှ့လညှးကမပွညှးထိုးကာ မှတတှမှးတငခှဲ့သညှ။

ဆောကလှုပစှဉကှ မယတှောသှခငမှ ကှောငှးကှီးကိုသာမက ရဟနှးဘုနှးကှီးမှား အတှကှ ကှောငှးတိုကှ၊ မိဘမဲ့ဂဟော၊ ဆေးပေးခနှး၊ ခနှးမဆောငနှှငှ့မီးဖိုတဆောငကှို လညှး တညဆှောကခှဲ့ပှီး၊ လောကီအတတပှညာမှား ကိုသာမက ဘာသာရေး စာပမှေား ကိုလညှး သငကှှား ပို့ခပှေးခဲ့ပှီး သမမွာကမှှးစာနှငှ့ ဓမမွသီခငှှးမှား သငကှှားပေးခဲ့သညှ။

ဤကှောငှးကှီးကို ဆောကလှုပခှဲ့သညှ့ ဘုနှးတောကှှီး ပေါလို မာရီ နယရှီးနီးနှငှ့ကိုရငှ ကှီး ကာပဲလိုတို့၏ နိဂုံးကမပွတှ နောကဆှုံးနေ့ရကမှှားက ဝမှးနညှးကှကှေဲစရာလညှး ကောငှးလှပေ၏။

၁၇၅၆ ခုနှဈ သနလှငှမှှို့ကို မှနနှှငှ့ ပှငသှဈတို့၏ လကမှှ အလောငှးဘုရား သိမှး ယူသညှ့ တိုကပှှဲမှား၌ ကိုရငကှှီး ကာပဲလိုမှာ စဈဘေးဒုကခွသညမှှားကို ပှုစုရငှး အမှောကှ ဆနှ သငှ့ကာ ပှဲခငှှးပှီး ပှံလှနတှောမှူခဲ့သလို၊ ဘုနှးတောကှှီး နယရှီးနီးမှာလညှး နှဈဖကှ လူမှိုးစုမှားအကှား သငှကွာမကငှးခှငှး ခံရကာ {မယတှောကှှောငှးကှီး} အတှငှး၌ပငှ ခေါငှးဖှတှ ကှပမှကှခှှငှး ခံခဲ့ရသညှ။

ထို့ကှောငှ့ ဤနရောသညှ သမိုငှးဝငှ နရောတခု ဖှဈသကဲ့သို့ ဘာသာရေးအရ အထှဋှ အမှတှ ထားရာ နရောတခု ဖှဈခဲ့သညှ။

ဤသို့ သနှ့ရှငှးမှနမှှတပှှီး သမိုငှးအရ တနဖှိုးရှိသညှ့ ]အပှဈမဲ့ သနဓွယေူသညှ့ အ လှနမှှနမှှတသှော ကညာမာရီယားသခငမှ၏ ကှောငှးဗိမမွာနှ} ကား ယနေ့ခတှေ ကာလ တှငှ အပှဈရှိသညှ့ ဒုစရိုကသှမားမှား ခိုအောငှးရာ နရောတခုအဖှဈ တှေ့မှငရှခှငှးက ဝမှး နညှးစရာပငှ။

ရှေးဟောငှးယဉကှှေးမှုဌာနက ထိနှးသိမှးထားသညှ ဆိုသောငှှားလညှး မညကှာ မတတွာပငှ၊ အပှာခံပေါတှှငှ အဖှူနှငှ့ ရေးသားထားသညှ့ ပေါတှူဂီဘုရား ကှောငှးဟောငှး ဆိုသော ဆိုငှးဘုတသှညပှငှ ညပိုငှး အမူးသမားမှားတို့၏ လကခှကှဖှှငှ့ မှခလှှကှေ။

အနီးပတဝှနှးကငှှ၏ ပှောဆိုခကှအှရ ခှုံနှယပှိတပှေါငှးမှား အကှားရှိ ရှေးဘုရားကှောငှး ကှီးမှာမူးယဈဆေးသုံးစှဲသူမှား၏ စားကကှတှခု ဖှဈနသကေဲ့သို့၊စုံတှဲမှား၊ ပှညှ့တနဆှာနှငှ့ ပှောပှါးလိုသူမှား၏ နရောလညှး ဖှဈနေ၏။

ဘုရားကှောငှးကှီးအတှငှး အမိုးအကာဖှငှ့ဖှငှ့ ပှုလုပထှားသညှ့ အဆောကအှဦ သညှ ထုထညကှှီးမားစှာဖှငှ့ ဆောကလှုပခှဲ့သညှ့ ဘုရားကှောငှးကှီးမှာ ကပပှါးပငှ မှား တှယကှပကှာ ပေါကလှှှကှ၊ သနှ့ရှငှးရေး လုပကှိုငခှှငှးလညှး မရှိ။

ဤနရောမှာ အနညှးငယပှှောလိုသညကှ ရှေးဟောငှးနရောမှားနှငှ့ ပတသှကှ၍ ထိနှးသိမှးမှုပငှ ဖှဈသညှ။ ဥပမာပေး ပှောရလှှငှ ထိုငှးနိုငငှံ အယုဒဓွယရှိ ပေါတှူဂီ ကှေး ရှာနှငှ့ နှိုငှးယှဉပှှလိုသညှ။

ပေါတှူဂီမှားသညှ အရှေ့တောငအှာရှသို့ အစောဆုံး ရောကရှှိဖှနှ့ကကှှ လာသူ မှားဖှဈရာ အိနဒွိယ၊ မှနမှာ၊ ထိုငှး၊ မလကကွာ၊ တရုတှ၊ မကာအို စသညှ့နိုငငှံမှားသို့ အနှံေ ရာကခှဲ့သူမှား ဖှဈသကဲ့သို့ ဒသတှငှေး စဈပှဲမှားတှငလှညှး ထဲထဲဝငဝှငှ ပါခဲ့သူ မှားဖှဈ သညှ။

ထိုငှးနိုငငှံ ရာမ ၂ ဘုရငလှကထှကှ ပေါတှူဂီ ၃ ထောငခှနှ့ လာရောကှ အခှခှေေ နထိုငခှဲ့ရာ ယခုတိုငှ အယုဒဓွယမှို့ဟောငှး တောငဘှကှ၌ သူတို့နှငှ့ဆိုငသှော သမိုငှးဆိုငှ ရာ အထောကအှထားမှား ဖှဈသညှ့ ဘုရားကှောငှးမှား၊ သငှခွှိုငှးဂူမှားကို ထိုငှးအစိုး ရနှငှ့ လူမှုအဖှဲ့အစညှးက အထူးအလေးပေး ထိနှးသိမှးကာ ကမဘွာလှညှ့ ခရီးသှားမှားကို ဆှဲေ ဆာငထှားသညှ။

အိနဒွိယ- ဂိုအာ၊ မလကကွာ၊ မကာအို၊ ဟောငကှောငသှညပှငှ ထို့အတူ ဖှဈသညှ။ သို့သောှ ပှူနှငှ့ ပုဂံ အပါအဝငှ ထိနှးသိမှးစရာ မှားပှားသညှ့ မှနမှာပှညတှှငှ ရှေးဟောငှး သုတေ သနဌာန အတှကှ ဤ ခရဈယာနှ ဘုရားကှောငှးကှီးမှာ နံပါတှ ၁ ဦးစားပေး ဟုတှ ဟနှ မတူသလို၊ ထိနှးသိမှးနိုငရှနလှညှး ရနပှုံငှေ လုံလောကအှောငှ ရှိပုံမရ။

ထို့အတှကှ ရှေးဟောငှး ရိုမနကှကသှလဈ ဘာသာဝငတှို့၏ သားမှေးမှားကို ပူးပေါငှး ထိနှးသိမှးနိုငရှနအှတှကှ အခှငှ့အရေး ပေးသငှ့သညဟှု ထငမှှငမှိသညှ။

ရနကှုနကှကသှလဈ ဂိုဏှးခှုပဆှရာတောကှှီး ကာဒီနယှ ခှားလဈှဘို ကိုယတှိုငလှညှး ယဉကှှေးမှုဝနကှှီးဌာနတှငှ ယဉကှှေးမှု ဝနကှှီးဌာန၏ မူဘောငအှတှငှး ထိနှးသိမှး ခှငှ့ လှှောကထှားဖူးသညှ။ ရှေးဟောငှး သုတသနဌောနကလညှး ပူးပေါငှးထိနှးသိမှးရနှ သဘောတူခဲ့သညဟှု ကှားသိရသောလှညှး အကောငအှထညှ ဖောနှိုငခှှငှး မရှိသေးပေ။

ဘုရားကှောငှးကှီး၏ ပရိဝုဏအှတှငှး ခှုံနှယမှှားနှငှ့ အမှိုကသှရိုကမှှားကို ဖယရှှားကာ မှယောရှုခငှး (Landscaping) ကို ပှုပှငပှါက လှပသောမှငကှှငှးနှငှ့ ပနံရနသညှေ့ ရှေးေ ဟာငှး ဘုရားကှောငှးကှီးကို မှငတှှေ့ရမညှ ဖှဈသညှ။

ဤဘုရားကှောငှးကှီးက ၁၆၀ဝ ခုနှဈမှ ၁၇၀ဝ ခုနှဈမှားအကှား သံလငှဆှိပကှမှးနှငှ့ နိုငငှံတကာ ကူးသနှးရောငှးဝယရှေး အကှိုး ဖှဈထှနှးမှု၏ ပှယုဂတှခုဟု ဆိုနိုငသှလို၊ ပငှ လယရှပခှှား နိုငငှံခှား အသိုငှးအဝနှးနှငှ့ ဒသခေံတို့၏ အပှနအှလှနှ ဆကစှပမှှုကို လညှး ညှှနှးဆိုနေ၏။

ထို့ကှောငှ့လညှး စပိနနှှငှ့ ပေါတှူဂီ ကမဘွာလှညှ့ခရီးသှားမှား စိတဝှငတှစားရှိသညှ့ သံလငှရှှိ ရှေးဟောငှး ဘုရားကှောငှး ကိုလညှး အသအခှော ထိနှးသိမှးနိုငမှညဟှု မှှောှ လငှ့မိပါသညှ။

 

 

 

361  Views
Previous: ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများသည် ကလေးငယ်များအပေါ် လိင်ဆက်ဆံကျူးလွန်ကြသော ရဟန်းများကို ဖုံးကွယ်ပေးနေကြသည်ဟု ဖိလစ်ပိုင်ကာဒီနယ်တာကလေးက ဝန်ခံ
Next: လာမည့်ပညာသင်နှစ်ကစ၍ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် တစ်လလျှော့မည်ဟုဆို