အားေကာင္းလာေနေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား

015-b

မေလးရွား၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃၊

မေလးရွားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာအေျခအေနသည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟု မေလးရွားေရာက္ ခ်င္းကက္သလစ္အဖြ႕ဲအစည္းမွ ဖာသာရ္ေဒးဗစ္ခင္မႈန္းႏွင့္ ဦးဗီယားလင္းတို႕က ေျပာၾကားၾကသည္။ ဟားခါးကက္သလစ္သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒးဗစ္ခင္မႈန္းသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႕ ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႕အထိ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဟားခါးကက္သလစ္ဆရာေတာ္ လက္ေအာက္ရွိ ခ်င္းကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားကို လာေရာက္ ၾကည့္ရႈရာတြင္ လက္ထပ္သူေပါင္း (၃၅)၊ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူသူ (၄၅)၊ တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႕ေသာ တိုးတက္ေကာင္း မြန္လာသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေသးစိတ္ေမးျမန္းရာတြင္၊ သူတို႕က ““ပထမဆုံးအေနနဲ႕ ကြာလာလြမ္ပူ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အေဟာင္းက အနားယူၿပီး ဆရာေတာ္ အသစ္ တက္လာပါတယ္။ ဒီဆရာေတာ္ အသစ္က ျမန္မာျပည္ က ေရာက္လာ ၾကတဲ့ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတြ စုစည္းတဲ့ေနရာေတြကို လုိက္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တာေတြ ေပးပါတယ္။ ဆရာေတာ္အေဟာင္းကေတာ့ ဒါမ်ဳိးမလုပ္ေပးဘူး။ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႕က ျမန္မာျပည္က လာမည့္ရဟန္းေတြကို မိမိအစီ အစဥ္ျဖင့္ ေခၚယူခြင့္ေတြကို ျပဳထားတယ္။ ကန္႕သတ္တာမ်ဳိးမရွိဘူး။ တတိယ အခ်က္အေနနဲ႕ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရွိဟားခါး ကက္သလစ္သာသနာမွာလည္း ဆရာေတာ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေတာ့ ဆရာေတာ္အသစ္ လူးစီအူးစ္ ဟရယ္ကုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီကို အေရာက္လာခဲ့တယ္။ သူေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေျပာတဲ့စကားတစ္ခြန္းကေတာ့ ဟားခါးသာသနာက မေလးရွားႏိုင္ငံ အထိ သာသနာ လာျပဳမယ္လို႕ ေျပာသြားတယ္။ ေျပာတာမၾကာဘူး၊ ဟားခါးသာ သနာေအာက္ရွိ မေလးရွားေရာက္ခ်င္းကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတြကို ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ကူညီေပးဖို႕အတြက္ ဘုန္းႀကီးေတြကို ေစလႊတ္ေပးတယ္။ တစ္ပါးလာရင္ သုံးလေလာက္ေနေပးတယ္။ စတုထအခ်က္ ကေတာ့ ျမန္ မာျပည္က ရဟန္းေတြလာႏိုင္ေတာ့ တရားေတာ္ေတြကိုလည္း နားလည္တယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕သားသမီးေတြကိုလည္း ေဆးေၾကာ ျခင္းေပးတာ၊ အာပတ္ေျဖႏိုင္တာ၊ လက္ထပ္တာေတြ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ေတာ့ ကိုယ့္ရဟန္းေတြက အခုလိုလာေရာက္ၾကည့္ ရႈတဲ့အတြက္ ကက္သလစ္ဘာ သာ၀င္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ဘာသာေရးမွာ ျပန္လည္တက္ႂကြလာၾကတယ္”” ဟု ေျဖၾကားၾက သည္။

သူတို႕၏အခက္အခဲမ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္၊ တရားမ၀င္ေနထိုင္တဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္းေၾကာက္ေနရေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕လစာ မေပးျခင္းကိုလည္း ႀကံဳေနရေၾကာင္း၊ မေလးစကားမတတ္တာကလည္း အခက္၊ ဓားျမေတြက လည္း ေပါတယ္၊ ဘာသာ၀င္ေတြက မ်ားလာေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းကို စနစ္တက်စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႕ လိုအပ္လာေၾကာင္းျဖင့္ ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုၾကသည္။

မေလးရွားေရာက္ခ်င္းကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မိသားစု Lai Catholic Community in Malaysia (LCCM) သည္ ပုိမို ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို က်င့္သုံးႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္မွ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္း (ခ) ၀င္းလိႈင္ဦးကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာတို႕ကို ဒီဇင္ဘာ လ ၁၆-၁၉ ရက္ေန႕အထိ မေလးရွားေရာက္ ခ်င္းကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မိသား စုဘုရားေက်ာင္းတြင္ ပို႕ခ်ေစခဲ့သည္။ ၄င္းသင္တန္းသို႕ ဘာသာ၀င္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ညတိုင္းတက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

မေလးရွားေရာက္ခ်င္းကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မိသားစု Lai Catholic Community in Malaysia (LCCM) သည္ မေလးရွားေရာက္ ဂိုဏ္းကြဲ ခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္မ်ား၏ လြမ္းမိုးျခင္းကို မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရ သည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ မေလးရွားေရာက္ ဂိုဏ္းကြဲခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္မ်ား၏ လြမ္းမိုးျခင္းကို တြန္းလွန္ၿပီး မိမိ၏ဘာသာ၀င္မ်ားကို အနီးကပ္ၾကည့္ရႈရန္ မေလးရွားေရာက္ ဦးဗီယားလင္း၏ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ ဦးဂ်ဳိးဇက္ ကုန္ဇမႈန္းႏွင့္ေဒၚေအမီတို႕မိသားစုသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ႏွရိန္းေဒသမွ ကက္သလစ္ဓမဆရာဦးဒါေထာင္းကို မိမိတို႕မိသား စု၏ေငြျဖင့္ သြားေရာက္ပို႕ေဆာင္ကာ စတင္ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ မေလးရွားေရာက္ ေလာက္တူ ကက္သလစ္အဖြဲ႕အစည္း Malaysia Lautu Catholic Family (MLCF) ကို ကြာလာလြမ္ပူရ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရာက္လာေသာအခါ မေလးရွားေရာက္ခ်င္းကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မိသားစု Lai Catholic Community in Malaysia (LCCM) တို႕ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းၿပီး ဟားခါးကက္သလစ္ဆရာေတာ္လက္ေအာက္ရွိ ခ်င္းကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကို လႊမ္း ၿခဳံထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း သို႕ ေရာက္ရွိလာေတာ့သည္။ လက္ရွိတြင္မူ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိ လာၾကေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးကက္သလစ္ဆရာေတာ္လက္ေအာက္မွ သာသနာ (၁၃) ခု၊ အသင္းသူ/သား ဦးေရ ၆၁၁ ဦး (ပုံမွန္လ စဥ္ေၾကး ေပးသြင္းသူမ်ားသာ)၊ ပုံမွန္ဘုရားေက်ာင္းလာႏိုင္သူ ၂၅၀ ဦး၊ အိမ္ေျခ ၇၅ တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။၀၀၅ ကုန္ဇမႈန္း

830  Views
Previous: အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင့္ၾကားေရးတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အမွန္တရားကို လိုက္လံရွာေဖြျခင္းလိုအပ္ဟု သီရိလကၤာျပည္သူမ်ားအား ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က တိုက္တြန္းေတာ္မူ
Next: ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေမာရစ္(စ္)ညြန္႕ေ၀ႏွင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမာရ္ကူးတင္၀င္းတို႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံဓမၼပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ စီဘီစီအမ္က သတ္မွတ္ေတာ္မူ