““ကဲ ေတြ႕ၿပီလာ၊ မူးျမစ္မွာ တကယ္ မင္းထြန္းၿပီဗ်ဳိ႕”” ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံးေသာ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္လ္ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္ဘို

006-b

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္သည္လက္ရွိရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္ဘိုအား ရဟန္းမင္း အမတ္ (အဂၤလိပ္စကားအရ ေျပာရ လွ်င္ ကာဒီနယ္လ္) အဆင့္သို႕ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံရွိ စိန္ပီတာဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးထဲတြင္ တရား၀င္ တင္ေျမႇာက္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္ဘို၏ ရဟန္းမင္း အမတ္အျဖစ္ တဆင့္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရခ်ိန္သည္ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ဆရာေတာ္၀ါေတာ္ ေငြစင္ဂ်ဴဗလီႏွစ္ႏွင့္ အရွင္သူျမတ္ တည္ေထာင္ထားေသာ စိန္ေပါလ္သာသနာျပဳသူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္း၏ ေငြစင္ဂ်ဴဗလီႏွစ္တို႕ႏွင့္တိုက္ဆိုင္လွေပရာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တုန္းက မုံလွရြာက သူငယ္ခ်င္းဦးေဇာ္လြင္ဦး၏ဖခင္ေျပာျပဖူးသလို ““မူးျမစ္မွာ မင္း (ဘုရင္) ေပၚထြန္းမယ္သိလား ခ်င္းကေလး”” ဟူေသာ စကားကို ျပန္ေျပာင္းသတိရေစမိသည္။

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္သူက ရဟန္းအမတ္ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္ဘိုအား ““ရဟန္း မင္းႀကီးက ကိုယ္ေတာ့္ကို ကာဒီနယ္ဦးထုပ္အနီကို ေဆာင္းေပးၿပီးေနာက္ ဘာမ်ားမိန္႕ၾကားသလဲ”” ဟု ေမးျမန္းရာ ရဟန္းအမတ္ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္ ဘိုက ““ရဟန္းမင္းႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ လူဦးေရက နည္းတယ္ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ မေၾကာက္မရြ႕ံဘဲ သူတို႕တေတြကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဦးေဆာင္မႈ ျပဳပါ”” ဟု အီတလီစကားျဖင့္ မိမိအား တိုးတိုးေလး အမိန္႕ ရွိေတာ္မူသည္ဟု ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္၏အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အား ေမေဖာ္၀ါရီ လ ၂၃ ရက္ညေန ၇ နာရီတြင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူသည္။

ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္သည္ အမ်ားျပည္သူေ၀ဖန္ေျပာဆိုသကဲ့သို႕ ဂ်ာနယ္ ထုတ္တိုင္း ဆရာေတာ္ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္မ်ားကို အထူးသတင္း အျဖစ္ တင္ဆက္ေနခဲ့ရာမွ ယခုအႀကိမ္တင္မူ ဆရာေတာ္ခ်ားလ္စ္ဘိုကိုယ္တုိင္ က ဂလိုရီးယား သတင္းဂ်ာနယ္၏ သတင္းျဖစ္လာေလေတာ့သည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

665  Views
Previous: ခ်ဳံၾကားမွ ဘုံဖ်ားသို႕ ေရာက္လာၾကေသာ တက္ၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတိုက္ပြဲ
Next: အမွန္တရား၏ဖက္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကရန္ ကာဒီနယ္ဆရာေတာ္သစ္မ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႕ၾကားေတာ္မူ