ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ သန္းေပါင္း ၁၂၃၀ (တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာသုံးဆယ္) ရွိၿပီဟု ဗာတီကန္က ထုတ္ျပန္

008-b

ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကုန္ဆုံး သည့္အခ်ိန္တြင္ သန္းေပါင္း ၁၂၃၀ (တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ သုံးဆယ္) ေရာက္ရွိေန ၿပီဟု ဗာတီကန္စာရင္းအင္းဌာနက ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္လုိက္ သည္။ ၄င္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တစ္ကမၻာလုံးရွိ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ ၀င္ဦးေရတိုးတက္ႏႈန္းသည္ တႏွစ္လွ်င္ သိန္းတစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ရွိ သည္ဟု လည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ဦးေရ တိုးတက္မႈ ကို တိုက္ႀကီးေလးခုကိုအေျခခံၿပီး ေဖာ္ျပရာ တြင္ အေမရိကႏွင့္အာဖရိကတိုက္ တြင္ တိုးတက္မႈအျမင့္ဆုံး ျဖစ္ေသာ္လည္း အာရွတိုက္၊ ဥေရာပတိုက္ႏွင့္ပင္ လယ္ကၽြန္းႏိုင္ငံ မ်ားတြင္လည္း တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုကဲ့သို႕ေသာ တိုးတက္ေနသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၁၇.၄၉% ကို ကိုယ္စားျပဳေနၿပီး ျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၏ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၀.၀၁% ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည္။ တကမၻာလုံးရွိ ကက္သလစ္ရဟန္းစာရင္းသည္ ၄၁၄၃၁၃ ရွိေသာ္လည္း ဥေရာပတိုက္တြင္မူ ရဟန္းဦးေရသည္ ၁၃၇၅ က်ဆင္းခဲ့သည္။ တကမၻာလုံးရွိကက္သလစ္အမ်ဳိး သမီးသူေတာ္စင္ (သီလရွင္) မ်ား၏စာရင္းသည္ ၇၀၂၅၂၉ ပါး ရွိသည္။

တကမၻာလုံးတြင္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္က ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မူႀကိဳေက်ာင္းမွာ ၇၁၁၈၈ ခု၊ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ ၉၅၂၄၆၊ အထက္ တန္းႏွင့္ေကာလိပ္ေက်ာင္းေပါင္းမွာ၄၃၇၈၃ ႏွင့္လူမႈေရးကူညီေထာက္ပ့ံေပးေနသည့္ဌာနႏွင့္က်န္းမာေရးေဆးရုံး ေဆးခန္းေပါင္းမွာ ၁၁၅၃၅၂ ရွိသည္ဟု ၄င္းဗာတီကန္စာရင္းအင္းဌာနမွ သိရွိရသည္။၀၀၂ ၀င္းလႈိင္ဦး

711  Views
Previous: အမွန္တရား၏ဖက္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကရန္ ကာဒီနယ္ဆရာေတာ္သစ္မ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႕ၾကားေတာ္မူ
Next: ဗာတီကန္၏ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းစနစ္မွ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုေပးရန္ ျပင္ဆင္ေန