ငါလည္းမရဘူးကြ

Bless me father, for I have sinned...my brother did it.'

886  Views
Previous: ေတာင္ေပၚေဒသ ကာသို႕လိပ္အသင္းေတာ္
Next: အဲဒါ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဘူး….