အဲဒါ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဘူး….

0 (7)

756  Views
Previous: ငါလည္းမရဘူးကြ
Next: အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ေပးစာ