ရဟန္းမင္းျကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က အသက္ေတာ္ (၇၂) နွစ္ရိွ၊ ဆရာေတာ္ျကီး နီေကာ္လပ္စ္မန္းထန္အား မနၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခု်ပ္ဆရာေတာ္ျကီးအျဖစ္သို့ ခန့္အပ္ေတာ္မူျခင္း

Bp-NicollusL
ဗာတီကန္၊ ဧျပီလ ၃။

ရဟန္းမင္းျကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္သည္ ပူးတဲြမနၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခု်ပ္ဆရာေတာ္ျကီး နီးေကာ္လပ္စ္ မန္းထန္အား မနၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခု်ပ္ဆရာေတာ္ျကီးအျဖစ္သို့ ဧျပီလ ၃၊ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ ေန့စဲြျဖင့္ ခန့္အပ္ေတာ္ မူလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၃ ခုနွစ္မွ စတင္ျပီး နွစ္ေပါင္း (၂ဝ) ေက်ာ္အထိ ဟားခါးကက္သလစ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ျကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ျကီး နီးေကာ္လပ္စ္မန္းထန္သည္ (၂ဝ၁၃) ခုနွစ္မွစတင္ျပီး မနၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခု်ပ္ ဆရာေတာ္ျကီး ေပါလ္ဇိန္ထံုးဂေရာင္၏ အရိုက္အရာကို တရားဝင္ဆက္ခံခြင့္ရိွေသာ ဘဲြ့နာမျဖင့္ ရဟန္းမင္းျကီး၏ ခန့္အပ္ျခင္းကို ခံရေတာ္မူခဲ့သည္။

မနၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခု်ပ္ဆရာေတာ္ျကီး ေပါလ္ဇိန္ထံုးဂေရာင္သည္ အသက္ေတာ္ (၇၅) နွစ္ျပည့္ျပီျဖစ္ရာ ကက္သလစ္သာသနာ ေတာ္၏ ကာနြန္ဥပေဒအရ ဆရာေတာ္ျကီး၏တာဝန္မ်ားမွ အနားယူရန္ ရဟန္းမင္းျကီးထံေတာ္ သို့ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာ ဆရာေတာ္ျကီး၏ ေလွ်ာက္လႊာကို ရဟန္းမင္းျကီးရံုးမွ တရားဝင္ လက္ခံျပီး အနားယူခြင့္ ကို ျပုလိုုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

မနၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခု်ပ္ဆရာေတာ္ျကီး နီးေကာ္လပ္စ္မန္းထန္၏ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း ၂ဝ ဝန္းက်င္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္း မ်ားကို တေစ့တေစာင္းသံုးသပ္ရေသာ္၊ ဆရာေတာ္ျကီးသည္ ဟားခါးကက္သလစ္သာသနာအတြင္း

၁။ ဝတ္ျပုကိုးကြယ္ျခင္းကို ပိုျပီးေကာင္းမြန္ရန္ ျပုျပင္ျခင္း
၂။စိန္ထေရဇားရဟန္းသီလရွင္ဂိုဏ္းမ်ားကို ထူေထာင္ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းတြင္ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ားကိုမ်ားစြာဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္း၊
၃။ ေခတ္မီွစိုက္ပို်းေရးနည္းပညာမ်ားကို ခ်င္းျပည္နယ္ရိွေတာင္သူမ်ားထံ ပညာေပးျခင္းနွင့္ ျဖန့္ခီ်ေပးခဲ့ျခင္း၊
၄။ ေခ်ာင္းခြေကြ်းရြာတြင္ စိုက္ပို်းေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုကို ထူေထာင္ထားျခင္း
၅။ ေက်းလက္ေဒသဖံြ့ျဖိုးေရးမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း
၆။ သာသနာ့ဓမညီလာခံကို က်င္းပေခၚယူျခင္း
၇။ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို နိုင္ငံျခားသို့ ပညာေတာ္သင္ မ်ားမ်ားေစလႊတ္ခဲ့ျခင္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းတခို့်ေပၚတြင္မူတည္ျပီး ဆရာေတာ္ျကီး နီေကာ္လပ္စ္မန္းထန္သည္ မနၲေလးကက္သလစ္ သာသနာေတာ္တြင္ လည္း ဝတ္ျပုကိုးကြယ္ျခင္းကို ပထမဦးဆံုး ျပုျပင္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။

                                                                                                                                                                                    ကုန္ဇမႈန္း

1037  Views
Previous: ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ မိမိကြ်မ္းက်င္လို႕ မဟုတ္ဘဲ၊ ကယားျပည္နယ္ ရွိျပည္သူေတြ ရဲ႕ စစ္ပြဲဒဏ္ေတြ ခံစားေနရ မႈေတြကို ေလွ်ာ့နည္း ေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ လက္ထဲက စစ္ေထာက္ လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႕နဲ႕လက္တြဲ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး ဆိုေတးရုိက မိန္႕ၾကား ေတာ္မူ
Next: အာပိုလို (၁၄) က လကမၻာသို႕ ယူေဆာင္သြားေသာ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ဓါတ္ျပားကို ဗာတီကန္စာၾကည့္တိုက္က ထုတ္ေဖာ္လိုက္ျခင္း