ဗာတီကန္ရုံးႏွင့္ ဂ်ပန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အၾကား ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ဘာသာျပန္ဆိုမႈတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ရွိေနဆဲ

Japanlarge

   ဗာတီကန္ရုံးေတာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အၾကား ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္း ဆိုင္ရာစာအုပ္ကို ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုမႈတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဂ်ပန္ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ တြင္ ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာမစၦားပူေဇာ္ျခင္းစာအုပ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးရုံးေတာ္မွ ညြန္ၾကား ထားရာမွ စတင္သေဘာကြဲလြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတစ္ခုခုမွ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထုတ္ေ၀ေသာ မစၦားပူေဇာ္ျခင္း စာအုပ္တိုင္းသည္ ဗာတီကန္ရုံးေတာ္ထဲက ရုံးတစ္ခုျဖစ္ၾကေသာ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ စကၠရမင္းတူးမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဦးစြာ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေကာ္မရွင္က ဂ်ပန္ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္မစၦားပူေဇာ္ျခင္း စာအုပ္ကို မူရင္းလာတင္းဘာသာႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံး ျပန္လည္ျပန္ ဆိုရန္ ဂ်ပန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အားေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ကက္သ လစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠဌျဖစ္ေတာ္မူေသာ Bishop Masahiro Umemura of Yokohama ဆရာေတာ္ႀကီး မာဆာဟီရုိ အူမယ္မူရာ ကမူ၊ ဗာတီကန္ရုံးေတာ္က ေကာ္မရွင္၏ သေဘာထားသည္ ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး မာဆာဟီရုိ အူမယ္မူရာ သည္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္ကို ဆိုတိုေကာ္ႏိုလာႏွင့္အတူ၊ ဗာတီကန္ရုံးေတာ္ထဲက ရုံးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဘုရား ၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္စကၠရမင္းတူးမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments ထံသြားေရာက္ၿပီး ဂ်ပန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပန္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ မစၦားပူေဇာ္ ျခင္းစာအုပ္၊ ေရာမမစၦားပူေဇာ္ျခင္းစာအုပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးရာ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား အစီရင္ခံစာတို႕ကို တင္ျပအပ္ႏွံေတာ္မူလိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။
ဗာတီကန္ရုံးေတာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အၾကား ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္ကို ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ျပန္ဆိုမႈတြင္ အဓိကသေဘာထား ကြဲလြဲျခင္းသည္ကား၊ လာတင္းဘာသာစကားျဖင့္ ” Et cum spiritu tuo,”( “And with your spirit”), ဂ်ပန္ဘာသစကားျဖင့္
” Mata anata to tomo ni” (And also with you”)ဟု ျပန္ဆိုထားမႈပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ““သင္၏ ၀ိညာဥ္ႏွင့္လည္းရွိပါေစ”” ဟူေသာစကားရပ္သည္ မေကာင္းေသာ၀ိညာဥ္ကိုလည္း ဆိုလိုရာေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ ““သင္ႏွင့္လည္း ရွိပါေစ”” ဟုျပန္ဆို ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ဗာတီကန္သို႕ ရွင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း ဗာတီကန္က ၎င္းရွင္းျပခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
ဗာတီကန္ရုံးေတာ္သည္ ဂ်ပန္ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏တင္ျပခ်က္ကို သုံးလအတြင္း အေျဖေပးမည္ဟု သိရွိရသည္။ ဂ်ပန္ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မီယာကိုရွီက၊ ယခုကဲ့သို႕ ဗာတီကန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရွင္းျပခြင့္ရရွိျခင္းသည္ ပထမဦးဆုံးျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္လိုက္သကဲ့သို႔ ဆရာေတာ္ႀကီးမာဆာဟီရုိ အူမယ္မူရာကလည္း ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ထီးနန္းဆံလာၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႕ေသာ ဗာတီကန္၏ တင္းက်ပ္ေသာ သေဘာထားမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ ေဒသေရးရာမ်ားက ေဒသခံဆရာေတာ္မ်ားကကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ပိုမိုႏွစ္သက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေတာ္မူ လိုက္သည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးမာဆာဟီရုိ အူမယ္မူရာက၊ ဗာတီကန္သည္ ေဒသခံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အားပိုၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ ေပးအပ္လာမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေတာ္မူလိုက္သည္။
ယူကန္၊ ဂ်ဳိးဇက္

952  Views
Previous: အိုဘားမား၏ ဒုတိယေျမာက္ ျမန္မာခရီးစဥ္၌ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုမည္
Next: ကက္သ​လစ္အ​သ​င​္းေ​တာ​္​၏ ကာႏ​ြ​န​္​ဥ​ပေ​ဒသ​စ​္