ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ကမၻာ့မိသားစုဓမၼညီလာခံကို အေျခခံေသာ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား၏ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း” ဟူေသာ စာခၽြန္ေတာ္ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူ

1

“ကက္သလစ္သာသနာေတာ္က တရား၀င္လက္ထပ္ၿပီးမွ လင္မယားကြဲၾကၿပီးေနာက္ တျခားသူႏွင့္ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသူမ်ားကို အသင္းေတာ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမျပဳ”” ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက ဖိတ္ေခၚေတာ္မူ

ဗာတီကန္၊ ဧၿပီလ ၈၊ ၂၀၁၆
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က ဧၿပီလ (၈) ရက္ေန႔၌ ထုတ္ျပန္ေတာ္ မူလိုက္ ေသာ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တရား၏ ေပွ်ာ္ရႊင္ျခင္း” ဟူေသာ Amoris Laetitia  ဟု လာတင္း ဘာသာျဖင့္ အမည္ေပးထားေသာ စာခၽြန္ေတာ္၌ “ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ တရား၀င္ လက္ထပ္ၿပီးမွ လင္မယား ကြဲၾကၿပီးေနာက္ တျခားသူႏွင့္ ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ ျပဳၾကသူမ်ားကို အသင္းေတာ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း မျပဳ” ေၾကာင္းျဖင့္ တိတိလင္းလင္း ထုတ္ျပန္ေတာ္ မူလိုက္သည္။ ၄င္းစာခၽြန္ေတာ္ သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ား တြင္ ဆင့္ေခၚ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့ မိသားစု ဓမၼညီလာခံတြင္ တကမၻာလုံးမွ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ား၊ ဘာသာ၀င္ မ်ားႏွင့္တျခား ဘာသာ၀င္ မ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ား ၏ ေဆြးေႏြးဆုံး ျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ေသာ “ညီလာခံ အၿပီး တိုက္တြန္းေသာ စာခၽြန္ေတာ္” ျဖစ္ေတာ္ မူသည္။
၄င္းစာခၽြန္ေတာ္ သည္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၂၆၃) ခုပါရွိၿပီး အခန္းေပါင္း (၉) ခု၊ စာပိုဒ္ေပါင္း (၃၂၅) ႏွင့္ မွီျငမ္းခ်က္ေပါင္း (၃၉၁) ပါ၀င္ သည္ဟု သိရွိရသည္။ ၄င္းညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဆိန္းဟွီႏွင့္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုတို႔လည္း ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးရန္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။
၄င္းစာခၽြန္ေတာ္၏ အခန္း (၁) တြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထဲက အလင္းေတာ္၊ အခန္း (၂) တြင္ မိသားစုမ်ား၏ အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အခက္ အခဲမ်ား၊ အခန္း (၃) တြင္ ေယဇူး ခရစ္ေတာ္အား ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း (မိသားစု၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း)၊ အခန္း (၄) တြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းထဲတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား၊ အခန္း (၅) တြင္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရား၏ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ၊ အခန္း (၆) တြင္ သာသနာေတာ္ ၏တာ၀န္တခ်ဳိ႕၊ အခန္း (၇) တြင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္သို႕၊  အခန္း (၈) တြင္ အားနည္း သူမ်ားအား လမ္းျပျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္း ျခင္း၊ အခန္း (၉) တြင္မူ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ႏွင့္မိသားစုတို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရး က်င့္စဥ္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားပါ၀င္သည္။
အရွင္သူျမတ္က “တကမၻာလုံးရွိ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အတြက္ တူညီေသာ စည္းမ်ဥ္း ေဘာင္မ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကြဲျပားေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ခက္ခဲ သည္ျဖစ္ရာ ဓမၼညီလာခံ ဖခင္ႀကီးမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားက ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္ ေဘာင္ထဲတြင္  မိမိတို႔၏ ထုံးတမ္း ဓေလ့မ်ားႏွင့္ အညီ အေကာင္းဆုံး လမ္းၫြန္မႈမ်ားကို ေပးၾကရမည္ (စာခၽြန္ေတာ္ နံပါတ္ – ၃)” ဟု သတိေပး ထားေတာ္မူသည္။
အရွင္သူျမတ္က မိသားစုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိမိ၏ စိုးရိမ္မႈကို ေဖာ္ျပရာတြင္ “ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ သည္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား မ်ားႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ရင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစု မ်ားအတြက္သာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ဘဲ က်န္ခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း မိသားစု၀င္မ်ား အတြက္ပါ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ (စာခၽြန္ေတာ္ နံပါတ္ – ၄၆)” ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္ တြန္း ေတာ္မူသည္။
ျပသနာ ေထာင္ေပါင္းရွိေနေသာ မိသားစု မ်ားအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီးက “မည္မွ်ပင္ ျပႆနာေတြ ရွိေနကာမူ၊ တစုတစည္းတည္း ရွိေနေသာ မိသားစုကို တည္ေဆာက္လိုလွ်င္ အနစ္နာခံ ျခင္းကို လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆို ေနထိုင္သင့္ေၾကာင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ အခြင့္လႊတ္ျခင္း ႏွင့္ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ျခင္းတို႕ကို က်င့္ႀကံမွသာ မိသားစုသည္ စည္းလုံး ေသာ မိသားစု ျဖစ္ႏိုင္မည္ (စာခၽြန္ေတာ္ နံပါတ္ – ၁၀၆)” ဟု သြန္သင္ အားေပးေတာ္မူသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးက “သိကၡာရ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မိသားစုမ်ားက ရင္ဆိုင္ေနၾကေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ျပႆသနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား ကင္းမဲ့ေနၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပုံသြင္းေလ့က်င့္ေပးမႈသည္ ပိုမိုေကာင္း မြန္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပုံသြင္း ေလ့က်င့္ေပးျခင္းတြင္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ပိုၿပီးပါ၀င္ လာျခင္းသည္လည္း လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္ (စာခၽြန္ေတာ္နံပါတ္ – ၂၀၂၊ ၂၀၃) ” ဟု မီးေမာင္း ထိုးျပေတာ္မူသည္။
လင္မယားမ်ား ကြဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးက “လင္မယားကြဲျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆရာေတာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္သည္ကား သူတို႕၏ ခ်စ္ျခင္းေမတာမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္၊ သူတို႔၏ ဒါဏ္ရာမ်ားကို ကုသေပးရန္ႏွင့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း၏ မိသားစုဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ပ်႕ံႏွံ႕ေနျခင္းကို ဟန္႔တား လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ျဖစ္သည္ (စာခၽြန္ေတာ္ စာပိုဒ္နံပါတ္-၂၄၆)” ဟု ဖိတ္ေခၚေတာ္မူသည္။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးက “စိတ္ကို စြေပးျခင္းသည္ ပညာေပးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား အေကာင္းဆုံး ပညာေပးျခင္းသည္ကား ကေလးငယ္မ်ားကို လြတ္လပ္ျခင္း၊ ရင့္က်က္ျခင္း၊ စည္းကမ္းရွိျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္တတ္ျခင္း တို႔ထဲတြင္ ရွင္သန္ႀကီး ထြားႏိုင္ၾကရန္ ကူညီေပးျခင္း ပင္ျဖစ္သည္ (စာခၽြန္ေတာ္စာပိုဒ္နံပါတ္-၂၆၀)” ဟု ေရး သားထားသည္။
၄င္းစာခၽြန္ေတာ္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဒီစာခၽြန္ေတာ္၏ စာပိုဒ္နံပါတ္ ၂၉၇ တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က “ကက္သလစ္ သာသနာ ေတာ္ထဲတြင္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် ႐ႈတ္ခ် ျခင္းခံရ သည္ဟုလည္းေကင္း၊ အထင္ေသး ခံရသည္ဟု လည္းေကာင္း မခံစားရ ေစလိုေၾကာင္း၊ အားလုံးကို ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ ႀကိဳဆိုၾကရင္း ခရစ္ယာန္ က်င့္စဥ္ဆိုင္ရာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ မိသားစု ရည္မွန္းခ်က္ တို႔သည္ မည္သူကိုမွ် မက်င္ဖယ္၊ မပထုတ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တရား၏ ေပွ်ာ္ရႊင္ျခင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ အားေပးျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္” ဟု မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူသည္။
ရဟန္းမင္းႀကီးက လင္မယား ကြဲၾကၿပီးေနာက္ တျခားသူႏွင့္ ျပန္လည္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ၾကသူမ်ားအား “လင္မယား ကြဲၾကၿပီးေနာက္ တျခားသူႏွင့္ ျပန္လည္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသူမ်ားသည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံၾကရသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔သည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ထဲ၌ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေနေသး ေၾကာင္းကို ခံစားသိရွိ ေစလိုသည္” ဟု (စာပိုဒ္နံပါတ္ -၂၄၃)၌ အတိအလင္း ေရးသား ထားေတာ္မူသည္။ ၄င္းစာပိုဒ္ နံပါတ္ထဲတြင္ပင္ “လင္မယား ကြဲၾကၿပီးေနာက္ တျခားသူႏွင့္ျပန္ လည္ အိမ္ေထာင္ ျပဳၾကသူမ်ား” ကို ခြဲျခား ဆက္ဆံသည့္ အျပဳအမႈႏွင့္ လူရာမသြင္းေသာ အေျပာအဆိုမ်ားကို ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ မိသားစုမ်ားက မျပဳလုပ္ ၾကရန္ အရွင္သူျမတ္က ဆက္လက္ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူသည္။
ရဟန္းမင္းႀကီးက “ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္အား လယ္ကြင္းထဲတြင္ ဖြင့္ထားေသာ ေဆး႐ုံကဲ့သို႔ ရပ္တည္ လႈပ္ရွားေစေၾကာင္း၊ ၄င္းေဆး႐ုံသည္ အိမ္ေထာင္ကြဲသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ကြဲၿပီး တျခားသူႏွင့္ ျပန္လည္ အိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း အတူေနထိုင္သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးခ်င္း အတူေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ တျခားပုံမွန္ မဟုတ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား ကို ႀကိဳဆို လက္ခံေသာ အသင္းေတာ္ အျဖစ္ ရပ္တည္ေစလိုသည္ (စာပိုဒ္နံပါတ္ -၂၉၁)” ဟု ေဆာ္ၾသေတာ္မူသည္။
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ စာခၽြန္ေတာ္၏ အႏွစ္သာရကို ၿခံဳရလွ်င္ အရွင္သူျမတ္သည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္ မ်ားကိုသာ ဆက္လက္ ခိုင္မာေစေသာ္လည္း ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ မိသားစုမ်ား အေပၚထားရွိေသာ စိတ္ေန စိတ္ထားမ်ား ကိုမူ အႀကီးအက်ယ္ ျပဳျပင္ေတာ္ မူလိုက္သည္ဟု သုံးသပ္လိုက္ ရပါသည္။     ၀င္းလႈိင္ဦး

621  Views
Previous: ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚသို႕ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ေရႊစင္ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္က်င္းပ
Next: ေထာင္ထဲတြင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနၾကရန္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မကင္းမဲ့ၾကရန္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ကာဒီနယ္ တာကေလး အားေပးေတာ္မူ