“ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တြင္ Dogma ယုံၾကည္ရာအခ်က္ေပါင္း ၂၅၅ ခုရွိသည္” ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒါမိနစ္သက္တင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ (ဒုတိယပိုင္း)

ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္မွ တတိယအႀကိမ္ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ယံုၾကည္ရာအခ်က္မ်ား (Catholic Dogmatic Forum) ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ (စိန္ေမရီ၊ ရန္ကုန္)

ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္တုိက္မွ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔၌ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ “ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲ”၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးေတာ္မူေသာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ စိန္ေမရီကာသီျဒယ္   ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာေဒါမိနစ္သက္တင္က “ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တြင္ ယုံၾကည္ျခင္းအခ်ဳပ္သည္ (၁၂) ခ်က္သာရွိေသာ္လည္း ၄င္း (၁၂) ခ်က္ေအာက္တြင္ ယုံၾကည္ရာအခ်က္ေပါင္း ၂၅၅ ခ်က္ႏွင့္ ယုံၾကည္ရာအခ်က္အဆင့္သုိ႔ မေရာက္ေသးေသာ အမွန္တရားအေပါင္း (၁၀၂) ခု ရွိသည္” ဟု  မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလထုတ္ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ယုံၾကည္ရာအခ်က္ (၂၅၅) ခ်က္မ်ားထဲမွ က်န္ေနေသးေသာအခ်က္မ်ား၏ အဆက္ (၂) ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။)

အဆက္ (၂)
၁၀၄။ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ လူသား၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သေႏ္ၶစြဲေတာ္မူသည္။
၁၀၅။ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ သူမ၏ အပ်ဳိစင္တည္ၾကည္ျခင္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမရွိဘဲ သူမ၏သားေတာ္ေယဇူးကို သေႏ္ၶတည္ေတာ္မူသည္။
၁၀၆။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ကိုေမြးဖြားၿပီးေနာက္ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ အပ်ဳိစင္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေတာ္မူသည္။
၁၀၇။ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ ခရစ္ေတာ္ေယဇူးကို မေမြးဖြားခင္ ေမြးဖြားစဥ္ကာလႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အၿမဲအပ်ဳိစင္အျဖစ္ ရွိေတာ္မူသည္။
၁၀၈။ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ မိုးေကာင္းကင္သို႔ ခႏ္ၶာႏွင့္ ၀ိညာဥ္ႏွစ္ပါးတို႔ျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ျခင္း ခံရေတာ္မူသည္။
၁၀၉။ လူ႔၀ိညာဥ္၏ စြမ္းရည္မ်ားထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ သဘာ၀လြန္ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ လူ၏လြတ္လပ္ေသာ စိတ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မတိုင္မွီ အရင္လက္ဦးေတာ္မူသည္။
၁၁၀။ လူ႕၀ိညာဥ္၏ စြမ္းရည္မ်ားထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ သဘာ၀လြန္ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔စိတ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေတာ္မူသည္။
၁၁၁။ က်န္းမာေစေသာ ျပဳမူခ်က္တိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏ အတြင္းက်ၿပီး သဘာ၀ထက္လြန္ကဲေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား လိုအပ္ေတာ္မူသည္။
၁၁၂။ အတြင္းက်ၿပီး သဘာ၀ထက္လြန္ကဲေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းတို႔၏အစအတြက္ လုံး၀လိုအပ္ေနသည္။
၁၁၃။ ဘုရားသခင္၏ ထူးျခားေသာအကူအညီမပါဘဲ ေျဖာင့္မတ္ေသာလူသားသည္ အမွန္တရား၌ အဆုံးတိုင္ မတည္ၾကည္ႏိုင္ေပ။
၁၁၄။ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာပုဂ္ၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမပါဘဲ ေသးငယ္ေသာအျပစ္ကိုပင္ တစ္သက္လုံး မျပဳလုပ္မိဘဲမေနႏိုင္ေပ။
၁၁၅။ ပုထုဇဥ္လူသားသည္ အျပစ္ရွိေသာအေျခအေနတြင္ပင္ မိမိ၏သဘာ၀အသိညဏ္စြမ္းရည္ျဖင့္ ဘာသာတရားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အမွန္တရားမ်ားကို သိရွိႏိုင္သည္။
၁၁၆။ ေကာင္းမြန္ေသာအျပဳအမႈတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္အလို႔ငွာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္သည္ မလိုအပ္ေပ။
၁၁၇။ အျပစ္ထဲသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ လူ႔ဇာတိေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မပါလွ်င္ လူသားသည္ သဘာ၀တရားက ခ်မွတ္ထားေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ       အမွန္တရားမ်ားကို မွားယြင္းမႈကင္းစင္လ်က္ တိက်ေသခ်ာစြာ သိရွိရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
၁၁၈။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သဘာ၀ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ထိုက္တန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းတို႔မွ မရရွိႏိုင္ေပ။
၁၁၉။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာလူသားအားလုံးတို႔အား ဘုရားရွင္ျမတ္၏ပညတ္ေတာ္ (၁၀) ပါးကို လိုက္နာက်င့္ႀကံႏိုင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာေက်းဇူးေတာ္ ေပးသနားေတာ္မူသည္။
၁၂၀။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အရွင္ျမတ္၏ ထာ၀ရတည္ၾကည္ေသာ အလိုေတာ္အားျဖင့္ လူသားတခ်ဳိ႕ကို ထာ၀ရသုခဘုံအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံထားေပးေတာ္မူသည္။
၁၂၁။  ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အရွင္ျမတ္၏ ထာ၀ရတည္ၾကည္ေသာ အလိုေတာ္အားျဖင့္ လူသားတခ်ဳိ႕အား မိမိတို႔၏ ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္ေသာအျပစ္မ်ားကို ထာ၀ရျငင္းပယ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္စီမံေပးထား       ေတာ္မူသည္။
၁၂၂။ ပုထုဇဥ္လူသားတို႔၏ ဆႏ္ၵသည္ ခုခံတြန္းလွန္၍မရႏိုင္ေသာ ျပည့္စုံေစေသာေက်းဇူးေတာ္၏ လႊမ္းမိုးျခင္းေအာက္တြင္ လြတ္လပ္စြာတည္ရွိေနသည္။
၁၂၃။ အမွန္တကယ္လုံေလာက္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မျပည့္စုံျခင္းအဆင့္တြင္ တည္ရွိေနသည္။
၁၂၄။ အျပစ္ရွိသူသည္ မိမိအတြက္ ခိုင္လုံေစေသာေက်းဇူးေတာ္ကို လက္ခံရန္အလို႔ငွာ စစ္မွန္ေသာေက်းဇူးေတာ္၏အကူအညီျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ရန္လည္း ၀တ္ၱရားရွိေလသည္။
၁၂၅။ အရြယ္ေရာက္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပဳေထာက္ခံျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းမပါလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
၁၂၆။ ယုံၾကည္ျခင္းအျပင္ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံရန္အစီအစဥ္သည္လည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
၁၂၇။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ကို ျဖဳစင္ေစေတာ္မူသည္။
၁၂၈။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာလူသားကို ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေစေတာ္မူသည္။
၁၂၉။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာလူသားကို ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ သား (သမီး) ျဖစ္ေစေတာ္မူသည့္အျပင္ ၄င္းလူသားအား ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏အေမြေတာ္ကို       ေတာင္းဆိုခြင့္ ေပးေတာ္မူသည္။
၁၃၀။ ဓမ္ၼသၿဂိဳလ္ဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္) ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာပါရမီသုံးပါး (ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္း) တို႔သည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ေရာယွက္ထားသည္။
၁၃၁။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ ထူးျခားေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္မပါလွ်င္ အကယ္္၍ သူသည္ ေက်းဇူးေတာ္၏အေျခအေနတြင္ရွိေနလွ်င္ မည္သူကမွ်ယုံၾကည္ျခင္း၏ တိက်မွန္ကန္ျခင္း သိရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
၁၃၂။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္၏ အတိုင္းအတာသည္ ေျဖာင့္မတ္သူတို႔၏ဘ၀ထဲတြင္ ထပ္တူမဟုတ္ေခ်။
၁၃၃။ ေကာင္းျမတ္ေသာ အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို တိုးပြားေစႏိုင္သည္။
၁၃၄။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔အား ေျဖာင့္မတ္ေစေသာေက်းဇူးေတာ္ကို ေပ်ာက္ဆုံးေစႏိုင္သကဲ့သို႔ အျပစ္ႀကီးကို က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းေက်းဇူးေတာ္သည္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္။
၁၃၅။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ မိမိ၏ေကာင္းျမတ္ေသာဒါနလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ သဘာ၀ထက္လြန္ကဲေသာ ဆုလဒ္ေတာ္ကို ရရွိခြင့္ရွိသည္။
၁၃၆။ ေျဖာင့္မတ္ေသာလူသားသည္ ကုသိုလ္လုပ္ရပ္တစ္ခုျပဳတိုင္း မိမိအတြက္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္၏ တိုးပြားမႈကိုအက်ဳိးခံစားရၿပီး အျပစ္ႀကီးမရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ေသဆုံးခဲ့လွ်င္မူ       ထာ၀ရအသက္တာကိုရရွိကာ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္၏ တိုးပြားမႈကိုလည္း ခံစားရသည္။
၁၃၇။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ ဘုရားအျဖစ္လူ႔အျဖစ္ကိုယူေတာ္မူေသာ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ျမတ္က စတင္ထူေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။
၁၃၈။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္ရွင္သည္ မိမိအရွင္ျမတ္ကိုယ္ကိုပင္ မိမိကိုယ္တိုင္တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ကို ဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေတာ္မူသည္။
၁၃၉။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္အရွင္ျမတ္သည္ အရွင္ျမတ္၏ခႏ္ၶာေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အသင္းေတာ္၏ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၁၄၀။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္အရွင္ျမတ္သည္ အရွင္ျမတ္၏ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အခ်ိန္ျပည့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အလို႔ငွာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ကို ထူေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။
၁၄၁။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္အရွင္ျမတ္သည္ အရွင္ျမတ္၏အသင္းေတာ္ (သာသနာေတာ္) အား အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ေပးအပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။
၁၄၂။ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ အပ္ႏွင္းေတာ္မူခဲ့ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ ဆက္လက္ဆင္းသက္လာသည္။
၁၄၃။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္အရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ႀကီးပီတာ (ေပတ႐ု) အား ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္ တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၏ အျမင့္ဆုံးဂိုဏ္းခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္        မိမိ၏တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ ပထမဆုံးေသာ တမန္ေတာ္အျဖစ္ႏွင့္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တစ္ခုလုံး၏ ျမင္ႏိုင္ေသာဦးေခါင္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေတာ္မူသည္။
၁၄၄။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားျမတ္၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ ပီတာသည္ တစ္ကမ္ၻာလုံးရွိ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အေပၚ မိမိ၏ အျမင့္ဆုံးေသာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ (သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္) တာ၀န္ထဲတြင္ အခ်ိန္ျပည့္       အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံသူမ်ားထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။
၁၄၅။ ပီတာ၏ သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ရာထူးထဲတြင္ ဆက္ခံသူမ်ားမွာ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ ဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္ေတာ္မူၾကသည္။
၁၄၆။ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာမ်ားတြင္သာမဟုတ္ဘဲ အသင္းေတာ္၏စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္အတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္လည္း ကက္သလစ္      အသင္းေတာ္တစ္ခုလုံးအေပၚ ျပည့္၀ၿပီး အျမင့္ဆုံးေသာတရား စီရင္ခြင့္အာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ထားေတာ္မူသည္။
၁၄၇။ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ရဟႏ္ၲာပီတာ၏ ထိုင္ခုံေပၚမွ သြန္သင္မိန္႔ၾကားလွ်င္ မမွားယြင္းႏိုင္ေပ။
၁၄၈။ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ သာသနာမ်ားအေပၚတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္အာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။
၁၄၉။ ခရစ္ေတာ္အရွင္ျမတ္သည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၁၅၀။ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အယူ၀ါဒသြန္သင္ခ်က္တို႔၏ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရာတြင္မူ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ မမွားယြင္းႏိုင္ေပ။
၁၅၁။ မမွားယြင္းႏိုင္ျခင္း၏ အဓိကအခ်က္သည္ကား ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ခရစ္ယာန္ယုံၾကည္ျခင္း အယူ၀ါဒ၏ တရား၀င္ဖြင့္ဟေတာ္မူခဲ့ေသာ အမွန္တရားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။
၁၅၂။ တကမ္ၻာလုံးရွိ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအားလုံး၏ တစ္စုလုံးသည္ ဓမ္ၼညီလာခံေကာင္စီတြင္ စု႐ုံးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔သီတင္းသုံးရာ ေနရာအသီးသီးတြင္ ျဖန္႕ႀကဲေနေစ       ကာမူ ယုံၾကည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သြန္သင္ခ်က္တစ္ခုကို တစ္ကမ္ၻာလုံးရွိ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအားလုံးက လက္ခံယုံၾကည္ က်င့္ႀကံရန္       အဆိုျပဳရာတြင္ မမွားယြင္းႏိုင္ေပ။
၁၅၃။ ေယဇူးအရွင္ျမတ္ တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ တစ္ခုတည္းႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းသည္။
၁၅၄။ ေယဇူးအရွင္ျမတ္ တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူသည္။
၁၅၅။ ေယဇူးအရွင္ျမတ္ တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ တစ္ကမ္ၻာလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေတာ္မူသည္။
၁၅၆။ ေယဇူးအရွင္ျမတ္ တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ တမန္ေတာ္တို႔မွ ဆင္းသက္လာေတာ္မူသည္။
၁၅၇။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ထဲတြင္ အသင္းသူ/သားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ လူသားအားလုံး၏ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေလသည္။
၁၅၈။ ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူသြားၾကေသာ ရဟႏ္ၲာမ်ားကို ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ရဟႏ္ၲာမ်ား၏ ၾကား၀င္ဆုေတာင္းေပးျခင္းကို ဖိတ္ေခၚျခင္းသည္ အက်ဳိးရွိၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။
၁၅၉။ ရဟႏ္ၲာမ်ား၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ (႐ုပ္ကလပ္) မ်ားကို ၾကည္ညိဳျခင္းသည္ အက်ဳိးရွိၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။
၁၆၀။ ရဟႏ္ၲာမ်ား၏ ႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ားကို ၾကည္ညိဳျခင္းသည္ အက်ဳိးရွိၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။
၁၆၁။ ေလာကတြင္ အသက္ရွင္ေနၾကေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ၾကား၀င္ဆုေတာင္းေပးျခင္းေၾကာင့္ ငရဲငယ္ထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ၀ိညာဥ္မ်ားအတြက္ အကူအညီျဖစ္လာႏိုင္ၾကသည္။
၁၆၂။ ပဋိညာဥ္သစ္၏ စက္ၠရမင္းမ်ားတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ပါ၀င္ေနၿပီး ၄င္းေက်းဇူးေတာ္ကို အဟန္႔အတားမျပဳသူမ်ားအေပၚတြင္ မိမိတို႔နိမိတ္ျပထားၿပီး သြန္းေလာင္းေပးေတာ္မူသည္။
၁၆၃။ စက္ၠရမင္းမ်ားသည္ ၄င္းစက္ၠရမင္းမ်ားကိုက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းစက္ၠရမင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ေပးကမ္းေတာ္မူသည္။
၁၆၄။ ပဋိညာဥ္သစ္၏ စက္ၠရမင္းမ်ားအားလုံးသည္ ၄င္းစက္ၠရမင္းမ်ားကို လက္ခံရရွိသူမ်ားအေပၚတြင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကိုေပးအပ္ေတာ္မူသည္။
၁၆၅။ စက္ၠရမင္း (၃) ပါး ျဖစ္ၾကေသာ ေဆးေၾကာျခင္း၊ ခရစမတ္အားေပးျခင္းႏွင့္ ရဟန္းသိက္ၡာခံယူျခင္းတို႔သည္ မေပ်ာက္မပ်က္ႏိုင္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာအမွတ္တံဆိပ္ကို ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးေတာ္       မူေသာေၾကာင့္ တစ္ခါသာ ခံယူခြင့္ရွိသည္။
၁၆၆။ စက္ၠရမင္းဆိုင္ရာအသြင္အျပင္သည္ ၀ိညာဥ္ေပၚတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။
၁၆၇။ စက္ၠရမင္းဆိုင္ရာအသြင္အျပင္သည္ ၄င္းစက္ၠရမင္းကို လက္ခံရယူသူ၏ ေနာက္ဆုံးေသဆုံးခ်ိန္အထိ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။
၁၆၈။ ပဋိညာဥ္သစ္၏ စက္ၠရမင္းမ်ားအားလုံးသည္ အရွင္ျမတ္ေယဇူးဘုရားက တည္ေထာင္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။
၁၆၉။ ဓမ္ၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ စက္ၠရမင္း (၇) ပါး ရွိေလသည္။
၁၇၀။ ပဋိညာဥ္သစ္၏ စက္ၠရမင္းမ်ားသည္ ပုထုဇဥ္လူသားတို႔၏ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေလသည္။
၁၇၁။ စက္ၠရမင္းမ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းစက္ၠရမင္းမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္သူသည္ စက္ၠရမင္းဆိုင္ရာအမွတ္ လက္ၡဏာကို အေကာင္းဆုံးပုံစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးရမည္ျဖစ္သည္။
၁၇၂။ စက္ၠရမင္းကို က်င္းပျပဳလုပ္သူသည္ အသင္းေတာ္ျပဳလုပ္သည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္သည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အနည္းဆုံးရွိရမည္ျဖစ္သည္။
၁၇၃။ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားက စက္ၠရမင္းမ်ားကို လက္ခံရယူရာတြင္ ၄င္းစက္ၠရမင္းမ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ လက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ထိုက္တန္မႈသည္ အထူးလုိအပ္ေပသည္။
၁၇၄။ ေဆးေၾကာျခင္းစက္ၠရမင္းသည္ အရွင္ျမတ္ခရစ္ေတာ္ေယဇူးက အမွန္တကယ္ထူေထာင္ခဲ့ေသာစက္ၠရမင္း ျဖစ္သည္ေနသည္။

671  Views
Previous: သင္မသိေသးေသာ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း (၁၀) ခု
Next: ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလီအိုအားသိုက္ အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း