အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက ကခ်င္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကူညီေပးပါရန္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို ေတာင္းဆို

bo

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၏ေမတၲာရပ္ခံလႊာ

ကြ်ႏု္ပ္၏ခ်စ္လွစြာေသာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔၊ ကာလၾကာရွည္ ဒုကၡဆင္းရဲႏြံနစ္ေနခဲ့ရေသာ ဤတိုင္းျပည္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေ ရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ေရးတို႔ အတြက္ စိတ္ႏွလံုးမြန္ျမတ္သူအားလံုးတို႔၏ကိုယ္စား ကြ်ႏု္ပ္ အေရးတႀကီးေမတၲာရပ္ခံလိုပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရး ပိုမိုႀကီးစိုးႏိုင္ေစမည့္အခြင့္အေရးကို အမိအရအသံုးခ်ၾကရန္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအေပါင္း တို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္(၆)ခုမွ် ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဆိုးအလြန္၌ ဒီမိုကေရစနစ္ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္း အတြက္ ရာေပါင္းမ်ား စြာေသာ တက္ျြကလႈပ္ရွားသူ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ၾကရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေန ျဖင့္ ထိုသူတို႔၏ေပးဆပ္မႈအတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ အရပ္ဖြဲ႕လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ အတြက္လည္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုပါသည္။ ၿပီးျပည့္စံု ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀)ႏွစ္ကႏွင့္စာလွ်င္ မ်ားစြာကြာျခားသြားခဲ့ေလၿပီ။ ယခု အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သစ္မ်ားျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္၌ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေနႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ပင္ျငားလည္း ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမျပည့္ေျမာက္ႏိုင္ေသးေသာ နယ္ပယ္ေဒသမ်ားရွိေနေသးသည္။ ထိုသို႔ဆို ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကို ကြ်ႏု္ပ္ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူေပါင္း(၁၅၀ယဝ၀ဝ)ေက်ာ္မွာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ခက္ခဲၾကပ္တည္း စြာ ေနထိုင္အသက္ ရွင္ေနၾကရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ(၅)ႏွစ္အတြင္း၄င္းတို႔၏ ဘဝရည္မွန္း ခ်က္မ်ား ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္က ကိုယ့္ေျမ ကိုယ့္ေရတြင္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာသူမ်ားမွာ ယခုအခါ ေနရပ္ေဒသေရႊ႕ေျပာင္းခံဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ႏိုင္ငံ တကာမွ ေပးစာကမ္းစာကို ေမွ်ာ္ေနရရွာသည္။ ထိုသူတို႔သြားစရာ အျခားအရပ္ေဒသမရွိပါ။ သူတို႔၏နယ္ေျမတြင္ မိုင္းအျပည့္ခ် ထားၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ ကာလရွည္ၾကာစြာ စစ္ျဖစ္ပြားေန ေသာ္လည္း ေအာင္ႏိုင္သူမရွိဘဲ အဖက္ဖက္မွ ဆံုး႐ံႈးသူမ်ားသာ တိုးပြား လာေနသည္။ ထိုဆံုး႐ံႈးသူမ်ားမွာ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားတြင္ ဘဝေရတိမ္နစ္ေနေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား သာျဖစ္ၾက သည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားလည္း ေနရာအႏွံ႔ရွိေနၾကသည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွာလည္း လူကုန္ကူးမႈသားေကာင္ဘဝသို႔ က်ေရာက္ ကာ ေလာကငရဲသို႔ သက္ဆင္းၾကရသည္။ မူးယစ္ ေဆးေၾကာင့္ တိမ္းပါးသြားရေသာ ကခ်င္လူငယ္အေရအတြက္မွာလည္း တိုး၍သာ လာေနသည္။ လက္နက္ကိုင္မွန္သမွ်က သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို လုယူေနၾကသည္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ကိုယ့္ေခါင္မိုးလံုရန္၊ ကိုယ့္ဝမ္းဝရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြ႐ုန္းကန္းေနရခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ေဒသမွ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚလာကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ အျမတ္ရရွိသူမ်ားက ရရွိေနၾကသည္။ ယင္းသည္ ပဋိပကၡမ်ား၏အေၾကာင္းရင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။

သင္တို႔အားလံုးကို ကြ်ႏု္ပ္အေလးအနက္ထား ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ မရေသာသူမ်ားကိုယ္စား ကြ်ႏု္ပ္ေတာင္းဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ေျပာဆိုသည့္ တိုင္းရင္း သားစကားအတိုင္း ကြ်ႏု္ပ္ေျပာဆိုရင္း သူတို႔ႏွင့္အတူ (၂၂)ႏွစ္ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူတို႔၏ဒုကၡဆင္းရဲ ႏွင့္ သူတို႔က်ခဲ့ေသာ မ်က္ရည္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္ေကာင္းစြာသိရွိခဲ့ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ကို ေစတနာသဒၶါတရားရက္ေရာသူမ်ားအျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္သိရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါ သူတို႔ကို စားစရာ၊ ေနစရာႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေမွ်ာ္ေနသူမ်ားအျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္ေတြ႕ျမင္ေနရေလ ၿပီ။ ရဲစြမ္းသတၲိရွိေသာတိုင္းရင္းသားမွာ တရားမွ်တမႈကင္း မဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒူးေထာက္ခံဘဝသိို႔ ေရာက္ရွိသြားရေလသည္။ အလြန္တရာပင္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ ゞင္းတို႔၏ျြကယ္ဝေသာ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားမွာ လူေပါင္းစံု၏လုယူ ျခင္းကို ခံေနရသည္။ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ားလည္း ပါဝင္ေလသည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အကင္းမဲ့ဆံုးအခ်ိန္တြင္ ေဒသခံတို႔မွာ သူတို႔အား ကူညီမည့္သူကို ေမွ်ာ္ေနရေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔၊ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ လူသားတို႔၏အတိ ဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္စိတ္ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး သနားၾကင္နာမႈကို ျပသၾကရန္ ゞင္းတို႔၏ကိုယ္စား ကြ်ႏု္ပ္ေမတၲာရပ္ခံလိုပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ ေမတၲာရပ္ခံလႊာ ။ ။ ႐ိုးသားမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ပါ။ စီစဥ္လ်က္ရွိ ေသာ (၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ပါတီမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူ က်င္းပရမည္။ “ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္ခု၊ ဘာသာတရားတစ္ပါး” ဟူေသာအတိတ္က အယူအဆမ်ားကို ဖယ္ရွားလ်က္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္သို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ တရားမွ်တမႈျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုကို တစ္ခုတည္း အျဖစ္ ေပါင္းစည္းျခင္းမွာ ေအာင္ျမင္႐ိုးထံုးစံမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေရာစပ္ျခင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားစြာရွိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘာသာတရားျဖစ္ပါေစ။ တရားမွ်တမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘာသာစကားျဖစ္ပါေစ။ တိုင္းျပည္အား အမုန္းတရားဆီသို႔ ျပန္လည္ဦးလွည့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အားထုတ္ခ်က္မ်ားကို ခုခံေပးပါ။

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အားလည္း ယခုထက္ တိုင္းျပည္ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေပးပါရန္ ကြ်ႏု္ပ္ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။ အာဆီယံႏိုင္ ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢတို႔၏အကူအညီျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းဆီ သို႔ ေခၚေဆာင္လာေပးပါ။ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကအိုင္ေအလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕သည္ေသာ္လည္းေကာင္း အၿပီးအျပတ္ႏိုင္ပြဲရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ယင္းအတြက္ သမိုင္းေၾကာင္းသက္ေသအခိုင္အမာရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္ သူျပည္သားတို႔၏ဒုကၡဆင္းရဲမ်ား ထပ္မံမတိုးပြားပါရေစေၾကာင္း ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေမတၲာရပ္ခံလႊာ ။ ။ ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအႏွင့္ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔အထြတ္အျမတ္ထားေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအတြက္ ႀကီးမားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သင္တို႔၏လူမ်ိဳးအၾကားတြင္ သင္တို႔သည္ သမိုင္းတြင္ရစ္ၿပီျဖစ္သည္။ ၾကံ့ၾကံ့ခံကာ ခုခံျခင္းျဖင့္ သင္တို႔၏ ေတာင္းဆို သံကို အမ်ားသူငွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ၿပီးေျမာက္ျခင္းမ်ိဳးမရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို လိုက္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ပါဝင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ် လက္လႊတ္မခံသင့္ေသာအခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ကြ်ႏု္ပ္သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ေနရပ္ေဒသသို႔ ျပန္သြားရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနၾကပါသည္။ ထိုေဒသတြင္ သူတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုက င္းတို႔၏ေက်းရြာမ်ားတစ္ဝိုက္ မိုင္းမ်ားခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ ျပန္လိုေသာဆႏၵမွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္လည္း စစ္ပြဲအေၾကာင္း ထပ္မၾကားလိုေတာ့ပါ။ ဒုကၡသည္ ဘဝသည္ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔၏ ျြကယ္ဝလွေသာယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိပါသည္။ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကို မည္သူမွ်မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါ။ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ဘဝမွာလည္း အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းလွသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရအံုးမည္နည္း။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ ေမတၲာရပ္ခံလႊာ ။ ။ ကခ်င္လူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ႏွစ္ျခင္းမ်ား၊ ကက္သလစ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာဂိုဏ္းကြဲခရစ္ယာန္မ်ားပါဝင္ၾကသည္။ သင္တို႔၏လူမ်ိဳး အကူအညီလိုအပ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ သူတို႔ႏွင့္ အတူ လိုက္ပါရွိေနေပးျခင္းအတြက္ သင္တို႔အား ကြ်ႏု္ပ္ခ်ီးက်ဴးပါ သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူတို႔ကိုယ္တိုင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေမးခြန္း ထုတ္ေနၾကသည္။ ဤစစ္ပြဲကာလတြင္ ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သနည္း။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို သူတို႔ထံ ေပးေဝေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ တရားမွ်တမႈ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လမ္းၫႊန္ေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မည္မွ်လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါသနည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တက္ျြကစြာ မပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏လူမ်ိဳးအတြက္ တာဝန္ မေက်ဟု ကြ်ႏု္ပ္ခိုင္မာစြာခံစားရ ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထဲမွ တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ စစ္ပြဲကို တစ္ခုတည္းေသာေျဖရွင္းနည္းအျဖစ္ပင္ ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေယာ ဟန္ေပါလု(၂)က စစ္ပြဲဟူသည္ အျမဲတေစ မတရားမႈျဖင့္ ျပည့္ေနတတ္သည္ဟု မိန္႔ဆို ဖူးပါသည္။ တရားေသာစစ္ပြဲဟူ၍ မရွိပါ။ ေသြးစြန္းေသာျဖစ္ရပ္အတြက္ အျပစ္ကင္းေၾကာင္း တရားဓမၼနည္းျဖင့္ သက္ေသမျပႏိုင္ပါ။ သူတို႔သည္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရင္း လက္နက္ကိုင္ခုခံသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ပြဲ သည္ ေနာက္ဆံုးမွသာ ေရြးခ်ယ္ရမည့္အရာျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ခုခံျခင္း လမ္းစဥ္တစ္ခုတည္းကိုသာ စြဲကိုင္ပါ က ယင္းကို တရားမွ်တသည္ဟု ေျပာ၍မရႏိုင္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဂိုဏ္းကြဲခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားစြာ ဆက္ဆံသည္ကို ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွာ ဂိုဏ္းကြဲခရစ္ယာန္မ်ားပဋိပကၡျဖစ္ပြား ရာေဒသျဖစ္လာ သည္ကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ၾက သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြဲျပားေနပါသေလာ။ အႏၱရာယ္မျပဳေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ တိုင္းကို ဩဇာခံရၿပီး မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကို စစ္ပြဲထဲသို႔ ထည့္ေပးလိုက္ရေသာအခါတြင္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထဲမွ တခ်ိဳ႕မွာ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ တရားေဟာဆရာ မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာ၏စကားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပန္လည္ အမွတ္ရသင့္သည္။ ထိုစကားမွာ “ယခုမ်ိဳးဆက္သည္ ဆိုးသြမ္းသူတို႔၏ မေကာင္းေသာလုပ္ရပ္အတြက္ ငိုေၾကးရ မည္မဟုတ္ဘဲ စိတ္ထားေကာင္း မြန္သူတို႔ ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္းအတြက္ ငိုေျြကးရလိမ့္မည္” ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏လူမ်ိဳးအား အစိုးရကျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းကျဖစ္ေစ မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဤအတိုင္း ၾကည့္မေနသင့္ေပ။ သိုးထိန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အထူးသျဖင့္ အကာ အကြယ္လိုအပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနရေပမည္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတိုင္း၏မ်က္ရည္မ်ားကို သုတ္ေပးရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္လာေလၿပီ။ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲျခင္းျဖင့္ ထိုသို႔မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပ။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဘာသာတရား အားလံုး၏မ႑ိဳင္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ လူသားတိုင္းသည္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ႏွင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏”။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ တာဝန္ရွိသည္။ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတူတကြ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ယခုအစိုးရအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အခြင့္အေရးေပးရမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)ႏွစ္က ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ အိပ္မက္မွ်သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔စတင္ျမည္းစမ္းေနႏိုင္ေလၿပီ။ ထိုနည္းတူပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္သမ္းမည့္ရက္လည္း ေရာက္လာမည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ယံုၾကည္ထားပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခြင့္အေရးေပးပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကပါစို႔။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေမတၲာရပ္ခံလႊာ ။ ။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဤတိုင္းျပည္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အားေပးၾကရန္ ကြ်ႏု္ပ္ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။ တိုင္းျပည္၌ ေခတ္စနစ္ဆိုးက်ေရာက္ ခဲ့ခ်ိန္က သင္တို႔၏အားေပးမႈေၾကာင့္ မေကာင္းမႈ ၏ ေထာင္လႊား ေမာက္မာျခင္းမွာ အစြယ္က်ိဳးခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းကို အေျခခံထား လ်က္ ႏိုင္ငံသစ္ကို တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိေလၿပီ။ ႏွစ္ကာလၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဤစစ္ပြဲကို ဆက္လက္မျဖစ္ပြားေစလိုပါ။ တစ္ရက္ကေလးမွ်ပင္ ထပ္မံမျဖစ္ ပြားေစလိုပါ။ ဒီမိုကေရစီမွာ အာ႐ုဏ္သမ္းစပင္ရွိပါေသးသည္။ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းကိုအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလ်က္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္အတူ ခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရန္ ကြ်ႏု္ပ္ပန္ၾကားလိုပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ INGO အဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေမတၲာရပ္ခံလႊာ ။ ။ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၌ စစ္ပြဲမ်ားစတင္ခဲ့ခ်ိန္က ႏိုင္ငံတကာ INGO အဖြဲ႕မ်ားသည္ လူထုႏွင့္ အတူ လိုက္ပါလာခဲ့ၾကသည္။ (၅)ႏွစ္ၾကာေသာအခါတြင္ က႐ုဏာလုပ္ငန္းမွာလည္း ေျခကုန္လက္ပန္းက်လာၿပီး အစား အေသာက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားနည္းပါးလာကာ ေပးမွ်ေသာေဝစုမ်ားမွာလည္း ေလ်ာ့နည္းလာၾကသည္။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းတို႔မွာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ၾကပ္တည္းလာေစသည္။ တာရွည္ခိုင္မာေသာေျဖရွင္းမႈမေပၚလာမခ်င္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပည္သူမ်ား အား ေထာက္ပံ့မႈေပးၾကရန္ ကြ်ႏု္ပ္အႏူး အၫြတ္ေတာင္းဆိုပါသည္။ သင္တို႔လႈပ္ရွားေနေသာနယ္ပယ္ေဒသရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း၌ ျပန္လည္ပါဝင္ရန္ တြန္းအားေပးၾကပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပည္သူလူထုမွာ ေရရွည္အက်ိဳးအတြက္ တရားမွ်တမႈကို လိုလားသည္မွန္ေသာ္လည္း လတ္တေလာအေျခအေနအတြက္မူ က႐ုဏာျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမွာ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာေသာစစ္ပြဲအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ကခ်င္လူထုထံသို႔ ေမတၲာရပ္ခံလႊာ ။ ။ ကြ်ႏု္ပ္၏ခ်စ္လွစြာေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သင္တို႔၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈတို႔ကို သိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သင္တို႔၏သမိုင္းေၾကာင္းဆိုးဝါးခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစေၾကာင္း သင္တို႔အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္ေတာင္းဆုျပဳပါသည္။ သင္တို႔၏သားသမီးမ်ား စစ္ေဘးဒဏ္မွလည္းေကာင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဒဏ္မွ လည္းေကာင္း ကင္းလြတ္ႏိုင္ေစမည့္အေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ ဆုေတာင္း လ်က္ရွိပါသည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာသခင္ဘုရားသည္ သင္တို႔အဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေဆာင္က်ဥ္းေတာ္မူပါေစ။ သင္တို႔သည္ အားလံုးအေပၚ လြန္စြာမွပင္ ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာၿပီး ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံတတ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း၊ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၊ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းကြဲအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡမျဖစ္ေစျခင္း ငွာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ကြ်ႏု္ပ္ေမတၲာရပ္ခံလိုပါသည္။ စည္း႐ံုးစြာျဖင့္ ေနထိုင္ၾကပါ။ ကခ်င္လူထု၏ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ ဤစစ္ပြဲျဖစ္ပြားလာရျခင္းျဖစ္သည္။ စည္းလံုးမႈၿပိဳကြဲျခင္းေၾကာင့္ ထိုရည္မွန္းခ်က္မေပ်ာက္ပ်က္ပါေစႏွင့္။ လူမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုအပိုင္း ပိုင္းကြဲျပားလာပါက ထိုလူမ်ိဳးစုတစ္ခုလံုးပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ေလသည္။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသို႔ ေမတၲာရပ္ခံလႊာ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ က်က္သေရအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာႏိုင္ငံသား မ်ားျဖစ္သည္။ ဤတိုင္းျပည္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး၏ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္ သားတို႔သည္ ဤတိုင္းျပည္အား ၿပိဳကြဲေစမည့္ အမုန္းတရားျပန္႔ပြားေစသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားကို တတ္အားသေရြ႕ ခုခံရမည္။ “မတူကြဲျပားျခင္း၌ စည္းလံုးျခင္း”ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ရန္ လိုအပ္သည္။ မတူကြဲျပား ျခင္းတစ္ခုစီတိုင္း၌ ဂုဏ္သိကၡာရွိေလသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း ရွိလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ရရွိခံစားရမည့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးကား ႀကီးမားလွသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာၿပီး အေရွ႕အာရွ၏ ထြန္းလင္း ေတာက္ပေသာ ေရႊႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ တစ္ဖန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မည္။

ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ တရားမွ်တသည့္လမ္း စဥ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို စတင္ၾကပါရန္ ကြ်ႏု္ပ္ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

စစ္ပြဲႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ကင္းမဲ့ေသာ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေတာင္းဆုျပဳရင္း…

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘို (SDB, DD)
ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး

1225  Views
Previous: Give Peace a Chance in Kachin Lands by Cardinal Charles Bo
Next: လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၌ေပါ့ဆေသာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒတစ္ခုကို ရဟန္းမင္းႀကီး ျပဌာန္းေတာ္မူ