ကက္သလစ္ရဟန္းေလာင္းမ်ားကို ““ရန္ကုန္ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္သို႕ ၀င္ခြင့္ရမွသာ ၀တ္႐ုံသကၤန္းျဖဴကို အပ္ႏွင္း၀တ္ဆင္ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္””ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္

n

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၅၊ ၂၀၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ရဟန္းေလာင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္သို႕ ၀င္ခြင့္ရမွ သာ ၀တ္႐ုံသကၤန္းျဖဴကို အပ္ႏွင္း၀တ္ဆင္ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေမာရစ္ညြန္႕ေ၀အား ဇြန္လ ၆ – ၁၁ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ““ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ (၆)လပတ္ မ်က္ႏွာစုံ အစည္းအေ၀း တြင္ ထူးျခားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလား”” ဟု သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရာ၊ ဘုန္းဘုန္းညြန္႕ေ၀က ““အခုအစည္းအေ၀းမွာ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ကက္သလစ္ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ားကို သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီပညာရပ္ကို သင္ၾကားမည့္ အဆင့္ေရာက္မွသာ လွ်င္ ၀တ္႐ုံသကၤန္းျဖဴကို အပ္ႏွင္း၀တ္ဆင္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကတာက ထူးျခားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္”” ဟု ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္၏အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္းအား ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႕က အမိန္႕ရွိေတာ္ မူသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႀကီးသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္ (ဒႆ နိကေဗဒ) သို႕ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရွိၾကေသာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ ၀တ္႐ုံသကၤန္းျဖဴကို အပ္ႏွင္း၀တ္ဆင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႕ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္ (ဒႆနိကေဗဒ) သို႕ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ရဟန္းေလာင္းမ်ား သည္ အထက္တန္းပညာေရးျဖစ္ေသာ ဒႆမတန္း (ယခုအခါ တက္ၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ) ကို ေအာင္ျမင္ရမည့္ အျပင္ အစိုးရတက္ၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ဘြဲ႕ရၿပီး (ဆရာေတာ္တစ္ပါးစီ၏ မူ၀ါဒအေပၚ မူတည္သည္။ တခ်ဳိ႕ဆရာေတာ္မ်ားသည္ IELTS (International English Language Testing System စာေမးပြဲကိုသာ ေျဖဆိုေစသည္) ေနာက္ တကမ္ၻာလုံးတြင္ က်င္းပေသာ အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္ျခင္း အရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲျဖစ္ေသာ IELTS စာေမးပြဲကို ဦးစြာေအာင္ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၄င္း ႈႏဴႊွ စာေမးပြဲကိုေအာင္ျမင္ၿပီးမွသာလွ်င္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ မိမိ၏သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ ၀တ္႐ုံသကၤန္းကို ရရွိၿပီးေနာက္ ဘရာသာရ္ ဟူေသာ ဂုဏ္ထူးအမည္အေခၚအေ၀ၚကို စတင္ရရွိေတာ့သည္။ ၄င္းသကၤန္းကို ရရွိၿပီးေနာက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္ (ဒႆနိကေဗဒ) သို႕ ၀င္ေရာက္ၿပီး အေတြး အေခၚပညာ ရပ္ကို (၂) ႏွစ္တိတိ သင္ၾကားေအာင္ျမင္ၿပီးပါက၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ  ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္တြင္ (၁) ႏွစ္တိတိ ပညာသင္ယူရျပန္သည္။

၄င္းေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ယူၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ တက္ၠသိုလ္တြင္ ဓမ္ၼပညာရပ္မ်ားကို (၄) ႏွစ္တိတိ ဆက္လက္သင္ယူရပါသည္။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တြင္ ဘုရားအမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကရေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အေျခခံပညာသင္ယူမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တက္ၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ ၿပီးေနာက္ အနည္းဆုံး (၇) ႏွစ္တိတိကုိ သင္ယူၿပီးေနာက္ အနည္းဆုံး အသက္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္မွသာလွ်င္  ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္၏ ရဟန္းသိက္ၡာေတာ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ ရရွိပါသည္။ ၀၀၉ ကုန္ဇမႈန္း

2092  Views
Previous: အုပ္စုကြဲေနၾကေသာေအာက္သေဒါ့အသင္းေတာ္မွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္အၾကာတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ထိပ္သီးညီလာခံက်င္းပ
Next: ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံလား၊ ပင္ေပါင္ညီလာခံလား။