ျမန္မာအစိုးရသည္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးအကူအညီတို႔ျဖင့္သာ တည္ေဆာက္သင့္

ဦးသန္းေရ ႊဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရတို႔က ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အလို႔ငွါ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး ဦးသိန္းလြင္က တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို စတင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ေနာက္ တရား၀င္စီမံကိန္းဖြင့္ပြဲကိုမူ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ စစ္၀ါဒေရာယွက္ထားေသာ ဦးသိန္းစိန္၏ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတက္လာေသာအခါ ၄င္းစီမံကိန္းကို ျပည္သူမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္က ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္းျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔က ေၾကညာလိုက္သည္။ ၄င္းေၾကညာခ်က္ (စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းျခင္း) သည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ် ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ကမူ ပညာမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရတက္လာေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ၄င္းရပ္ဆိုင္းထားေသာစီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းသည္ ပညာအေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ပါသည္။

ယခု ကၽြႏုပ္တင္ျပလိုသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီ၏ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိုဆက္လက္   အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သလားဟူေသာ ေမးခြန္းကိုေျဖရလွ်င္ “ဆက္လက္အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ တရား၀င္ဖ်က္သိမ္းသင့္ သည္” ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီ၏ ျမစ္စုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကိုသာအာ႐ုံျပဳၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းသြားလာမႈ၊ ငလ်င္ဒါဏ္ခံႏိုင္မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေရႀကီးႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားထားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘက္စုံအက်ဳိးရွိေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိုမူ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးႏွင့္နည္းပညာတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္သင့္သည္။ ၾကားသိရသေလာက္ ပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသန စာတမ္းအရ ဘက္စုံအက်ဳိးရွိေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိုမူ တန္ ဖရဲရြာနားတြင္ တည္ေဆာက္သင့္ၿပီး ဆည္ေျမာင္းဌာနက ေရးဆြဲထားေသာဒီဇုိင္းကိုအေျခခံ သင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ (၁) ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္၏ ဆန္အုိးႀကီးျဖစ္တဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၌ ေရျမဳပ္ျခင္းကို ျပန္လည္မျဖစ္ပြားရန္ ကာကြယ္ျခင္း၊ (၂) ဇန္န၀ါရီနဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ေရေၾကာင္း ၾကပ္ေနေသာ ဧရာ၀ တီျမစ္ႀကီး ျပန္လည္ေရစီး ေကာင္းလာျခင္း (၃) ေႏြ၊ မုိး၊ ေဆာင္း လွ်ပ္စစ္မီးထုတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ေတြနဲ႔ပဲ (၄) ဧရာ၀တီျမစ္၏ ဘယ္နဲ႔ညာဘက္တြင္ရွိေသာ စုိက္ပ်ိဳးေျမဧကႏွစ္သန္းခန္႔ကုိ လွ်ပ္စစ္ ေရတင္စနစ္ျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ျခင္း၊ (၅) ေႏြေရတုိးလာျခင္းျဖင့္ ပင္လယ္ဆားငန္ေရ တုိးလာ ျခင္းကုိ သက္သာေစျခင္း၊ (၆) ေႏြ၊ မုိး၊ ေဆာင္း လွ်ပ္စစ္မဂ္ၢါ၀ပ္ ၆,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ ျခင္း၊ (၇) ေႏြရာသီတြင္ သုိေလွာင္ထား ေသာေရမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေသာအခါ တြင္ လွ်စ္စစ္မီးရရွိျခင္း၊ ေရလႊတ္လာျခင္းျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္သေဘၤာမ်ား သြား မရေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ မတ္လမ်ားတြင္ ေရေၾကာင္းျပန္လည္ျမင့္လာၿပီးေတာ့ သြားလာႏုိင္ျခင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေဘးနဲ႔ ခ်စ္တြင္းျမစ္ေဘးမွာ ဧကသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေျမတုိးလာႏိုင္ျခင္းစေသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏       ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး အေနာက္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား၏ ေငြေၾကးႏွင့္နည္းပညာအကူအညီတို႔ျဖင့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအသစ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

491  Views
Previous: ဘိန္းစြဲသူမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ျခင္းသည္ လူကိုသတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရာဇ၀တ္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးပါဘီလိုက ဖိလစ္ပိုင္သမၼတအား ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးက တစ္ကမၻာလုံး၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္အပါးေပါင္း (၁၄၅) ပါးကို ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေတာ္မူ