နာတာရွည္လူနာမ်ားအား ေဆးျဖင့္ထိုးသတ္ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕တဲ့ဆုံးလူသားမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ကာဒီနယ္မူလာက မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူ

19030434_1998505187051482_7988503318616438108_n

ဗာတီကန္၊ ေမလ ၁၈၊ CNA

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ား၏ ဥကၠဌျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကာဒီနယ္မူလာက နာတာရွည္လူနာမ်ားအား ေဆးျဖင့္ ထိုးသတ္ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕တဲ့ဆုံးသူမ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာအဆိပ္ႏွင့္ ေသေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေမလ (၁၅) ရက္ေန႔က ကေနဒါႏိုင္ငံ၌ မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

ကေနဒါကက္သလစ္ သတၱေဗဒက်င့္၀တ္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာညီလာခံ၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ကာဒီနယ္ ဂ်ဲရတ္မူလာက “နာတာရွည္လူနာမ်ားအား ေဆးျဖင့္ထိုးသတ္ျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာမွားယြင္းျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲရွိ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ လူသားမ်ားကို နာက်င္ေစေသာအဆိပ္ႏွင့္ ေသေစႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္”ဟု သတၱေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ ဓမၼပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳ ဆရာ/မမ်ားအား မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

ကာဒီနယ္ဂ်ဲရတ္မူလာက “လူနာမ်ားကို ေဆးျဖင့္ ထိုးသတ္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ၾကရန္” ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ လူ႕အသက္ကို ကာကြယ္ေပးၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေဆာ္ၾသေတာ္မူလိုက္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ကာဒီနယ္မူလာက “ခင္ဗ်ားတို႔၏ ျပည္ေထာင္စုတရား႐ုံးခ်ဳပ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြက ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားတဲ့ နာတာရွည္လူ နာမ်ားအား ေဆးျဖင့္ထိုးသတ္ခြင့္ဥပေဒဟာ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ မွားယြင္းျခင္းျဖစ္တာမို႔ ဒီဥပေဒကို ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါ” ဟု ကေနဒါ ကက္သလစ္ သတၱေဗဒက်င့္၀တ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တိုက္တြန္း ေတာ္မူလိုက္ သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး လီအို ေ၀ါလ္ (စ္) က ကာဒီနယ္မူလာ၏ မိန္႔ခြန္းသည္လြန္စြာပင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အား ကူညီၿပီး ေသေစျခင္း ကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္၌ ထာက္ခံမႈ မရွိၾကေသာေၾကာင့္ ၄င္းဥပေဒသည္ အခ်ိန္တိုတြင္းျပင္ဆင္ရန္ မလြယ္ကူ ေၾကာင္း၊ သို႔ ေသာ္ ေထာက္ခံမႈမရျခင္းက ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္းတိုက္ပြဲသည္ မၿပီးဆုံးေသးေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအား ဆက္ လက္ စည္း႐ုံးေနအုံးမည္ျဖစ္သည္” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

ကာဒီနယ္မူလာက “နာတာရွည္ လူနာမ်ားအား ေဆးျဖင့္ ထိုးသတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆန္သူမ်ားသည္ ဆရာ၀န္မ်ား၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ေဆးပညာရပ္အေပၚ အေျခခံသစၥာရွိျခင္းကို ထင္ဟပ္ေစေၾကာင္း၊ ဆရာ၀န္တစ္ဦးအား နာတာရွည္ လူနာမ်ားကို ေဆးျဖင့္ ထိုးသတ္ ေစျခင္းသည္ ၄င္းဆရာ၀န္၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာအလုပ္ကို ရပ္တန္႔ေစျခင္းႏွင့္ မိမိဘ၀အတြက္ ပညာဂုဏ္အျဖစ္ ခံယူထားေသာ အတတ္ ပညာကို သစ္ၥာေဖာက္ေစျခင္းျဖစ္သည္” ဟု ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပညာရွင္ (၂၀၀) အား မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ရဟန္းအမတ္ မူလာက “ဆရာ၀န္တစ္ဦးအား လူနာမ်ား၏အသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစု လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ဟူ ေသာေသာ က်င့္၀တ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေစေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္သည္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္၍လည္းေကာင္း မတ ရားေသာဥပေဒျဖစ္သည္” ဟု ႀကံဳး၀ါးေတာ္မူသည္။

263  Views
Previous: ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက အိုင္အက္စ္သူပုန္မ်ားလက္ထဲမွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ေတာ္ကို ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့
Next: မယ္ေတာ္မာရီယား၏ ဖာတီမာၿမိဳ႕က လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၃) ကို မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သနည္း