ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုလည္း မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံကာဒီနယ္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ၿပီ

1112

ဗာတီကန္၊ ဇြန္လ ၁၅၊ ၂၀၁၇

ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သာမန္ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားကိုလည္း မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အတိုင္ ပင္ခံကာဒီနယ္ (၈) ပါးတို႔က ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔၌ အႀကံျပဳၿပီ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ မိမိ၏ အတိုင္ပင္ခံကာဒီနယ္ (၈) ပါးႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ကိုမည္သုိ႔ဆက္လက္ ျပဳျပင္ မည္နည္းဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ရဟန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေဒသခံ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ သာမန္ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားကိုလည္း မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဗာတီကန္ျပန္ၾကား ေရးဌာန၏ တာ၀န္ခံျဖစ္ေသာ ဂေရဘတ္က “ထိုကဲ့သို႔ေသာ အႀကံျပဳခ်က္အား က်န္းမာေသာ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္နည္းစနစ္ ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က မွတ္ခ်က္ျပဳေၾကာင္း” ျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ၄င္းေဆြးေႏြးျခင္း အခမ္းအနား၌ ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ကာဒီနယ္မ်ားသည္ ရာသက္ပန္ဦး ပၪၥင္းႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဇနီးေသ ဆုံးၿပီးေသာမုဆိုးဖို ရာသက္ပန္ဦး ပၪၥင္းႀကီးမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္မိန္းမျပန္ယူခြင့္ ရွိမရွိအေၾကာင္းႏွင့္ မိန္းမယူထားျခင္းမရွိေသာ ရာသက္ ပန္ ဦးပၪၥင္းႀကီးႏွင့္ မုဆိုးဖိုရာသက္ပန္ ဦးပၪၥင္းႀကီးတို႔ကို ရဟန္းသိကၡာေပးရန္ျဖစ္မျဖစ္တို႔ကို ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မေစာင့္ပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း တို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

လက္ရွိအေျခ အေနတြင္မူ ရာသက္ပန္ဦးပဥင္း ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ၀န္ႀကီးဌာနက ကိုင္တြယ္ေနေသာ္လည္း ၄င္းဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံအသီးသီး တြင္ရွိေနေသာ ကက္သလစ္ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ႏွင့္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ရဟန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သာမန္ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားကို လည္း မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဗာတီကန္ျပန္ၾကား ေရးဌာန၏ တာ၀န္ခံျဖစ္ေသာ ဂေရဘတ္က “တကယ္ေတာ့ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ရဟန္းမ်ားကိုေရြး ခ်ယ္ရာတြင္ သာမန္ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားကိုလည္း မဲေပးခြင့္ျပဳျခင္းဆိုတာ မူအရေတာ့ရွိ ၿပီးသား။ ဒါေပမယ့္ တကယ္အသုံးခ်မႈ မရွိေသးေတာ့ ဒီမူကို စနစ္တက် အသုံးျပဳဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထား တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု သတင္းေထာက္ မ်ားအား ရွင္းျပသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ႏွင့္ မိမိ၏ႏိုင္ငံတကာမွ အတိုင္ပင္ခံကာဒီနယ္ (၈) ပါးတို႔ သည္ ေနာက္ထပ္ အစည္းအေ၀းကို လာမည့္စက္တင္ ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ (၁၃) ရက္ေန႔အထိ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးစိုက္ရာ ဗာတီကန္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံၾကမည္ျဖစ္ၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္မွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မိမိ၏ႏိုင္ငံတကာမွ အတိုင္ပင္ခံကာဒီနယ္ (၈) ပါးတို႔ကမူ (၁)ဗာတီကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္း၊
(၂) ဟြန္းဒရတ္ႏိုင္ငံမွ ကာဒီနယ္အိုစကာ မာရာဒိုင္ယကာ၊
(၃) အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ကာဒီနယ္ရွင္းအိုမာေလ၊
(၄) ခ်ီလီႏိုင္ငံမွ ကာဒီနယ္ဖရန္စစ္ဂိုအိုစာ၊
(၅) အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ကာဒီနယ္ အိုေဆြဂရာဆီးယား၊
(၆) ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ကာဒီနယ္ရင္းဟတ္မတ္(စ္)၊
(၇) ကြန္ဂိုႏိုင္ငံမွ ကာဒီနယ္ေလာ္ရင့္မြန္ဆင္၀ူ၊
(၈) ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ကာဒီနယ္ေဂ်ာ့ပဲလ္
တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

244  Views
Previous: စိတ္၀မ္းကြဲျပားျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားထံမွမလာဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔ၾကားေတာ္မူ
Next: ဘုရားသခင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္အတြက္ တိတ္ဆိတ္ျခင္းလုိအပ္သည္ဟု ကာဒီနယ္ဆာရတ္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူ