အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ၾကပ္မတ္ေပးပါ

d

ႏိုင္ငံတစ္ခု ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေဒသတစ္ခု၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ တစ္ကမၻာ လုံးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ အဓိက မရွိမျဖစ္  ေသာ အရာတစ္ခုကမူ ေငြဟုေခၚေသာ ပိုက္ဆံပင္ျဖစ္သည္။ ဤပိုက္ဆံကို မည္သူမွ် မလိုခ်င္သူမရွိေပ။ ေငြလိုခ်င္သူ တိုင္းလည္း ေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ေတာ္ၿပီ” ဟုလည္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးသူမမ်ားက အေတာမသတ္ႏိုင္ ေသာအရာမွာ စည္းစိမ္ ဥစၥာသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကေလသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေဒသတစ္ ခု၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္ေငြကို သက္ ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္ ျပည္သူမ်ားကို အခြန္စည္း က်ပ္ျခင္းမွ ရရွိၾကသည္။ ၄င္းအခြန္ သည္လည္း အစိုးရက ျပည္သူ မ်ားအားေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ (ကား၊ ရထား၊ လမ္း၊ ေသာက္သုံးေရ၊ မီး၊ ေဆး႐ုံ၊ တယ္လီဖုန္း၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ တံတားစေသာ) မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ ကိုင္သူမ်ားထံမွ အခြန္မ်ား (၀င္ေငြခြန္၊ အျမတ္ခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ စသျဖင့္) တရား၀င္ ေကာက္ခံ ရရွိသည္။ ၂၀ ရာစုေႏွာင္း ပိုင္းေခတ္ (၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း) ေရာက္လာေသာ အခ်ိန္တြင္မူ ႏိုင္ငံတကာ၌ အစိုးရမ်ား၏ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းတြင္ အသုံးစရိတ္က ျပည္သူ႔ထံမွ ေကာက္ခံရ ရွိေငြထက္ ပိုမိုမ်ားျပား လာျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရမ်ားသည္ အေႂကြးမ်ား ထူထပ္လာ  ေတာ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအား အစိုးရက ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကုန္လုံးကုန္က်ခံသည့္စ နစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ စတင္အႀကံျပဳ လာၾကရာမွ ႏိုင္ငံေရးအ ခင္းအက်င္း သီအိုရီက ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ၄င္းေျပာင္းလဲ သြားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ၏ႏိုင္ငံေရးအခင္း အက်င္းသီအိုရီကမူ တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ ဘက္စုံတိုး တက္ေရးကို အစိုးရတစ္ ခုကသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာမွ “အစိုးရႏွင့္ ပုဂ္ၢလိကပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း”  Public-Private Partnership (PPP or P3) ဟူေသာ သီအိုရီကို စတင္က်င့္သုံးလာ ခဲ့ၾကေလသည္။

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဟူေသာ သီအုိရီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္တစ္ခ်ဳိ႕ကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးကိုလည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအား မွ်ေ၀ခံစား လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဤသီအုိရီ အရ ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ အစိုးရ၏ရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္ ေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုလည္း ပိုမိုေကာင္း မြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးႏိုင္ေလေတာ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းသီအိုရီ၏ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္ ကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ကားလမ္း မ်ား၊ တံတားမ်ား၊ အမ်ားသံုး အိမ္သာမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ား၊ စက္႐ုံမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျပည္သူလူထုအား ေသြးစုပ္ ယူေနျခင္းရွိသလားဟူေသာ အခ်က္ကို ၾကည့္သင့္သည္။

ဥပမာေျပာရေသာ္ ေနျပည္ေတာ္မွ ေတာင္ႀကီးသို႔သြားေသာ ကားလမ္းတြင္ ေျပစာမေပးေသာ လမ္းေၾကးေကာက္ခံေနမႈမ်ား၊ မုံရြာမွ ဂန္႔ေဂါသို႔အသြား မိုင္တိုင္ (၈၂) ၀န္းက်င္တြင္ ရွိေနေသာ လမ္းေၾကး ေကာက္ခံျခင္းမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္၌ ေလေအးစက္ မဖြင့္ ေပးျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အမ်ားျပည္သူအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း မ်ားအားလုံးကို မ်က္ေျခမျပတ္ စစ္ေဆးေန သင့္သည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးအေရး ယူျခင္းမျပဳလွ်င္ အစိုးရသည္ မေကာင္းမႈကိုအားေပး ေနသကဲ့သို႔ ဥပေဒအရ ခြင့္မျပဳ သင့္ေသာလုပ္ ငန္းမ်ားကို တရား၀င္လုပ္ကိုင္ ေစျခင္းမ်ဳိးသုိ႔ က်ေရာက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္မူ အစိုးရ၏ထမင္း ရွင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူ ထုကသာ နစ္နာေနရပါေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ ထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အမ်ားျပည္သူအား၀န္ ေဆာင္မႈေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား (ကားလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ား၊ ေဆး႐ုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ စက္႐ုံမ်ားအစရွိသည့္) တြင္ ျပည္သူလူထုအား ဥပေဒႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး ေသြးစုတ္အႏိုင္က်င့္ေသာ ပိုမိုေငြေၾကးေကာက္ ခံျခင္းမ်ား ရွိ မရွိကို အၿမဲတမ္းစစ္ ေဆးၾကပ္မတ္ အေရးယူေပးပါရန္ ဗဟိုႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရ မ်ားႏွင့္၀န္ႀကီးဌာန အားလုံးကို တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

#အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

231  Views
Previous: လူသာရန္အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တို႔အၾကားတြင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ေတာ္ကို အျပန္အလွန္ပင့္ယူခြင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဟု ဆြီဒင္ကာဒီနယ္မိန္႔ၾကား
Next: ကာဒီနယ္ (ရဟန္းမင္းအမတ္) မ်ားသည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ဘုရင္မ်ားမဟုတ္ဟု ရဟန္းမင္းအမတ္မ်ားအား ရဟန္းမင္းႀကီးက သတိေပးေတာ္မူ