သာသနာျပဳရာတြင္ သမား႐ိုးက်နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ အသုံးမျပဳရန္ ဆရာေတာ္အသစ္မ်ားအား မိန္႔မွာေတာ္မူ

4500_n

ဗာတီကန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇ CNA

ရဟန္းမင္း ႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က သာသနာျပဳရာတြင္ သမား႐ုိးက် နည္းလမ္း မ်ားကိုသာ အသုံးမျပဳဘဲ ဆန္းသစ္ေသာ နည္း လမ္းမ်ား ကိုပါ အသုံးျပဳ ၾကရန္ ဗာတီကန္တြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္ လာၾကေသာ ကမၻာတစ္ ၀ွမ္းက ဆရာေတာ္ သစ္မ်ားအား စက္ တင္ဘာ (၁၄) ရက္ေန႔က မိန္႔မွာေတာ္ မူလိုက္သည္။

ရဟန္းမင္း ႀကီးက “မိမိ၏ သာသ နာျပဳ နည္းလမ္း မ်ားကို ျပန္လည္သုံး သပ္ျခင္းသည္ “ဒီလိုပဲလုပ္ ခဲ့ၾကတာ၊ ဒီလိုပဲ လုပ္ေနၾက၊ အခ်ိန္ယူ ရမယ္” ဟူေသာ မလႈပ္မ ရွားႏိုင္ျခင္းအတြက္  ေျဖေဆးတစ္ ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ မည္သည့္အ ရာကိုမွ် ပုံေသသတ္ မွတ္ၿပီး မက်င့္ သုံးသင့္ေၾကာင္း၊ ေျဖရွင္းနည္း တစ္ခုသည္ ေနရာတိုင္း တြင္အံ၀င္ဂြင္က် မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအ ရာအားလုံး ကိုအေျဖ တစ္ခု တည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း တတ္ေသာေရာ ဂါကို မိမိတို႔ဆ ရာေတာ္ႀကီးမ်ား ၏ဘ၀ထဲတြင္  မ၀င္ေရာက္ လာရန္သတိ ထားၾကရမည္” ဟု ဆ ရာေတာ္ သစ္မ်ားအား သတိေပးေတာ္ မူလိုက္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္း ႀကီးက “အရာရာကို ေပါ့ေပါ့ဆ ဆတြက္ၿပီး ျပႆနာေတြ အားလုံးကို အေျဖတစ္ ခုတည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေနျခင္း သည္ မိမိတို႔ ၏ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေပးႏိုင္ ရင္ေတာင္ ေရရွည္ တြင္မူ မိမိတို႔၏ ဘ၀ကို ေျခာက္ေသြ႕လာေစ သည့္အထိ ျခိမ္းေျခာက္ သည္” ဟုမီးေမာင္း ထိုးၿပီး ဆရာေတာ္ သစ္မ်ားအား ဆုံးမေတာ္ မူသည္။

ရဟန္းမင္း ႀကီးက ဆရာေတာ္ သစ္မ်ားအား “ႏွိမ့္ႏွိမ့္ခ်ခ် ေနထိုင္လုပ္ ကိုင္ၾကပါ။ ကိုယ္ေတာ္ တို႔က မိမိတို႔သာ သနာအသီး သီးကိုေရာက္ သြားၾကတ့ဲ အခါမွာ ျမတ္စြာဘု ရားသခင္ဟာ သင္တို႔ရဲ႕သာ သနာထဲမွာ ရွိႏွင့္ေတာ္ မူေနၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ သင္တို႔ မရွိ တဲ့ေနာက္ပိုင္း မွာ လည္း အရွင္ျမတ္ ကေတာ့ ဆက္ရွိေန အုံးမယ္။ ေနာက္ဆုံး မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အားလုံးဟာ ဘာေတြလုပ္ ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အ လုပ္ေတြ နဲ႔ တိုင္းတာ ဆုံးျဖတ္ၾကမွာ မဟုတ္ဘဲ ၀ိညာဥ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈ ထိန္းေက်ာင္းသူ မ်ားဟူေသာ အမည္ေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သုိး စုမ်ားကို ႏွလုံးသြင္း သတိရၾကလ်က္ ဘုရားရွင္ျမတ္၏ လုပ္ငန္းေတာ္ ႀကီးထြားျခင္း အေပၚတြင္ တိုင္းတာ  ဆုံးျဖတ္ၾက မည္ျဖစ္သည္ (၁ ေပ တ႐ု ၂း၂၅)” ဟုက်မ္း စာကို ကုိးကား လ်က္ မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္။

ရဟန္း မင္းႀကီးက “မိမိ၏သာ သနာျပဳနည္း လမ္းမ်ားကို  ျပန္လည္သုံး သပ္ျခင္းတြင္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္နာ ခံျခင္းတို႔ကို လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိ ၏စီမံခ်က္ မ်ားအေပၚႏွိမ့္ခ်ျခင္း ရွိရမည္။ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ တရားေတာ္ အေပၚ နာခံျခင္းရွိ ၾကရမည္။ ကက္သ လစ္သာသနာေ တာ္၏ သြန္သင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ မိမိတို႔၏ ကယ္တင္ျခင္း အတြက္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ ထံမွ အက်ဳိးအ ရွိဆုံးေသာ အရာမ်ားကို ရယူရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန ၾကေသာ လူသားမ်ား ၏ စစ္မွန္ေသာ အေျခအေနကို အေစခံေသာ ကက္သလစ္သာ သနာေတာ္ ၏လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ကို က်ဳိးႏြံနာခံျခင္း ရွိၾကရမည္။ ဤအခ်က္ မ်ားကို က်င့္ႀကံ လုပ္ေဆာင္ ၿပီးသည္ေနာက္ ဘုရားသခင္ ထံမွလာေသာ အႀကံဟု သင္က ထင္ျမင္ထားေသာအႀကံမ်ား (တစ္ခုလုံး သို႔မဟုတ္ တစ္၀က္ တစ္ပ်က္) မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး  တျခားသူ မ်ား၏ေျပာဆို မႈမ်ားကို နားေထာင္ တတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ေမြးျမဴ ပ်ဳိးေထာင္ၾက ရမည္” ဟုဆရာေတာ္ သစ္မ်ားအား လမ္းျပသြန္ သင္ေတာ္ မူသည္။

✍️ ဂ်ိဳးဇက္

299  Views
Previous: ရဟန္းမင္းႀကီးကိုင္ေဆာင္ထားေသာေတာင္ေ၀ွးသည္ ၀ိုင္းေမာ္စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္
Next: ဗာတီကန္နန္းေတာ္က လက္ထပ္ျခင္းမဂၤလာျမတ္က်င္းပခြင့္ကို သီလရွင္တစ္ပါးအား ဦးေဆာင္က်င္းပခြင့္ေပး