နာတာရွည္ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ေဆးျဖင့္ထုိးသတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္သူေတာ္စင္ဂိုဏ္းတစ္ခုအား ရာဇသံေပး

aaaa04835_n

ဗာတီကန္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀၊ ၂၀၁၇ CNA

ရဟန္းမင္း ႀကီးဖရန္စစ္အ ရွင္သူျမတ္က နာတာရွည္ေ၀ ဒနာရွင္မ်ားအား ေဆးျဖင့္ထုိး သတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ တန္႔ရန္  ဘယ္လ္ဂ်ီ ယံႏိုင္ငံရွိ ေမတၱာတ ရားအဖြဲ႕ the Brothers of Charity Group ဟု အမည္ခံယူ ထားေသာ ကက္သ လစ္ကို ရင္ဂိုဏ္း တစ္ခု အား အမိန္႔ထုတ္ျပန္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ရဟန္း မင္းႀကီးက ၄င္းအဖြဲ႕၀င္ ကိုရင္တစ္ ပါးစီသည္ မိမိတို႔ဂိုဏ္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ  ကိုရင္ေရနီစေတာ့ မဲန္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲလက္ မွတ္ေရး ထိုးလ်က္ မိမိတို႔တစ္ ဦးစီသည္ ကက္သလစ္သာ သနာေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္ကို လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ဟူေသာ ေၾက ညာခ်က္ တြင္ ပူးတြဲလက္ မွတ္ေရးထိုးၿပီး  ထုတ္ျပန္ရ မည္ဟုလည္း အမိန္႔ ခ်မွတ္ေပး ေတာ္မူ လိုက္သည္။

၄င္းအဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးစီက ရဟန္းမင္ ႀကီးက ခ်မွတ္လိုက္ေသာ အမိန္႔ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကို မလိုက္နာလွ်င္ ကာႏြန္ဥပေဒ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အရ အျပစ္ဒါဏ္ေပး ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဖက္ တရား ႐ုံးတြင္လည္း အမႈရင္ဆိုင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ သတင္း ရရွိသည္။ ဗာတီ ကန္၏ ၫႊန္ၾကား ခ်က္တြင္“နာတာရွည္ေ၀ ဒနာရွင္မ်ားကို ေဆးျဖင့္ထိုး သတ္ျခင္း ဟူေသာ မူ၀ါဒအား ၄င္းကိုရင္အ သင္းဂိုဏ္းမွ ပယ္ ဖ်က္ရန္လည္း ပါ၀င္သည္” ဟု သိရွိရသည္။

ရဟန္းမင္း ႀကီး၏အမိန္ ႔စာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၄င္းကိုရင္အ သင္းဂိုဏ္း၏ ဂိုဏ္းအုပ္ ကိုရင္ျဖစ္ေသာ စေတာ့မဲန္က “ကၽြန္ေတာ္က ဒီလုိ မ်ဳိးေဆးထိုး သတ္ေပးေနျခင္းကို သိသိခ်င္း ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးကိုသြားၿပီး ဒီလုပ္ရပ္ကို ကူညီဟန္႔တားေပး ရန္သြားေျပာ ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ဒီအဖြဲ႕က အစိုးရရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေန တဲ့အသင္း၀င္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ရဲ႕မူ၀ါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္က ေဒသခံယ ဥ ေက်းမႈအ ရလည္း ပုံမွန္မ ဟုတ္ေသာ လုပ္ ရပ္ျဖစ္ေန သည္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ကိုရင္စေတာ့ မဲန္းက “ကၽြန္ေတာ္တို႔က နာတာရွည္ေ၀ ဒနာရွင္မ်ားကို ေဆးျဖင့္ ထိုးသတ္ျခင္း” ကို မိမိတို႔အသင္း ဂိုဏ္းထဲတြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ မျပဳထားေၾကာင္းကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အထိ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ္ လည္း အသင္း၀င္ ကိုရင္တခ်ဳိ႕က ဘယ္လ္ဂ်ီ ယမ္ႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒအ ရခြင့္ျပဳထား တဲ့ နာတာ ရွည္ေ၀ဒနာ ရွင္မ်ားကို ေဆးျဖင့္ထိုး သတ္ျခင္းကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္း ၀င္မ်ားအား လုံးသည္ ကက္သလစ္ခ ရစ္ယာန္ဘာ သာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အသင္း ၀င္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး ဘက္မွာ အားသန္ ၾကေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကိုယ္က ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာ သာ၀င္ ျဖစ္တယ္ဆို တာကိုလည္း ေသခ်ာဆန္း စစ္ဖို႔ လိုအပ္ လာေၾကာင္း” ျဖင့္ ေျပာ ဆိုသည္။

၄င္းကိုရင္ အသင္းဂိုဏ္း ၏ ဂိုဏ္းအုပ္ကို ရင္ျဖစ္ေသာ စေတာ့မဲန္က “ကက္သလစ္သာ သနာေတာ္ထဲမွာ ရပ္တည္လႈပ္ ရွားေနတဲ့ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းေတြ အပါအ၀င္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာ သာ၀င္တိုင္းက ကက္သလစ္သာ သနာေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ကို လိုက္ နာက်င့္ႀကံဖို႔ တာ၀န္ရွိၾက တာမို႔ မိမိရဲ႕အသင္းဂိုဏ္း သားေတြအား လုံးဟာလည္း လက္မွတ္ေရး ထိုးဖို႔ လိုအပ္ သလို လက္မွတ္ ကိုလည္း ေရးထိုး ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္” ဟု သတင္းေထာက္ မ်ား၏ ေမးျမန္း ခ်က္အေပၚ အေကာင္းျမင္ေျဖၾကား လိုက္သည္။

204  Views
Previous: ဗာတီကန္နန္းေတာ္က လက္ထပ္ျခင္းမဂၤလာျမတ္က်င္းပခြင့္ကို သီလရွင္တစ္ပါးအား ဦးေဆာင္က်င္းပခြင့္ေပး
Next: အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထုတ္) (၂၀၁၇) ခုႏွစ္အတြင္းက ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္အေျခအေနကို အစီရင္ခံျခင္း