ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္အသင္းေတာ္တြင္တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းခုံရုံး National Marriage Tribunal ကို ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၂၂၊ ၂၀၁၈
ျပည္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္ဥကဌျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး အလက္ဇႏားၿပံဳးခ်ဳိ Alexander Pyone Cho၊ မၾကာမီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ တစ္ခုလုံးဆိုင္ရာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းခုံရုံးကို ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းျဖင့္ ဇြန္လ ၂၂၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္က ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာေ တြ႕ဆုံေမးျမန္း ခန္းတြင္မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။ ၄င္းခုံရုံးျဖစ္ေပၚလည္ပတ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွလက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီးဂၽြန္ေစာေယာဟန္က ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးၿပံဳးခ်ဳိက ဆက္လက္ေျဖၾကားေပးေတာ္မူသည္။ ထိုသို႔ခုံရုံးေပၚလာျခင္းေၾကာင့္၊ မေအာင္ျမင္ေသာ (အတင္းေပး စားျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္ သေဘာမတူျခင္း စေသာ) လက္ထပ္ျခင္းတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ကြဲသြားၾကေသာ ကက္သလစ္ဇနီး ေမာင္ႏွံမ်ားသည္ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေပး ျခင္းကို ရရွိလာႏိုင္ၾကၿပီး ကာႏြန္ဥပေဒ၏ တားဆီးျခင္းႏွင့္ ေျဖလႊတ္ခြင့္ တို႔ကို အေျခခံၿပီး ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ကို ရႏိုင္ေသာ အေျခအေန မ်ဳိးကို ျပန္လည္ရရွိ ႏိုင္ၾကရန္ အခြင့္အလမ္းေပၚလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ (ဆရာေတာ္ႀကီးၿပံဳးခ်ဳိႏွင့္ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္တို႔၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းကို လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ အျပည့္အစုံေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးလိုပါသည္။) အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

82  Views
Previous: ကာဒီနယ္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္မ်ားထက္ ပိုၿပီးအာဏာမရွိပါ။
Next: ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိစစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏အလွဴေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း (၁၃၃၀) ကို အစိုးရထံေပးအပ္