ကာဒီနယ္ (ရဟန္းမင္းအမတ္) မ်ားသည္ ၾသဇာ ရွိၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လထုတ္၊ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္တြင္ ကာဒီနယ္သည္ တျခားဆရာေတာ္မ်ားထက္ ပိုၿပီးအာဏာမရွိပါဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ ၄င္းအယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ေခါင္းစဥ္ေလာက္သာ ဖတ္ၾကသူမ်ားက၊ ကာဒီနယ္မ်ားကို ေစာ္ကားရာေရာက္သည္၊ ရန္ကုန္ ကာဒီနယ္ကို ေဘးတြန္း ထုတ္ရာေရာက္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္အား ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိၾကား သိရပါသည္။ လူအမ်ား စုကမူ ကၽြန္ေတာ္၏ ေရးသားခ်က္အေပၚ ““အခုမွသိသြားပါ တယ္။ နားလည္သြားပါၿပီ”” ဟု ေက်းဇူးတင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္ ကိုသာ ဖတ္ၿပီး စာပုိဒ္ တစ္ခုလုံးကို မဖတ္ဘဲ စာေပတိုင္းကို အနက္ဖြင့္လွ်င္ သင္ သည္ စာေပကို ျမတ္ႏိုးသူမဟုတ္ဘဲ စာသားကိုသာ ျမတ္ႏိုးသူ ျဖစ္ၿပီး သင္၏သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္လည္း မွားသြားၿပီ ျဖစ္သည္။
အာဏာ authority ဆိုသည္မွာ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္း ထားေသာ လုပ္ပိုင္ ခြင့္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ၄င္း ဥပေဒတြင္ က်င့္သုံးခြင့္ျပဳ ထားခံရသူက လုပ္ေဆာင္ ရယူက်င့္သုံးရ ေသာအရာကို အာဏာဟုေခၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္၏ အာဏာသည္ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမ territory၊ ႐ုံး ex officio တာ၀န္ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ၄င္းဥပေဒ ေဘာင္ထဲတြင္ က်င့္သုံး ရေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကို အာဏာဟု ေခၚသည္။ ဥပမာေျပာရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမ္ၼတသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အေျခခံဖြဲ႕ စည္းပုံ ဥပေဒ ကေပးထားေသာ အာဏာကို က်င့္သုံးရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သမ္ၼတ၏ အာဏာ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း တြင္သာ က်င့္သုံးႏိုင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ မရွိေပ။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အဖမ္းခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသမ္ၼတက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳခြင့္အာဏာမရွိေပ။ ထိုနည္းတူစြာ၊ ဥပမာေျပာရေသာ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းေျမ သိမ္းမႈရွိခဲ့ေသာ္၊ ကာဒီနယ္ရဟန္းမင္းအမတ္က သြားေရာက္ ေျဖရွင္းရန္ ကာႏြန္ဥပေဒက အာဏာ မေပးထားဘဲ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ကိုသာ ေျဖရွင္းရန္ ကာႏြန္ ဥပေဒက အာဏာေပး ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤမွ်ရွင္းျပရၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ အာဏာဟူ ေသာ ေ၀ါဟာရကို စာဖတ္သူမ်ား နားလည္ ေလာက္ၿပီဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
အာဏာထက္ ျမင့္ေသာ အရာသည္ ၾသဇာလြမ္းမိုးျခင္း (၀ါ) ၾသဇာရွိျခင္း Influencing power ျဖစ္သည္။ အာဏာရွိသူတိုင္းက ၾသဇာ မရွိၾကေပ။ လူတစ္ေယာက္၌ၾသဇာရွိျခင္းသည္ သူ၏႐ိုးသားျခင္း၊ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူဖက္မွရပ္တည္ေပးျခင္း၊ ဂုဏ္သတင္းရွိျခင္း၊ အမွန္တရားဖက္မွ ရပ္တည္ျခင္း၊ သမာသမတ္ရွိျခင္း၊ အနာဂါတ္ကို ႀကိဳတင္ေတြးေခၚႏိုင္ျခင္း၊ ေဖးမကူညီတတ္ျခင္း၊ သူမ်ားကို မႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ကိုယ္က်ဳိးမရွာ ျခင္းစေသာ လမ္းစဥ္မ်ားမွ ရရွိလာသည္ဟု သိျမင္ထားပါသည္။ ကာဒီနယ္မ်ားသည္ နယ္နိမိတ္အရ၊ စည္းခ်ထားေသာ အာဏာ အေပၚ ၾသဇာရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၾသဇာရွိျခင္းသည္ ေနရာတကာ (မိသားစု၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးစသျဖင့္) တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး ၄င္းၾသဇာ ရွိျခင္းကို ေကာင္းက်ဳိး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဆိုးက်ဳိးအ တြက္လည္း ေကာင္း အသုံးျပဳႏိုင္ၾက သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ေရးသိပ္ၸံပညာတြင္မူ ၾသဇာ ရွိျခင္းသည္ အာဏာကို ေမာင္းႏွင္ေပး သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဥပမာေျပာရေသာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရဟန္း မင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က ႂကြ ျမန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ရဟန္းမင္း ႀကီးက ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အသုံးျပဳ မည္ကို အမ်ားျပည္သူက စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းစိုးရိမ္ခ်က္ကို ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက သိသိခ်င္း၊ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီး ႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ စကားလုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသုံးမျပဳရန္ သြားေရာက္ ေျပာဆိုခဲ့ရာ၊ ရဟန္းမင္းႀကီးကလည္း ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၏ အႀကံျပဳခ်က္ အတိုင္း လုိက္နာေတာ္မူခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိၾကရေပမည္။
ဤေနရာတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ တကမ္ၻာလုံးရွိ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္၊ ကာဒီနယ္ထက္ ျမင့္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္၊ ဗာတီကန္ ႏိုင္ငံ၏ သမ္ၼတျဖစ္သူ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု မသုံးခဲ့ျခင္းမွာ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အေပၚ ၾသဇာ လြမ္းမိုးျခင္း ရွိ သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ၾသဇာရွိျခင္းသည္ အာဏာ ရွိသူက ခ်မွတ္မည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒ မ်ားအေပၚ ပိုေကာင္းရန္ အတြက္ အသုံးခ် ရေသာ အႀကံျပဳျခင္းတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ သည္။ ၄င္းၾသဇာရွိျခင္းကို အာဏာရွိသူက အသုံးမျပဳလိုလွ်င္ ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ လည္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈရွိျခင္းသည္ နယ္နိမိတ္မရွိ သကဲ့သို႕ ရာထူးအနိမ့္အျမင့္လည္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကာဒီနယ္ရဟန္းမင္းအမတ္မ်ားသည္ မိသားစုတစ္ခု၊ သာသနာအုပ္စုတစ္ခုအတြက္ အာဏာမရွိ ေသာ္လည္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္၊ အသင္းေတာ္တစ္ခုလုံးအတြက္၊ အမ်ားျပည္သူေကာင္းက်ဳိးအတြက္ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္မူ ၾသဇာရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္းျဖင့္ သိရွိတတ္ကွ်မ္းသမွ် မွ်ေ၀လိုက္ရပါသည္။

138  Views
Previous: ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိစစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏အလွဴေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း (၁၃၃၀) ကို အစိုးရထံေပးအပ္
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးက ဦးေဆာင္ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤလီလူမ်ဳိး)အေရး ႏိုင္ငံတကာညီလာခံကို ဗာတီကန္တြင္ က်င္းပေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေတာင္းဆို