လုဒ္ၿမိဳ႕တြင္ ထင္ရွားျပေတာ္မူခဲ့ေသာ မယ္ေတာ္ သခင္မ (ေမရီ) က မသန္စြမ္းေသာ သီလရွင္ ဘဲနေဒးေတ မိုရီအုိဟာ၏ေရာဂါကိုေပ်ာက္ကင္းေစ

ျပင္သစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂၊ ၂၀၁၈ CNA
မယ္ေတာ္သခင္မ (ေမရီ) က မသန္စြမ္းေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ သီလရွင္ဘဲနေဒးေတမိုရီအုိဟာ သက္ေတာ္ (၇၉) ႏွစ္၏ေရာဂါကိုျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ လုဒ္ ၿမိဳ႕တြင္ထင္ရွားျပေတာ္မူခဲ့ေသာ မယ္ တာ္ ဂူ၌ ေပ်ာက္ကင္းေစေတာ္မူခဲ့သည္။ သီလ ရွင္ဘဲနေဒးေတ မိုရီအုိဟာသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မသန္စြမ္းျဖစ္ လာကာ တြန္း လွည့္ျဖင့္သာ သြားလာလႈပ္ရွား ေနထိုင္ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

သီလရွင္ ဘဲနေဒးေတ မိုရီအုိဟာ သည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ေက်ာ႐ိုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာေရာဂါကို ခံစားၿပီးေျခေထာက္ သည္လည္း မသန္စြမ္းျဖစ္လာကာ တြန္းလွည္း ကိုသာ အားျပဳခဲ့ရ သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ သူမ မိတ္ေဆြ မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံရွိ လုဒ္ၿမိဳ႕တြင္ထင္ ရွားျပေတာ္ မူခဲ့ ေသာ မယ္ ေတာ္ဂူသို႔ဘုရားဖူးသြားေရာက္ ခဲ့သည္။သူမ၏ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူမက ““ကၽြန္မ ျပင္သစ္ႏိုင္က လုဒ္ၿမိဳ႕မွာ ထင္ရွားျပေတာ္မူခဲ့တဲ့ မယ္ေတာ္ ဂူကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တုန္းက သြားေရာက္ၿပီး မိခင္ေမရီထံေတာ္မွာ ကၽြန္မရဲ႕ေရာဂါကို ကုသေပးဖို႔ ဆုေတာင္းျခင္း မျပဳခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမယ္ ေတာ္ဂူမွာပဲ မက်န္းမာတဲ့သူ ေတြအတြက္ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း အခမ္းအနားကို ဆရာေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းမ်ားကျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ သြားပါ၀င္ခ်ိန္က ေနစၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ခႏ္ၶာကိုယ္ထဲမွာ တစ္ခုခု ေျပာင္းလဲ သြားတာကိုေတာ့ စတင္ရိပ္မိ ခံစားလာခဲ့ပါတယ္”” ဟု ေျဖၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သီလရွင္က ““ကၽြန္မ အခန္းထဲမွာေနေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ရက္ မွာေတာ့ အသံတစ္သံကိုၾကားရပါတယ္။ အဲဒီအသံကေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ခါးသိုင္းႀကိဳး ေတြကို ျဖဳတ္ခၽြတ္လိုက္ပါ”” ဆိုတဲ့အ သံျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ကၽြန္မ လည္း အဲဒီႀကိဳးေတြကို ျဖဳတ္ခၽြတ္ လိုက္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ ၾကည့္ေတာ့ ေလွ်ာက္လာႏိုင္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တ ျဖည္းျဖည္းလမ္းေလွ်ာက္ရင္း ကၽြန္မရဲ႕ ခႏ္ၶာကိုယ္ကေနတြန္းလွည္းေတြ၊ ေဘာင္းဘီ ပခံုးသိုင္းႀကိဳးေတြကိုအသုံးမျပဳေတာ့ဘဲျဖည္းျဖည္းေလွ်ာက္လာရာကေန ကၽြန္မရဲ႕ခႏ္ၶာကိုယ္ရွိ နာက်င္မႈေ၀ဒနာေတြလည္းလုံး၀ေပ်ာက္ကင္းသြားပါတယ္”” ဟု သက္ေသထြက္ဆို လိုက္သည္။

ဤကဲ့သို႔ မယ္ေတာ္ေမရီက သီလရွင္ဘဲနေဒးေတ မိုရီအုိဟာ၏ ေရာဂါအား ေပ်ာက္ကင္းေစ ေတာ္မူျခင္းကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ေဘြဗာ အစ္ကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ ဆရာ ေတာ္ႀကီးဂ်က္ဘီႏြဲ႕ဂိုနင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔က တရား၀င္ေၾကညာေတာ္မူလိုက္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မယ္ေတာ္ေမရီက သီလရွင္ဘဲနေဒးေတ မိုရီအုိဟာ၏ေရာဂါအား ေပ်ာက္ကင္း ေစေတာ္မူျခင္း တန္ခိုးေတာ္သည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္က တရား၀င္ အတည္ျပဳေသာ အႀကိမ္ (၇၀) ေျမာက္ျပည့္ေသာ တန္ခိုးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ မယ္ေတာ္သခင္မ (ေမရီ) က ကက္သလစ္သာသနာေတာ္က  တရား၀င္အတည္မျပဳေသးေသာ  တန္ခိုးေပါင္း (၇၀၀၀) ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္လည္း  ရွိေနေသးသည္။

ေဘြဗာအစ္ကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္ဘီႏြဲ႕ဂိုနင္းကမသန္စြမ္းေသာသီလရွင္ဘဲနေဒးေတ မိုရီအုိဟာ၏ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈကို ႏိုင္ငံတကာေဆး ကုသမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီထံသို႔  ၄င္းသီလရွင္၏ ယခင္ေဆးကု မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေပးပို႔ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ေပ်ာက္ ကင္းေၾကာင္းကို  လာေရာက္ စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆို ေတာ္မူလိုက္သည္။ ၄င္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာေဆးကုသမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီက သီလရွင္ဘဲနေဒးေတ မိုရီအုိဟာ၏ ေရာဂါေပ်ာက္ ကင္းမႈကို စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္  သူမ၏ေရာဂါသည္ သဘာ၀ ထက္လြန္ကဲေသာ  လူသားတို႔၏ နည္းပညာျဖင့္ မဟုတ္ေသာ နည္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ထို႔သို႔ ႏိုင္ငံတကာေဆးကုသမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီက သီလရွင္ဘဲနေဒးေတ မိုရီအုိဟာ၏ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းမႈကို သဘာ၀ ထက္ လြန္ကဲေသာ  လူသားတို႔၏ နည္းပညာ ျဖင့္ မဟုတ္ေသာနည္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေဘြဗာအစ္ ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္ဘီႏြဲ႕ဂိုနင္းက သီလရွင္ဘဲန ေဒးေတ မိုရီအုိဟာ၏ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈသည္ မယ္ေတာ္ေမရီ (မယ္ေတာ္သခင္မ) ၏  တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ ကင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု  တရား၀င္ ေၾကညာလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။  ဤေၾကညာခ်က္ကို ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးက  ဆက္လက္အတည္ျပဳရန္လိုေသးသည္။

မယ္ေတာ္သခင္မ (ေမရီ) သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ  လုဒ္ၿမိဳ႕၌ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလး ေဘေနဒစ္ဆိုသူအား ၁၈၅၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ႐ူပါ႐ံု ထင္ရွားျပေတာ္မူခဲ့သည္။
ကုန္ဇမႈန္း

400  Views
Previous: ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ဥပေဒကို ရဟန္းမင္းႀကီးက ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီ
Next: ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၌ ျပာခံပြဲေန႔တြင္ျပာအသုတ္ခံရေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တခ်ဳိ႕၏ နဖူးတြင္ပူေလာင္ျခင္း ခံရမႈျဖစ္ပြား