ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဗာတီကန္ႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံတို႕ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီ

 

ေဘဂ်င္း၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၁၈

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအားေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူ ညီခ်က္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၌ စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီဟု ဗာတီကန္ႏိုင္ငံမွ စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၄င္းႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ဗာတီကန္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္တိုနီကာမီလဲရီႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ိုင္ေခ်ာင္တို႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၄င္းေၾကညာခ်က္ထဲ၌၊ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကာဒီနယ္ပါရိုလင္းက ““ဒီလိုႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္တည္ရွိေနေသာကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႏွင့္ဘာသာ၀င္မ်ား၏အသက္တာအတြက္ လြန္စြာပင္အေရးႀကီးျခင္းကို အေျခခံထား ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတြင္ ပိုၿပီးႀကီးမားေသာလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းအေျခအေန ကို ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္”” ဟု ကာကြယ္ေျပာဆိုေတာ္မူလိုက္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဗာတီကန္နန္းေတာ္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဂရက္ဘတ္က ““ဒီသေဘာတူညီခ်က္သည္ အဆုံး မဟုတ္ဘဲ အစသာ ရွိေသးေၾကာင္း၊ မတူညီေသာအျမင္မ်ားထဲတြင္ ရွိေနၾကေသာ လူသားတို႔၏ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း လမ္းစဥ္ရဲ႕အစသာ ျဖစ္ေနေသးသည္”” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳလုိက္သည္။ ““ဒီသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ပန္းတိုင္က ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ဘဲ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာရွိေနၾကတဲ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားက ရဟန္းမင္းႀကီးကို နာခံေသာ ကက္သလစ္ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ၄င္းဆရာေတာ္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳ လာေရးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ရွင္းျပသည္။

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ၊ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ ဗာတီကန္နန္းေတာ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္သေဘာတူညီ ခ်က္မရွိဘဲ တ႐ုတ္အစိုးရက ကက္သလစ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ တရားမ၀င္ဆရာေတာ္မ်ားအားလုံးကို လည္း တရား၀င္ဆရာေတာ္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ၿပီး၊ အသင္းေတာ္မွထုတ္ပယ္ခံခဲ့ၾကရေသာ ဆရာေတာ္ မ်ားအားလုံးကိုလည္း အသင္းေတာ္ထဲသုိ႔ ျပန္လည္ လက္ခံလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ မ်ဳိးခ်စ္ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ၄င္းသေဘာတူညီခ်က္ထဲတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း မေဖာ္ျပထားေပ။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံထဲတြင္ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ သိန္း (၆၀ ႏွင့္ ၁၀၀) အၾကားတြင္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္ကက္သလစ္ကာဒီနယ္ဇင္းက ဗာတီကန္ႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံတို႕ သေဘာတူညီ ခ်က္အေပၚ နတ္ဆိုးႏွင့္အေပးအယူလုပ္ျခင္းဟု ေ၀ဖန္လိုက္ၿပီး ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကာဒီနယ္ပါ႐ိုလင္းအား ရာထူးမွ အနားယူဆင္းေပးရန္အထိ ေတာင္းဆိုေတာ္မူ လိုက္သည္။ ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟင္နရီအိုက္ခလိန္ကမူ ၄င္းသေဘာတူညီခ်က္အား ရာစုသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ေသာအမွတ္လက္ၡဏာဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဗာတီကန္ႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံတို႕သည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္အထိ တရား၀င္သံတမန္ဆက္သြယ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၁၉၅၁ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္မႈ၌ ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ပါး ပါ၀င္ျခင္းကို အေျခခံၿပီး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက ဗာတီကန္ႏိုင္ငံႏွင့္သံတမန္ဆက္သြယ္ျခင္းကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္ဟု သမိုင္းအရ သိရွိရပါသည္။ ၀၁၁ ကုန္ဇမႈန္း

91  Views
Previous: ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တကမၻာလုံးတြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္လူဦးေရ သိန္းေပါင္း ၁၄၀ (၁၄၂၄၉၀၀၀) တိုးတက္လာ
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ကတကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဌာန္း