ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ကတကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဌာန္း

““က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ စိတ္သေဘာညီၫြတ္ျခင္း” moral unanimity ကို ရွာေဖြၾကရန္ လမ္းၫႊန္ထား

ဗာတီကန္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈၊ ၂၀၁၈

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ကတကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဌာန္းေတာ္မူလိုက္သည္။ ၄င္းဥပေဒသစ္ထဲ၌ ရဟန္းမင္းႀကီးက တကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဓမ္ၼညီလာခံမွ ထုတ္ျပန္ေသာစာတမ္းအား ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ တရား၀င္သြန္သင္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းပါ၀င္သည္ဟု စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔က သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ကတကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဓမၼညီလာခံ၏ အထူးေကာ္မရွင္က ေရးသားျပဳစုၿပီးအတည္ျပဳထားေသာ စာတမ္းအား ကက္သလစ္အသင္း ေတာ္၏တရား၀င္သြန္သင္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းပါ၀င္သည္ဟု စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔က သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၄င္းတကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ၊ တကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ား၏ ဓမၼညီလာခံကို က်င္းပၿပီးေနာက္ ၄င္းညီလာခံတြင္ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ရဟန္းမင္းႀကီးက စာခၽြန္ေတာ္တစ္ခုကို ေရးသားထုတ္ျပန္ရေသာအစဥ္အလာ ရွိေနခဲ့သည္။ သို႕မွသာ ၄င္းညီလာခံ၏ေဆြးေႏြးခ်က္သည္ ကက္သလစ္အသင္း ေတာ္၏တရား၀င္သြန္သင္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းပါ၀င္သည္ဟု ယခင္က လက္ခံထားခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ၄င္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဓမၼညီလာခံကို က်င္းပၿပီးေနာက္ ၄င္းညီလာခံတြင္ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ား၏အတည္ျပဳထားေသာစာတမ္းသည္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စာခၽြန္ေတာ္ကို မေစာင့္ဆိုင္းေတာ့ဘဲ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏တရား၀င္သြန္သင္ခ်က္ထဲတြင္ အလိုလို ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တကမ္ၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဓမ္ၼညီလာခံ၏ အထူးေကာ္မရွင္ က ေရးသားျပဳစုၿပီးအတည္ျပဳထားေသာ စာတမ္းကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ေလာ၊ အထူးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အ၀င္ဆရာေတာ္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ ေလာဟူ ေသာအခ်က္က မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနေသးသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ဗာတီကန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မိသားစုမ်ားအေပၚ တကမ္ၻာလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဓမ္ၼညီလာခံ အထူးေကာ္မရွင္သည္ ညီလာခံ၏စာတမ္းအၾကမ္းကို ျပဳစုၿပီး ေနာက္ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားအား မဲေပးစနစ္ျဖင့္ အတည္ျပဳေစခဲ့သည္။ မဲျဖင့္ေပးၾကၿပီး အမ်ားစုက သေဘာတူမဲေပးၿပီးမွသာလွ်င္ တကမ္ၻာလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏စာတမ္းအၾကမ္းကို တရား၀င္စာတမ္းအျဖစ္ ဓမ္ၼညီလာခံ အထူးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ဓမ္ၼညီလာခံ အထူးေကာ္မရွင္ထဲတြင္ ဓမ္ၼညီလာခံ၏အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ကာဒီနယ္ ဘာလ္ဒီးေစရယ္ (လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ)၊ ညီလာခံအုပ္စုတစ္ခုစီ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ အေထြေထြ ဆက္သြယ္သူ၊ ညီလာခံမွ ေရြးေကာက္ထားေသာကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရဟန္းမင္းႀကီးက မိမိကိုယ္စား ခန္႔လိုေသာ ပုဂိဳလ္မ်ားဟူ၍ အနည္းဆုံး လူပုဂိဳလ္ (၅) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ““တကမ္ၻာလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ ဓမ္ၼညီလာခံ၏စာတမ္း အၾကမ္းကို အတည္ျပဳရန္အတြက္ မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ သုံးပုံႏွစ္ပုံ၏ မဲေပးေထာက္ခံမႈကို ရရွိမွသာလွ်င္ ၄င္းစာတမ္းအၾကမ္းသည္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏တရား၀င္ သြန္သင္ခ်က္အျဖစ္ တရား၀င္မည္”” ဟုလည္း ျပဌာန္းေတာ္မူထားသည္။

ဤဥပေဒသစ္ထဲ၌ ရဟန္းမင္းႀကီးက ““ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ေသာ ဓမ္ၼညီလာခံဖခင္မ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ““က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ စိတ္သေဘာညီၫြတ္ျခင္း”” moral unanimity ကို ရွာေဖြၾကရန္ ညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ၾကမည့္သူမ်ားကို ေဆာ္ၾသတိုက္တြန္းထားေတာ္မူသည္။

ဤဥပေဒသစ္ထဲ၌ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ရဟႏ္ၱာျဖစ္္ေတာ္မူသြားေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ေယာဟန္ေပါလူး (၂) ၏ စာေၾကာင္းကို ကိုးကားလ်က္ ““ညီလာခံတစ္ခုလုံးသည္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရေသာ လွဳပ္ရွားမႈသက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး ဤညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ား၏မဲေပးျခင္းသည္ ညီလာခံ၏အေရးႀကီးျခင္းကို မေမွးမွိန္မေသးသိမ္ေစဘဲ၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး မဲေပးရေသာလုပ္ထုံးကို ေက်ာ္လႊားေစေသာ ““က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ စိတ္သေဘာညီၫြတ္ျခင္း”” moral unanimity ကို ရရွိၾကပါက၊ အသင္းေတာ္ဆိုင္ရာကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ပုိင္ဆိုင္ထားသည္ဟု မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူသည္။

တကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားညီလာခံသည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးကို အႀကံျပဳရေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းတကမ္ၻာလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားညီလာခံကို ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ေပါလူး (၆) က ဥပေဒျပဌားန္ၿပီး တရား၀င္ စတင္ဖြဲ႕စည္းေတာ္မူခဲ့သည္။ ၀၀၁ ကုန္ဇမႈန္း

132  Views
Previous: ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဗာတီကန္ႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံတို႕ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီ
Next: ျပည္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး အလက္ဇႏ္ၵားၿပံဳးခ်ဳိႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း