ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ကေလးငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈရွိလွ်င္ တရား႐ုံးသို႔တိုင္ၾကပါ။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ တကမၻာလုံးရွိကက္သလစ္အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေသာႏွစ္ဟုဆိုရေပ မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေမရိကန္၊ ခ်ီလီ၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ အိုင္ယာလန္စေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္မွစတင္က ျဖစ္ပြားၿပီးဖုန္းကြယ္ခဲ့ၾကေသာ ကက္သလစ္ရဟန္းတခ်ဳိ႕၏ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားကို အေစာ္ကားခံလူတစ္ခ်ဳိ႕က စတင္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို လႈပ္ရွားျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကေလ သည္။ ထိုက့ဲသို႕ေသာ ရဟန္းတစ္ခ်ဳိ႕၏ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားကို ၄င္းရဟန္းတို႔၏ ဆရာေတာ္မ်ားက အေရးယူမႈ မျပဳခဲ့ၾကဘဲ ေငြေၾကးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္ခံမႈကင္းမဲ့ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ဖုန္းကြယ္ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

အမွန္စင္စစ္၊ အထက္ေဖာ္ျပပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွိေနၾကေသာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ သက္ဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္က မူ၀ါဒမ်ဳိးစုံ၊ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ဳိးစုံျဖင့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏အသင္းေတာ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ၄င္းမူ၀ါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ဆရာေတာ္ႏွင့္ရဟန္းေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၾကေသာအခါ၊ အာဏာရွိေသာ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ရဟန္းမ်ားကိုသာ ကာကြယ္ေပးၾကၿပီး ရဟန္းမ်ား၏လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံၾကရေသာ ဘာသာတူကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တရားမွ်တေသာ ကာကြယ္ေပးမႈကို မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ အျပင္ ဖုန္းကြယ္ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု ေပၚထြက္လာပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ““ဘုရားတရားအလုပ္ကို လုပ္ၿပီး အလုံၿခံဳဆုံးဟုထင္ရေသာ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ထဲက ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ၏သိုးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းထက္ မိမိတို႔၏သိုးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေစာ္ကားေနၾကေသာယဥ္ေက်းမႈကို အျမစ္ပ်က္ တြန္းလွန္ရမည္ဟု အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၌ မိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ပိုင္သာသနာ မ်ားတြင္ ကာႏြန္ဥပေဒမွတစ္ပါး၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားလည္း အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိၾကေသးေပ။ ထိုသို႔မည္သည့္မူ၀ါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမွ မရွိေသးပါက ျမန္ျမန္ေရးဆဲြရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ပိုင္ေသာသာသနာမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ရဟန္းကိုရင္မ်ားက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ရဟန္းကိုရင္မ်ားကိုသာ ကာကြယ္ေပးၾကၿပီး အေစာ္ကားခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ားဖက္မွ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား မရွိခဲ့သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ သိရွိခဲ့ရဖူးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ မ်ားအေနျဖင့္၊ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေနသည့္အၾကားတြင္ပင္ အထက္ေဖာ္ျပေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာမ်ား မျဖစ္ေပၚလာရန္၊ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဟူေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ေရးဆဲြၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကို သိရွိေစရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေလၿပီ။ တဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ကေလးငယ္မ်ားအား ေဘာ္ဒါေဆာင္၊ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ရဟန္းသီလရွင္ကုိရင္မ်ားက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ား ရွိမရွိကို မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ား အား ေမးျမန္းၾကၿပီး ေစာ္ကားမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက တရား႐ုံးသို႔ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏႈိး ေဆာ္အပ္ပါ သည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

157  Views
Previous: ျပည္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး အလက္ဇႏ္ၵားၿပံဳးခ်ဳိႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း
Next: ကက္သလစ္ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာတကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံကိုက်င္းပေပးရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးဖိလစ္အီဂန္က ေတာင္းဆို