ကက္သလစ္ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာတကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံကိုက်င္းပေပးရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးဖိလစ္အီဂန္က ေတာင္းဆို

အိုင္ယာလန္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇၊ ၂၀၁၈

အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ပိုစ့္ေမာကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္အီဂန္က ကက္သလစ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာတကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ညီလာခံကိုက်င္းပေပးရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္အား ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔က ေတာင္းဆိုေတာ္မူလိုက္သည္။
ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္အီဂန္က ““ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ခ်ဳိ႕က ကေလးငယ္မ်ားအား လိင္ ပိုင္ဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းအေပၚ ကက္သလစ္ ရဟန္းမ်ားရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ဖို႔အတြက္ ဒီညီလာခံကို က်င္းပေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္”” ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးအား စာေရးေတာင္းဆိုေတာ္မူလိုက္သည္။

၄င္းစာထဲ၌ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္အီဂန္က ““ကက္သလစ္ရဟန္းတခ်ဳိ႕၏လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ား သည္ တစ္ကမၻာလုံးရွိကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနပုံရေၾကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးႏွင့္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္တစ္ပါးအေနျဖင့္၊ ကက္သလစ္ရဟန္းတခ်ဳိ႕၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လာျခင္းမ်ားအေပၚ လြန္စြာပင္၀မ္းနည္းရ သကဲ့သို႔ ရွက္လည္း ရွက္မိပါသည္”” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၄င္းဆရာေတာ္ႀကီးက ““ဒီညီလာခံကို ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဘ၀ႏွင့္အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း ညီလာခံ”” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္လိုေၾကာင္း၊ ဒီလိုညီလာခံမ်ဳိးကိုေတာ့ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၄င္းတို႔သာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၄င္းညီလာခံကိုမူ ရဟန္းမ်ား၏လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကား ခံရေသာ သာမန္ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကသာ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ခ်ဳိတဲ့ ပ်က္စီးလြယ္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည့္မူ၀ါဒမ်ဳိးကို ခ်မွတ္သင့္သည္”” ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးအား အႀကံေပး ေရးသား ထားသည္။

၄င္းညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးသင့္ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားကို အႀကံျပဳရာတြင္ ၄င္းဆရာေတာ္ႀကီးက ““ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ (၀ါ) ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္မျပဳျခင္းအေပၚ ဘ၀အသက္တာႏွင့္ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီးက ““ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႏွင့္ရဟန္းတို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းတို႔၏ တာ၀န္ယူျခင္းႏွင့္တာ၀န္ခံျခင္း”” စေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။
၄င္းဆရာေတာ္ႀကီးက ““ဒီလိုမ်ဳိးေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုအေျခခံၿပီးေတာ့၊ ကာႏြန္ဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္တဲ့အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပဳလုပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”” ဟု နိဂုံးခ်ဳပ္ေရးသားထားသည္။ ၀၀၉ ကုန္ဇမႈန္း

125  Views
Previous: ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ကေလးငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈရွိလွ်င္ တရား႐ုံးသို႔တိုင္ၾကပါ။
Next: ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔၏လက္ထပ္ျခင္း၌ ပဓာနျဖစ္ေသာ သစၥာတရားက ပကာသနျဖစ္ဟု ဆရာေတာ္ေစာေယာဟန္က မိန္႔ၾကား