ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာ႐ုံးကိုျမန္ျမန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးပါ

 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္ းဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ အာဏာ ရလာခ်ိန္မွစၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာျပဳ  ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထဲတြင္ ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ရွိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာ ႐ုံးသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္း ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပး ေသာ႐ုံးကိုေပာင္းလဲျခင္း ထဲတြင္ တိုင္းေဒ သႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာ႐ုံးကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့  ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္၏အေတြ႕အႀကံဳအရေျပာရေသာ္၊ ႏိုင္ငံသူ/သား အမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ ထားျခင္းကို မိမိတို႔၏ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေသာ႐ုံးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ၾကမႈ အားနည္းေနပုံရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ႏိုင္ငံျခား သို႔ သြားေရာက္ လိုသူအ မ်ားစုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဆင္းလာ ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ကို လာေလွ်ာက္ ထားၾကေလရာ၊ လူဦးေရ သိန္း (၃၀) ေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာ ႐ုံးတစ္ခုသာ ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာ ႐ုံးသည္ အသက္႐ႈၾကပ္ရသည့္အထိ လူမ်ားျပားေနသည့္အျပင္ တာ၀န္က် ရဲ၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕သည္လည္း ျခစားျခင္း နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ လုပ္စားေနၾကသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ဖူးသူတိုင္းက သိၾကရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းအပ္ပါ သည္။

၁။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာ႐ုံးကုိ (ဥပမာ၊ အနည္းဆုံး၊ ခ႐ိုင္ (၄) ခုခြဲၿပီး ဖြင့္ထားေပးေစလိုပါသည္။
၂။ ႐ုံး၏သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ပတ္စ္ပုိ႔ဓါတ္ပုံကိုလည္း အျပင္ဓါတ္ပုံဆိုင္မ်ားတြင္ ႐ိုက္ခြင့္ ျပဳေပးပါ။ ထိုသို႔ ပတ္စ္ပုိ႔ဓါတ္ပုံကို အျပင္ဓါတ္ပုံဆိုင္မ်ားတြင္ ႐ိုက္ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ႐ုံးတြင္လည္း လူၾကပ္တည္းမႈကို အလိုလို ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္ေပမည္။
၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးစာအုပ္ထုတ္အတြက္ အသစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းပုံစံႏွင့္အဆင့္ဆင့္ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးပါ။
၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးစာအုပ္အေဟာင္းအား သက္တမ္းတိုးျခင္းကို အသစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းပုံစံႏွင့္ မတူဘဲ၊ ပိုၿပီးလြယ္ကူျမန္ဆန္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။
၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကူးစာအုပ္ ထုတ္ေပးခ်ိန္၌ စာအုပ္ အဖုံးဟု ဆိုၿပီး ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀) ေကာက္ကာ စာအုပ္လာ ထုတ္သူမ်ာ းအား အတင္းေရာင္းခ်ေပးျခင္းကိုလည္း ဖ်က္ သိမ္းေပးပါ။ ၄င္းအဖုးံကို ေရာင္းစားေနသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးၾကပါ။
၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးစာအုပ္ထုတ္ေပးေသာ႐ုံး၌ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေနရာ လုပ္ေပးပါ။         အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

235  Views
Previous: ခ်င္းျပည္နယ္၌ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေပါင္း (၂၈၇၅) ခုရွိ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေပါင္း (၄၆၉) ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္
Next: ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္႐ွိေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားတြက္ က်ပ္ငါးရာသုံးဆယ္ငါးသိန္းေက်ာ္ရရွိ