၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၀ါတြင္း ကာလအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ သတင္းစကား

“အေၾကာင္းမူကား ဖန္ဆင္းခံကမ္ၻာေျမသည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားလာျခင္းကုိ စိတ္အား ထက္သန္စြာ ေတာင့္တေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ရွိ၏ (ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၈း၁၉)။

ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတုိ႔၊

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ပါစကား နက္နဲဖြယ္ရာမ်ားအား စိတ္၊ ႏွလံုးဆန္းသစ္ျခင္းျဖင့္ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္၌ အမိအသင္းေတာ္မွ တစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဤ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ အခ်ိန္ကာလအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကုိ ေပးသနားေလ့ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္သခင္၌ အသစ္ေသာ ဘ၀သက္တာအား ရရွိရန္ ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ ခမ္းနားသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ကြ်ႏု္္ပ္တုိ႔ ျပန္လည္အမွတ္ရေလ့ ရွိပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပည့္၀ေသာ ကယ္တင္ျခင္းအား ရရွိသည္ အထိ အီစတာကာလ တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ခရီးဆက္ၾကပါသည္။ “ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၌ ကြ်ႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသည့္ အတြက္” ခရစ္ေတာ္၏ ပါစကား နက္နဲဖြယ္ရာ ရလဒ္ ျဖစ္ေသာ ကယ္တင္ျခင္း ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ကမာ္ၻေျမတြင္ အသက္ရွင္ေနထုိင္စဥ္ ကတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဤကယ္တင္ျခင္း၏ နက္နဲဖြယ္ရာသည္ တမူထူးျခားေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထုိျဖစ္စဥ္သည္ လူ႔သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးႏွင့္ ဖန္ဆင္းခံ အားလံုးအေပၚ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ စိန္႔ေပါလ္က “ဖန္ဆင္းခံ ကမာ္ၻေျမသည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားလာျခင္းကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေတာင့္တေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ရွိ၏”ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဤစိန္႔ေပါလ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ အေပၚ မူတည္၍ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဤက်ေရာက္ေတာ့မည့္ ၀ါတြင္းကာလ၌ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေတာ့မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ဆုိင္ရာ ခရီးလမ္းအတြက္ ေထာက္ရႈခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ ေ၀မွ်လုိပါသည္။

၁။ ဖန္ဆင္းခံ ကမာ္ၻေျမအား ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္း

ခရစ္ေတာ္ ဒုက္ၡစရိယာ ခံျခင္း၊ အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟူသည့္ ပါစကား ေန႔ရက္ႀကီး ၃ ရက္အား က်င္းပခ်ိန္သည္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ကာ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳမည့္ ခရီးလမ္းအား ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား ဖိတ္ေခၚသည္။ ထုိသုိ႔ ၀ါတြင္းကာလတြင္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ကုိ ျပင္ဆင္ေနရင္း ခရစ္ေတာ္အား ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရရွိျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အေပၚ ထားရွိသည့္ ဘုရားသခင္၏ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ သနားၾကင္နာျခင္း ဆုေက်းဇူး ျဖစ္ေပသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား အျဖစ္ ရွင္သန္ေနထုိင္ခ်ိန္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရႏုိင္သလုိ ဘုရားသခင္၏ ဥပေဒ ပညတ္ခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လိုက္နာျခင္းတုိ႔ ျပဳလာႏုိင္ၿပီး သဘာ၀ တရားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္၏ ဥပေဒအား စတင္ မွတ္ေက်ာက္တင္လာႏုိင္ေပသည္။ ဖန္ဆင္းခံ ကမာ္ၻေျမအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအားျဖင့္ ကမာ္ၻေျမ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ရရွိၾကေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိန္႔ေပါလ္က “ဖန္ဆင္းခံ ကမာ္ၻေျမသည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားလာျခင္းကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေတာင့္တေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ရွိ၏” ဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားသခင္၏ ပါစကား နက္နဲဖြယ္ရာ ေက်းဇူးေတာ္အား လက္ခံေပ်ာ္ေငြ႕ေသာ သူတုိင္းသည္ ခႏ္ၶာကုိယ္ ကယ္တင္ျခင္းကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားႏုိင္သည္ဟုလည္း အဓိပ္ၸာယ္ ေကာက္ယူႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတ္ၱာသည္ စိန္႔ရဟႏာ္ၱမ်ား၏ အသက္တာ၌ ကုိယ္စိတ္၀ိညာဥ္ ေပါင္းစပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စိန္႔ရဟႏာ္ၱမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းၾကပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္း၊ တရားမွတ္ ေထာက္ရႈျခင္းႏွင့္ အႏုပညာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳရာ၌ စိန္႔ရဟႏာ္ၱမ်ားသည္ ဖန္ဆင္းခံ သတ္ၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔ကုိလည္း ပါ၀င္ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ ဖန္ဆင္းခံ သတ္ၱ၀ါ အေပါင္းတုိ႔အား ထည့္သြင္းဆုေတာင္းျခင္းကုိ စိန္႔ဖရန္စစ္ အစီစီ၏ “ဃေညအငခူန သ္ အ့န ဃမနေအကမန်” (ဖန္ဆင္းခံ သတ္ၱ၀ါမ်ား၏ ဆုေတာင္းသံ)၌ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကမာ္ၻတြင္ သဘာ၀ တရားႏွင့္ လူတုိ႔ သဟဇာတ ျဖစ္စြာ ေနထုိင္သည့္ လမ္းစဥ္သည္ အျပစ္ဒုစရုိက္ႏွင့္ ေသျခင္းတရားဆုိင္ရာ အဖ်က္စြမ္းအားတုိ႔ေၾကာင့္ အစဥ္တစိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ခံရေနရပါသည္။

၂။ အျပစ္ဒုစရုိက္၏ အဖ်က္စြမ္းအား

အမွန္တကယ္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား အျဖစ္ ေနထုိင္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အခါတိုင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကုိ သာမက ပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သတ္ၱ၀ါ အေပါင္းတုိ႔အေပၚ အဖ်က္သေဘာႏွင့္ ဆက္ဆံေလ့ရွိပါသည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အား မိမိတုိ႔ သေဘာရွိသည့္ အတုိင္း ျဖစ္သလုိ အသံုးခ်မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အနည္းႏွင့္ အမ်ား စတင္ေတြးလာတတ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဆင္ျခင္တံုးတရား ကင္းမဲ့မႈသည္ အေပၚစီး ရလာတတ္ကာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူ႔အေျခအေနႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္က ေပးႏုိင္သည့္ အကန္႔အသတ္ထက္ ေဘာင္ေက်ာ္လြန္၍ လြန္က်ဴးစြာ စတင္ ေနထုိင္လာတတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မရွိေသာ စိတ္ဆႏ္ၵအား အလုိလုိက္သူကုိ ပညာအလိမ္ၼာက်မ္းတြင္ ဘုရားမႀကိဳက္ေသာ သူ၊ ဘုရားသခင္အတြက္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္၊ အနာဂတ္အတြက္ ေတြးေတာျခင္း မရွိပဲ လုပ္ေဆာင္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အီစတာ ကာလသို႔၊ ကယ္တင္ျခင္း မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းသုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း မျပဳပါလွ်င္ “ကြ်ႏု္ပ္အရာ အားလံုးကို လိုလားသည္၊ အခုခ်က္ခ်င္းေပးပါ”၊ “မ်ားလြန္းသည္ဟူသည္ မရွိ၊” ဟူသည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ အသာစီးရလာပါလိမ့္မည္။

ယုတ္ည့ံေသာ အရာအားလံုး၏ ရင္းျမစ္သည္ အျပစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ သိၾကသည္ႏွင့္ အညီ အျပစ္ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္အၾကား၊ လူအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဖန္ဆင္းခံ ကမာ္ၻေျမအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ထိခုိက္မႈရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ ပ်က္ယြင္းျခင္းသည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတရွိစြာ ေနထုိင္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္လွ်င္ စိမ္းလန္းလွပေသာ ပန္းျခံေျမသည္ ကႏာ္ၱရ ေျမျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ အျပစ္ဒုစရုိက္သည္ လူသားအား မိမိကုိယ္ကုိ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားအျဖစ္ ရႈျမင္လာ၊ ေတြးေတာလာတတ္ေစပါသည္။ ဖန္ဆင္းခံ ကမာ္ၻေျမအား ဘုရားအလုိေတာ္ အရ မဟုတ္ပဲ မိမိ အက်ိဳးစီးပြား စိတ္အလုိက် အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အသံုးခ်လာ အျခား သတ္ၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔၏ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ဦးတည္လာတတ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ တရားေတာ္ျဖစ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတ္ၱာ တရားအား မ်က္ကြယ္ျပဳသည္ႏွင့္ အားနည္းသူအား အားသာသူက အႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳသည့္ နိယာမသည္ အစားထုိးလာတတ္ပါသည္။ လူ႔ ႏွလံုးသားအတြင္း ပုန္းလွ်ိဳးေနေသာ အျပစ္ဒုစရုိက္စိတ္သည္ ေလာဘ အလုိႀကီးမႈ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာကာ စည္းစိမ္ခံလုိစိတ္ ထိန္းသိမ္းမရေအာင္ ျပင္းျပလာတတ္ပါသည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ ထုိသူသည္ မိမိကုိယ္ကိုႏွင့္ အျခားသူမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေတြးေတာေပးျခင္း ကင္းမဲ့သြားပါသည္။ ထုိစိ္တ္ထားသည္ လူသားႏွင့္ ဖန္ဆင္းခံ ကမာ္ၻေျမအား ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အျမတ္ထုတ္ အသံုးခ်ျခင္းရန္ တြန္းပို႔ပါသည္။ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈ မရွိျခင္း၊ အလုိရမက္ႀကီးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အၾကင္သူသည္ သူ၏ အလုိစိတ္ဆႏ္ၵအား သူ၏ ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရး အျဖစ္ ရႈျမင္လာကာ အရာအားလံုးပ်က္သုဥ္းသြားေအာင္ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ လုပ္ေဆာင္လာတတ္ပါသည္။

၃။ ေနာင္တယူျခင္းႏွင့္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ ကုစားမႈ စြမ္းအား

ဖန္ဆင္းခံ ကမာ္ၻေျမသည္ “အသစ္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းအား” ျပဳလုပ္မည့္ ဘုရားသခင္ သားသမီးမ်ား ေပၚထြန္းေစရန္ အေရးေပၚ လိုလားေနပါသည္။ ဒုတိယ ေကာရိန္တုစာေစာင္ (၅း ၁၇)တြင္ “ခရစ္ေတာ္၌ တည္ရွိေသာသူသည္ ဖန္ဆင္းျခင္း အသစ္ျဖစ္လာသည္။ ဘ၀ေဟာင္းသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသျဖင့္ ဘ၀အသစ္ ေရာက္လာေလၿပီ၊”ဟု ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းခံ ကမာ္ၻေျမသည္လည္း ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမကမာ္ၻသစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပါစကားပြဲအား က်င္းပႏုိင္ပါသည္။ ပါစကား နက္နဲဖြယ္ရာ၏ အလွ်ံအပယ္ ေက်းဇူးေတာ္၌ ျပည့္၀စြာ ေနထုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေနာင္တယူျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ စိတ္ႏွလံုး ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲေစရန္ အီစတာ လမ္းစဥ္က ေတာင္းဆုိေနပါသည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပါင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း လမ္းစဥ္သို႔ အေသးစိတ္ ျပတ္သားစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းပါလွ်င္ ဖန္ဆင္းခံ သတ္ၱ၀ါအေပါင္း၏ “စိတ္အားထက္သန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တျခင္း”သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားျခင္းျဖင့္ အထေျမာက္ပါလိမ့္မည္။ ဖန္ဆင္းခံ အရာအားလံုးသည္ “ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ ဘုရားသခင္ သားသမီးမ်ား၏ လြတ္လပ္ျခင္းအား ရရွိလိုၾကပါသည္။” ၀ါတြင္းကာလသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာ စက္ၠရမင္တူး အမွတ္လက္ၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါတြင္းကာလသည္ ပါစကား နယ္နဲဖြယ္ရာမ်ားအား မိမိတုိ႔၏ဘ၀၊ မိသားစု၊ လူမႈေရး ဘ၀တုိ႔၌ ၀ါေရွာင္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ဒါနျပဳ ေပးကမ္းျခင္းတုိ႔ျဖင့္ နက္ရိႈင္းစြာ ေထာက္ရႈသံုးသပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၀ါေရွာင္ျခင္းဟူသည္မွာ မိမိတုိ႔၏ လုိခ်င္တက္မက္စိတ္အား ခိ်ဳးႏွိမ္လွ်က္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူမ်ားႏွင့္ ဖန္ဆင္းခံ ကမာ္ၻေျမ သတ္ၱ၀ါအားလံုး အေပၚထားရွိသည့္ စိတ္သေဘာထား ေျပာင္းလဲေစရန္ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆုေတာင္းျခင္း ဟူသည္မွာ ရုပ္၀တ္ၳဳကိုးကြယ္မႈႏွင့္ မိမိဘ၀င္စိတ္ အခံအား စြန္႔လႊတ္ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ သနားၾကင္နာျခင္းအား အသိအမွတ္ျပဳေစရန္ ေလ့့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒါနျပဳ လွဴဒါန္းျခင္းဟူသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ မပိုင္ေသာ အနာဂတ္တြင္ လံုျခံဳမႈရွိေအာင္ ေနထုိင္ႏုိင္သည္ဟူသည့္ အေတြးလြဲႏွင့္ အရာအားလံုး မိမိတုိ႔ အတြက္သာ ဟူသည္ စိတ္အခံမ်ားမွ ေရွာင္ထြက္ေစရန္ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးစီ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ အစီအမံအား ျပန္လည္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းရပါမည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ကမာ္ၻေျမအား ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအား ရွာေတြ႕ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတုိ႔၊ ခရစ္ေတာ္၏ သဲကႏာ္ၱရအတြင္း ရက္ေပါင္း ၄၀ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ “၀ါတြင္း” ကာလသည္ အာဒံႏွင့္ ဧ၀ အျပစ္ရင္း မတုိင္မီ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၏ လွပေသာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနအား ရရွိပိုင္ဆုိင္ရန္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏွစ္ ၀ါတြင္း ကာလတြင္ ဖန္ဆင္းခံ ကမာ္ၻေျမသို႔ ခရစ္ေတာ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ပါရမီအား ျပန္လည္ ေဆာင္ၾကဥ္းၾကပါစု႔ိ။ ဤ၀ါတြင္းကာလအား အခ်ဥ္းႏီွး ကုန္ဆံုးျခင္း မရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါစုိ႔။ စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းလွ်ာက္ၾကပါစုိ႔။ တကိုယ္ေကာင္္းဆန္မႈႏွင့္ မိမိကုိယ္ကိုသာ အာရံုစိုက္ျခင္းမ်ားအား ခ၀ါခ်လွ်က္ ေယဇူးသခင္၏ ပါစကားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကပါစုိ႔။ အကူအညီ လုိအပ္ေနေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတုိ႔အား ၀ိညာဥ္ေရး၊ ရုပ္၀တ္ၳဳ ပစ္ၥည္းမ်ား ကူညီပံ့ပုိးလွ်က္ သူတုိ႔ ေရွ႕၌ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ၾကပါစုိ႔။ ဤနည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္ ေသျခင္း တရားအား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ေယဇူး၏ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းအား လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပဳ ႀကိဳဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဖန္ဆင္းခံ အရာအားလံုးအား ခရစ္ေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း စြမ္းအင္အား ေပးစြမ္းေ၀မွ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ပုပ္ဖရန္စစ္

ဗာတီကန္၊
၄ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
အစီစီၿမိဳ႕မွ စိန္႔ ဖရန္စစ္ ပြဲေန႔

170  Views
Previous: လူတစ္ေယာက္ရ႕ဲ ေကာင္းမြန္ေသာေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ဟု ဆရာေတာ္ေယာဟန္က တိုက္တြန္း
Next: ျမစ္ဆုံေနာက္ကြယ္က နာမည္ႀကီးစတန္႔ထြင္မႈမ်ားကို ရပ္ပါ