ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ဆက္ဆံက်ဴးလြန္ၾကေသာ ရဟန္းမ်ားကို ဖံုးကြယ္ေပးေနၾကသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ကာဒီနယ္တာကေလးက ဝန္ခံ

 

ဗာတီကန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၉ UCAN

ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ကက္သလစ္ရဟန္းမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ဆက္ဆံ က်ဴးလြန္ၾကေသာ ရဟန္းမ်ားကို ဖံုးကြယ္ေပးေနၾကသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ကာ ဒီနယ္တာကေလးက ]]ကေလးသူငယ္မ်ား အား လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား}}၏ ညီလာခံ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔က ဝန္ခံမိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။
ကာဒီနယ္တာကေလးက {{ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေနနဲ႔ဝန္ခံ လိုတာက ေတာ့၊ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ မိမိတို႔ကက္သလစ္ရဟန္းမ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျခင္းကို ခံစားၾက ရေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို မကာကြယ္ဘဲ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုသာ ဖံုးကြယ္ကာ ကြယ္ေပးတာေၾကာင့္ ဒါဏ္ရာရရွိထားၾကသူမ်ားအေပၚ ကြ်န္ေတာ္ တို႔က ထပ္မံေၾကကြဲ ေစၾကပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို ဒါဏ္ရာ ရေစၾကပါတယ္}} ဟု ညီလာခံတက္ ေရာက္သူမ်ားအား မီးေမာင္း ထိုးျပေတာ္ မူသည္။
ကာဒီနယ္တာကေလးက {{လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျခင္းခံၾကရသူမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္ကူညီေပးျခင္း ကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္ ေစာ္ကားခံရသူမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ေစာ္ကားသူမ်ားႏွင့္ေစာ္ကားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ ဖံုးကြယ္ကာကြယ္ ေပးျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ ပံုသက္ေသျဖစ္သည္}} ဟု ကေလးသူငယ္ မ်ားအား လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားညီလာခံ}} သို႔တက္ေရာက္ ေသာ ကာဒီနယ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ကိုရင္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ားအား ေဝဖန္ျပစ္တင္ေတာ္ မူလိုက္သည္။
သူက {{ဒါဏ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားျခင္း၏အဓိကဆိုလိုျခင္းသည္ ေျမာက္မ်ားစြာ ပညာရပ္ဘာသာရပ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေလ့လာျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ယံုၾကည္ခ်က္ကေတာ့၊ ကြ်န္ေတာ္ တို႔အားလံုးမွာ မိမိတို႔ကို လမ္းျပေပးႏိုင္မယ့္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာခံယူခ်က္ေတြအတြက္ ျပန္လည္ ကုစားဖို႔ႏွင့္ဆက္ လက္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္}} ဟု ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားအား ေဆာ္ဩေတာ္ မူသည္။

ကုန္ဇမႈန္း

 

 

100  Views
Previous: မီတာခ ႏႈန္းထားသစ္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အေျခခံ သံုးစြဲသူမ်ား မွ်တစြာ ခံစားနိုင္ရန္ စီစဥ္ေန ဟုဆို
Next: (ေဆာင္းပါး) သံလ်င္ေရာက္ ေျခရာမ်ား (သို႔) ကညာ မာရီယား သခင္မ၏ ေက်ာင္းေတာ္ကို ရွာေဖြျခင္း