ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ႏွင့္ေအာ္သေဒါ့အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံျခင္း

23-b

ဗာတီကန္၊ ေမလ ၅ ရက္။

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိေအာ္သေဒါ့ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေတာ္ မူေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးကြန္စတိုင္တီႏိုပဲလ္၏ပက္ထရီယား ဘာတိုလိုေမအိုအား ဗာတီကန္နန္းေတာ္ တြင္ ေမလ ၅ ရက္ေန႕က ပထမဆုံးအႀကိမ္လက္ခံေတြ႕ ဆုံေတာ္မူလိုက္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လာမည့္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ေဒသစရီႂကေရာက္ မည့္ ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ အတြက္ အထူးစီစဥ္ေပးေနသူ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕ဘုရားဖူးခရီးစဥ္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား စည္းလုံးျခင္းအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ ႀကီးမားေသာအက်ဳိး သက ေရာက္ မႈမ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း မိန္႕ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

သို႕ေသာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးက၊ မိမိသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက ခရစ္ယာန္ မ်ား၏ အႏရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေ ရးႏွင့္ ေရွးရုိးမိသားစု အစဥ္အလာကို ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားကိုပါ ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ေတာ္ မူလိုက္သည္။ ေရာမၿမိ႕ရွိ ေအာ္သေဒါ့အသင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္ႀကီးက ““သူတို႕ႏွစ္ပါး၏ေတြ႕ဆုံျခင္း သည္ ေတြ႕ဆုံျခင္းသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ႏွမရင္းသဖြယ္ျဖစ္ေနၾကေသာ ကက္သလစ္ သာသ နာေတာ္ႏွင့္ေအာ္သေဒါ့ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္တို႕အၾကားက သစ္လြင္ေသာမိုးကုတ္စက္၀ိုင္းပမာ ဆက္ဆံေရးကို ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ကြဲျပားေနေသာ ကမၻာႀကီးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ စည္းလုံးျခင္းကို လိုအပ္ေနၾကေၾကာင္းျဖင့္၊ ဗာတီကန္သတင္းဌာနတစ္ခုသို႕ မိန္႕ၾကားေတာ္မူသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး အဲမာႏူအဲလ္ကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီး ကြန္စတိုင္တီႏိုပဲလ္၏ပက္ထရီယား ဘာတိုလိုေမ အိုသည္ ရဟန္းမင္းႀကီးအတြက္ သဘာ၀ေဆြးေႏြးေဖာ္ဖက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္းကား သူတို ႕ႏွစ္ပါးစလုံးသည္ အေရးႀကီးလွေသာ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသူ မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ သူတို႕ႏွစ္ပါးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏အေတြး၊ အလုပ္အကိုင္ရဲ႕အျပင္ဖက္ မွာ ျမင္ႏိုင္ေတြးႏိုင္သူမ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဟိုးေအာက္ေျခအထိ အထိအေတြ႕ရွိသူမ်ား ျဖစ္ ၾကသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳလိုက္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး အဲမာႏူအဲလ္က၊ သူတို႕ႏွစ္ပါးစလုံးသည္ ေအာ္သေဒါ့-ကက္သလစ္သာ သနာေတာ္တို႕ အၾကားတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အာရပ္ကမၻာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား၏အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ေတာ္မူလိုက္သည္။ ယေန႕ေခတ္ အာရပ္ကမၻာတြင္မူ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အေမရိကန္က အီရတ္ကို ၀င္ေရာက္တိုက္ ခိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဦးေရသည္ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာေနသည္ကို ေျပာဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႕သူတို႕ႏွစ္ပါး ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ရဟန္းမင္းႀကီးေပါလူး (၆) ႏွင့္ ကြန္စတိုင္တီႏိုပဲလ္မွ ဆရာေတာ္ ႀကီး အေတနာကိုးရပ္စ္တို႕ႏွစ္ပါး ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕၌ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္း၏ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ကိုလည္း က်င္းပရ ေရာက္ေပသည္။ ထိုအခ်ိန္ကေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ၁၀၅၄ ခုႏွစ္က အေရွ႕အေနာက္ဖက္တြင္ စတင္ ခဲ့ေသာ ဂုိဏ္းခြဲေရး၀ါဒသြန္သင္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္သာသနာေတာ္မ်ားအၾကား သာသနာေတာ္ အျပင္ဖက္သို႕ ထုတ္ပယ္ျခင္း မူ၀ါဒက်င့္သုံးေနျခင္းကို အဆုံးသတ္ ေစခဲ့ၿပီး ေခတ္သစ္ဘာသာေရး ဂိုဏ္းေပါင္းစုံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းယဥ္ေက်းမႈကို တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး ကြန္စတိုင္တီႏိုပဲလ္၏ပက္ထရီယား ဘာတိုလိုေမအိုက ““ကၽြန္ေတာ္တို႕ အသင္းေတာ္ႏွစ္ ခုအၾကားထဲမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးေတြ၊ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတို႕ဘာသာ တရားအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူတာမ်ဳိးေတြ ရွိေနပါတယ္”” ဟု မိန္႕ၾကားေသာ္လည္း ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အေရးႀကီးမႈက႑ပိုင္းတြင္မူ သေဘာထားကြဲလြဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ““မၾကာခင္က ရဟႏၱာအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ရဟန္းမင္းႀကီးဒုတိယေျမာက္ဂၽြန္ေပါလ္သည္ လြန္ ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၈၀၀)က ခရူစိတ္စစ္သားေတြက ေရာမၿမိဳ႕သို႕ သယ္ေဆာင္လာေသာ ရဟႏၱာ သုခမိန္ဂေရေဂၚရီ၏ ဓါတ္ေတာ္ႏွင့္ ရဟႏၱာဂၽြန္ခရစ္ေစာ္စတြန္ တို႕၏ဓါတ္ေတာ္မ်ား ကို ျပန္ေပး ရန္ ေအာ္သေဒါ့အသင္းေတာ္သို႕ ျပန္ေပးရန္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္  ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အျပဳအမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႕၏အသင္းေတာ္ထဲတြင္ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏုိးလာၾကသည္”” ဟု ဆရာေတာ္ႀကီး ကြန္စတိုင္တီႏိုပဲလ္၏ပက္ထရီယားက မိန္႕ၾကားေတာ္မူသည္။ ကုန္ဇမႈန္း

808  Views
Previous: ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁.၂၂၈ ရွိေနၿပီဟု ဗာတီကန္႐ုံးေတာ္မွ ထုတ္ျပန္
Next: ဆရာေတာ္ဆိုေတးရုိဖာေမာသည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ့္တာ၀န္မွ အနားယူေတာ္မူ