ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မွ သတင္းမီဒီယာပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေၾကညာ

13-s

ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိခရစ္ယာန္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၏အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ သတင္း မီဒီယာနည္းပညာမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာရန္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္ေသာသတင္းေထာက္မ်ား ေပၚထြက္လာရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ပညာ သင္ေထာက္ပံ့ေၾကး က်ပ္ (၃၀) သိန္းတိတိကို ေအာက္ပါစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေၾကညာအပ္ပါသည္။

၁။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ႏွင့္ ၃၀ ေအာက္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။ အမ်ဳိးသားေရာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံး ေလွ်ာက္ႏိုင္သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

၃။ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။

၄။ မည္သည့္ဘာသာ၀င္မဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

၅။ အနည္းဆုံး (၁၀) တန္းရႈံးသူ (၀ါ) ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရမည္။

၆။ သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္တြင္ အနည္းဆုံး (၁) ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရမည္။ ၄င္းႏွစ္အတြင္း လစာ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

၇။ သင္တန္းကာလအတြင္း ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မွ သင္တန္းသူ/သားမ်ား၏ ခရီးသြားလာစရိတ္ မ်ား၊ ေနရာထိုင္ခင္း၊ စားစရိတ္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပး မည္ျဖစ္သည္။

၈။ သင္တန္းကာလသည္ (၃) လ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသင္တန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးဆုံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၉။ ၄င္းသင္တန္းကိုၿပီးဆုံးၿပီး မီဒီယာတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုိသူမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႕ ဆက္လက္ပညာေတာ္ သင္ ေစလႊတ္မည္ ျဖစ္သည္။

၁၀။ ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၃၀) သိန္းသုံးဆယ္တိတိ ျဖစ္သည္။

၁၁။ လူဦးေရ (၆) ဦးကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၂။ ေလွ်ာက္လႊာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႕ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေပးပို႕ၾကရမည္။

၁၃။ ၄င္းေထာက္ပ့ံေၾကးကို ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားေပးပိုရမည္။

——————————————————————————————————————————————————————————————–

“ ေလွ်ာက္လႊာေရးပုံေရးနည္း”

သို႕

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္

ရန္ကုန္။

ရက္စြဲ။—————————————

အေၾကာင္းအရာ။ ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္မီဒီယာပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားျခင္း

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “ကၽြန္ေတာ္/မ (နာမည္ေရးရန္—————————————) သည္ ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မွ ေၾကညာေသာ မီဒီယာပညာကို သင္ၾကားလုိပါသျဖင့္ ဂ်ာနယ္တိုက္၏ ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေပးအပ္ႏိုင္ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။ မိမိသည္ ၄င္းပညာေတာ္သင္ေထာက္ ပံ့ေၾကးကို ရရွိပါက ဂ်ာနယ္တိုက္၏ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။” ဟု ေရးထားေသာ စာရြက္ေပၚတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၄င္းေလွ်ာက္လႊာကို ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္သို႕ စာတိုက္ျဖင့္ ေပးပို႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(လက္မွတ္)

(ေလွ်ာက္ထားသူ၏အမည္)

တြဲပုိ႕ရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

– အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတဴ

– ေလွ်ာက္ထားသူ၏မွတ္ပုံတင္မိတဴ

-ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ (ပတ္စ္ပုိ႕ပုံ)

– ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္အေသးစိတ္ကိုပါ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္တြင္ ေရး သားေဖာ္ျပရမည္။

 

ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္၏ လိပ္စာ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊

ဂလိုရီးယား ဂ်ာနယ္တိုက္
(၇)လႊာ၊ အခန္း(၇၀၅)၊ ကမ္းသာယာပလာဇာ၊ ကမ္းနားလမ္း၊
ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၉၅၀၄၀၄၇၇၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၆၇၄၁

Email: glorianews98@gmail.com, chief-editor@glorianewsmm.com

924  Views
Previous: ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လထုတ္ ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္ ထြက္ၿပီ
Next: ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)မွထုတ္ျပန္သည့္ မီဒီယာအစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား