သမၼတ အုိဘားမားက ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ လူ႔သိကၡာကို ျပန္လည္သတိေပးေတာ္မူေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟုဆုိ

obama
၀၁၄ ခုႏွစ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းပြဲေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေသာအားျဖင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ နံနက္ ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပခဲ့ရာ ထုိဆုေတာင္းပြဲတြင္ သမၼတ အုိဘားမားက မိန္႔ခြန္းေပးၿပီး ထုိမိန္႔ခြန္း အား မၾကာေသးမီက သူႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး တုိ႔၏ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ျပန္လည္ေထာက္႐ႈၿပီး ““အရွင္ သူျမတ္သည္ အလင္းတရားေပးေတာ္မူေသာ ပုဂၢဳိလ္အျဖစ္”” ေဖၚျပခဲ့သည္။““ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ကို ေတြ႕ဆံုခြင့္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ဒီလုိမ်ဳိးခံစားခဲ့ရတယ္”” ……..လုိ႔ ေျပာျပခဲ့သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္သူေတြ၊ ဘယ္လုိမ်ဳိး အသင္းေတာ္ကိုမဆုိ၊ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ဆီက အလင္းေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ခြန္ အားမ်ားရၾကတယ္ဆုိရင္ သင့္ေတာ္မယ္လုိ႔ ထင္ တယ္””လုိ႔ ေျပာသည္။ ဆက္လက္ၿပီး သမၼတက ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သတင္းစကားတစ္ခုျဖစ္သည့္ ““တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ခံေသာ သူမ်ားအား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာျပသည္။ အရွင္သူျမတ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ လူသားတုိင္းမွာရွိတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ေတြ႕ျမင္တတ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေတာ္မူပါတယ္””ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။
““ဒါေတြက သာမန္အလုပ္ျဖစ္ေပမယ့္ နက္႐ႈိင္း တဲ့ အရွင္သူျမတ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြျဖစ္တယ္။ အရွင္ သူျမတ္က အုိးမဲ့အိမ္မဲ့တစ္ေယာက္ကို ဖက္နမ္း ခဲ့တယ္၊ လမ္းေဘးမွာဆုိရင္ သာမန္လူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ လွည့္ေတာင္မၾကည့္ပဲ ျဖတ္ေက်ာ္သြား ရမယ့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေျခေထာက္ကို ေဆး ေပးခဲ့တယ္။
““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး၊ ဘယ္လုိ အဆင့္အတန္း ပဲရွိရွိ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ေနထုိင္ဖုိ႔ႏွင့္ ႏွိမ့္ႏွိမ့္ ခ်ခ် နဲ႔ေနထုိင္သြားဖုိ႔ ၀တၱရားရွိတယ္ဆုိတာ အရွင္ သူျမတ္က သတိေပးေတာ္မူျခင္းျဖစ္တယ္။””
သမၼတ အုိဘားမားက ””သူႏွင့္ရဟန္းမင္းႀကီးတုိ႔ အင္မတန္မွ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ မတရား မႈမ်ားကိုေျဖရွင္းဖုိ႔ ေရွာင္ရွားလုိ႔မရတဲ့ အေၾကာင္း ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း”” ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
သူလည္းပဲ ရဟန္းမင္းႀကီးအား အေမရိကန္ ႏုိင္ငံကို ႂကေရာက္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီးကလည္း သူ႔အား သိုးထိန္းဆုိင္ရာ တုိက္တြန္းႏိုးေဆာ္ျခင္း စာခၽြန္ေတာ္ ““ႏလေညါနူငင ြေကိငကာ””ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
တစ္နာရီခန္႔ၾကာျမင့္ေသာ သမၼတ အုိဘားမားႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္တုိ႔၏ ေတြ႕ဆံုျခင္း အေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပေသာ သတင္းမ်ား အရ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအေနနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ သမၼတ အုိဗားမား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကာလအတြင္း အေမရိကန္ရွိ အသင္းေတာ္ ၏ အဓိကစိတ္ပူစရာျဖစ္လာေသာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထုိနံနက္ဆုေတာင္းခန္းတြင္ သမၼတ အုိဘားမား က ဧၿပီလ (၁၃)ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကန္႔ရွိ၊ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ေသာ အုိဗာလင္း ပန္းၿခံ အတြင္း ပစ္ခတ္မႈကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ရက္စက္မႈမ်ား ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရား သခင္ရဲ႕ ေရႊပံုသ႑ာန္နဲ႔တူေအာင္ ဖန္ဆင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္းရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ခံယူထုိက္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္းကို အျမဲသတိျပဳဖုိ႔”” ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး သူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တ ေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ျခင္းမ်ား အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း အသီး သီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးခဲ့ သည္။
““ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္လဲဆုိတာ သူ႕ရဲ႕ တစ္ပါးတည္းေသာ သား ေတာ္ကိုေပးဆပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပသခဲ့တယ္။ ဒီ သန္႔ရွင္းေသာရက္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္ခံထမ္းခဲ့ေသာ လူေတြရဲ႕ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ကားတုိင္ေပၚမွာ အေသခံရတဲ့ နာက်င္ျခင္းမ်ား ကို ေထာက္႐ႈၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္ မ်ားအေနနဲ႔ အစဥ္အလာအရ ဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ ေတာ္နဲ႔ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းပြဲေတာ္ကို က်င္းပၾကတယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ရဲ႕အျပစ္မ်ား ခြင့္လြတ္ျခင္းရႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထာ၀ရ အသက္ရႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္တယ္။””
အုိဘားမားက ““ခရစ္ေတာ္သခင္ရဲ႕ ဒုကၡစရိယာ ခံေတာ္မူျခင္း၊ အေသခံေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း””သမုိင္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးကို ဒီေန႔အထိ အလင္းေက်းဇူးေတြေပး ေနေသးေၾကာင္း”” ေျပာသည္။
““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးဟာ သူ႕ရဲ႕ ထာ၀ရတည္တဲ့ သြန္သင္ျခင္းကို ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ရဲ႕ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္းနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ဖုိ႔ စိန္ေခၚျခင္းခံရတယ္။ ကိုယ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ခ်စ္သလုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္းပဲ တစ္ပါးသူကို ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ရဲ႕ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို အေကာင္းဆံုး အတုယူဖုိ႔လုိအပ္ ပါတယ္””လုိ႔ ေျပာသည္။

915  Views
Previous: သမၼတျဖစ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြး
Next: ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ဘုရင္မ အဲလိဇဘက္တုိ႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ လက္ဖက္ၾကမ္းအတူ သံုးေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း