ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေမာရစ္(စ္)ညြန္႕ေ၀ႏွင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမာရ္ကူးတင္၀င္းတို႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံဓမၼပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ စီဘီစီအမ္က သတ္မွတ္ေတာ္မူ

016-b

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂၊

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ကဘုန္းေတာ္ႀကီး ေမာရစ္(စ္)ညြန္႕ေ၀ႏွင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမာရ္ကူးတင္၀င္းတို႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံဓမ္ၼပညာရွင္မ်ား Myanmar Catholic Theologians အျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၇ – ၁၀ ရက္ေန႕အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္မ်က္ႏွာစုံညီလာခံတြင္ သတ္မွတ္လုိက္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေမာရစ္(စ္)ညြန္႕ေ၀သည္ ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာမွ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ႏွင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမာရ္ကူးတင္၀င္းသည္ မႏ္ၲေလးကက္သလစ္သာသနာမွ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။သူတို႕ႏွစ္ပါးတို႕သည္ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ အေတြးအေခၚဘာသာရပ္ႏွင့္ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာဘာသာရပ္တို႕တြင္ ေဒါက္တာဘြဲ႕မ်ားကို ဆြတ္ခူးထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းအရဆိုရလွ်င္ ၄င္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးတို႕သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အာရွတိုက္ကက္သ လစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ Federation of Asian Bishops’ Conference (FABC) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဓမ္ၼပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ သြားေရာက္ပါ၀င္ကာ လုပ္ေဆာင္ၾကမည့္ ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႕ႏွစ္ပါးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၅ – ၇ ရက္ေန႕ထိျပဳလုပ္ေသာ ဓမ္ၼဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္ၾကမည္ဟု သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓမ္ၼပညာရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအေပၚ ဓမ္ၼပညာရွင္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေမာရစ္(စ္) ႏွင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမာရ္ကူးတင္၀င္းတို႕၏ ခံစားခ်က္ ကို ေမးျမန္း ရာ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း မဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေမာရစ္စ္ကမူ၊ မိမိအေနျဖင့္ ႀကီးေလးတဲ့တာ၀န္ဟု လက္ခံထား သလို ပိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္သြားရမည္ဟု ခံယူမိေၾကာင္း ဂလိုရီယား သတင္း ဂ်ာနယ္သို႕ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၇ – ၁၀ ရက္ေန႕အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္မ်က္ႏွာစုံညီလာခံ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္၏ အစည္းအေ၀းမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခ်ဳိ႕ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

၁။ ကရုဏာရုံးမ်ားကို ေငြစာရင္းစစ္ ၀င္ရန္ အႀကံျပဳသည္။
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အားကစား၊ အႏုပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မရွင္ကို အသစ္ဖြဲ႕စည္းသည္။ ၄င္းေကာ္မရွင္ကို ဆရာေတာ္ဖိလစ္ဇာေဟာင္းႏွင့္လူငယ္ေကာ္မရွင္ဒါရုိက္တာတို႕က တာ၀န္ယူမည္ ျဖစ္သည္။
၃။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဗာတီကန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ တကမ္ၻာလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ အရန္အျဖစ္ ဆရာေတာ္ ေဖးလစ္လ်န္ ခဲန္းထန္တို႕ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္သည္။
၄။ ဆရာေတာ္မ်ားအၾကားတြင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ခြဲေ၀ၾကရာ ဆရာေတာ္ေလာင္း ဂၽြန္ေစာေယာဟန္သည္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္း စုံႏွီးေႏွာ္ဖ လွယ္ျခင္းကို တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္သည္။
၅။ ဟားခါးဆရာေတာ္လူးစီအူးစ္ဟရယ္ကုန္းသည္ မိသားစု၊ အစီပါ၊ အမ်ဳိးသမိးေရးရာေကာ္မရွင္၏ ဥက္ၠဌတာ၀န္ကို တာ၀န္ယူ ထားသည္။
၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ဆိုင္ရာပညာေရးေကာ္မရွင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ဆိုင္ရာဂရုဏာဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္ သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ပညာေရးေကာ္မရွင္သည္ မိမိ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္ စြာ လုပ္ကိုင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၇။ ႏွစ္ ၅၀၀ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာင္က်င္းပရာတြင္ ဘာသာ၀င္မ်ား၏လွဴဒါန္းေငြသည္ ကုန္က်ေငြထက္ မ်ားသျဖင့္ လက္က်န္အလွဴေငြကို ႏွစ္ ၅၀၀ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္၏ အမွတ္တရအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အက်ဳိးရွိေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။
၈။ ဦးေဖးဘီယံမ္ျမင့္ေမာင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ခန္႕အပ္သည္။ ၀၀၂ ၀င္းလိႈင္ဦး

613  Views
Previous: အားေကာင္းလာေနေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား
Next: ခ်ဳံၾကားမွ ဘုံဖ်ားသို႕ ေရာက္လာၾကေသာ တက္ၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတိုက္ပြဲ