ဗာတီကန္၏ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းစနစ္မွ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုေပးရန္ ျပင္ဆင္ေန

009-b

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္သည္တကမၻာလုံးရွိကက္သလစ္ကာဒီနယ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ကာဒီနယ္မ်ား ညီလာခံကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂-၁၃ ရက္ေန႕တို႕တြင္ ဗာတီကန္႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းကာဒီနယ္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးလက္ေအာက္ရွိ ဗာတီကန္႐ုံးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းတြင္ တည္ ရွိေနၾကေသာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္တို႕အၾကားတြင္ မွ်တေသာ တာ၀န္ခြဲေ၀ျခင္းတို႕အေၾကာင္းကို ဦးစားေပးေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္းျဖင့္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး လြမ္ဘာရ္ဒီက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕၌ သတင္းေထာက္မ်ား အား ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၄င္းအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္သူ ကာဒီနယ္အပါးေပါင္း (၁၆၄) ပါး ရွိသည့္ အနက္ ဆရာေတာ္အပါး (၄၀) ေလာက္က ေရာမၿမိဳ႕ ရွိကက္သလစ္သာသ နာေတာ္၏႐ုံးမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံသို႕ ခြဲေ၀ေပးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ မည္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိမွ် မျပဳလုပ္ေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဂါေနဒါႏိုင္ငံမွကာဒီနယ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဂ်ရတ္လာဂ႐ုစ္ကာမူ ေရာမၿမိဳ႕ရွိကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏႐ုံးမ်ားသည္ ရဟန္းမင္းႀကီးကို အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ တကမ္ၻာလုံးရွိကက္သလစ္သာသနာ တစ္ခုစီကို လိုအပ္ေသာအကူအညီေပးရန္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕၌ ဗာတီကန္ေရဒီယုိသို႕ မိန္႕ၾကားေတာ္မူသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ကလည္း မၾကာခဏဆိုသလိုမိန္႕ၾကား သည့္အတိုင္း၊ တကမၻာလုံးက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေရာမၿမိဳ႕ရွိကက္သလစ္ သာသနာဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ားသို႕ လာေရာက္ခ်ိန္သည္ အစဥ္အလာတစ္ခုမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ ဗာတီကန္၏ အကူအညီမ်ား၊ လမ္းညြန္မႈမ်ား၊ အားေပးမႈမ်ားႏွင့္ မိမိတို႕သာသနာနယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၦည္းမ်ားကို ရရွိရန္ လာေရာက္ ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို အားလုံး၏စိတ္ထဲတြင္ အၿမဲထည့္သြင္းထားၾကရမည္ဟု ကာဒီနယ္မ်ားႏွင့္ေရာမၿမိဳ႕ရွိကက္သလစ္ သာသနာ ေတာ္ဆိုင္ရာ႐ုံးအသီးသီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂-၁၃ ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ကာဒီနယ္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းတြင္ ကာဒီနယ္မ်ားက ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လက္ေအာက္တြင္ ““သာမန္ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုကို ထပ္မံဖြဲ႕ စည္းဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ ေရာမၿမိဳ႕ရွိကက္သလစ္သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ႐ုံးအသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႕ တာ၀န္ေပးခန္႕အပ္ႏိုင္မည္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီးလြမ္ဘာရ္ဒီက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕၌ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက အစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္အမွာစကားကို မိန္႕ၾကားရာ တြင္ ေရာမၿမိဳ႕ရွိကက္သလစ္သာသနာဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ား၏အဓိကတာ၀န္သည္ ေငြရွာျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ႐ုံးဌာနအခ်င္းခ်င္းတြင္ ပိုၿပီးစည္း လုံးမႈရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာရာတြင္ ဗာတီကန္႐ုံးမ်ားႏွင့္နယ္ခံသာသနာအုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္း ကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ အားျဖည့္ေပးရန္တို႕ ျဖစ္ၾကေၾကာင္းျဖင့္ ထည့္သြင္းမိန္႕ ၾကားေတာ္မူသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂-၁၃ ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ကာဒီနယ္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းတြင္ ကာဒီနယ္မ်ားက ““ဒုတိယဗာတီကန္ ေကာင္စီ၏အစည္း အေ၀းတြင္ သာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ကက္သလစ္သာ သနာေတာ္၏အသက္တာတြင္အေရးႀကီးေသာေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္အခန္းက႑မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေၾကာင္းကို အတိအလင္းေဖာ္ျပထားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ““သာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန”” ကို ဖြဲ႕စည္း ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး လြမ္ဘာရ္ဒီက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ယခုကဲ့သို႕ေသာ ဗာတီကန္႐ုံးမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ မိမိအား ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ မေရြးေကာက္မွီ ကာဒီနယ္ဆရာေတာ္မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိက ဦးေဆာင္ၿပီး အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ကာဒီနယ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ရွင္းျပေတာ္မူခဲ့ သည္ဟု သတင္းရရွိထားပါသည္။ ၀၀၉ ကုန္ဇမႈန္း

743  Views
Previous: ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ သန္းေပါင္း ၁၂၃၀ (တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာသုံးဆယ္) ရွိၿပီဟု ဗာတီကန္က ထုတ္ျပန္
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးက ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ယုံၾကည္ရာသြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႕က်င္ၿပီးလုပ္ေဆာင္လာလွ်င္ ျပန္လည္တုံ႕ျပန္မည္ဟု ကာဒီနယ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘတ္က ေျပာဆို