အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (Vol-3, No-32)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္ေနသည္

စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ အရာရာကို ေသခ်ာတြက္ခ်က္ၿပီးမွ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းစကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္ဟုသုံးသပ္မိသည္။ သူ၏ကိန္းကဏန္းအတြက္အခ်က္တြင္ သူ၏အသက္အရြယ္၊ သူ၏စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ သူ၏လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏အသက္အရြယ္တို႔ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းခဲ့သည္။
ပထမဆုံးေသာ ကိန္းကဏန္းတြင္မူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ဦးသန္းေရႊ ကသာ ကိုင္ထားခဲ့သည္။ ဦးေမာင္ေအးက စစ္တပ္ေရးရာကို ကိုင္တြယ္ ခဲ့ၿပီး လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကိစၥမ်ားကို ဦးခင္ၫြန္႔က ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ဦးသန္းေရႊသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို မိမိ၏ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ေရာက္မွ လက္လႊတ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တဖန္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာင္ခ်ရန္ အကြက္ခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပၿပီးမွသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာင္ထဲမွ လႊတ္ေပးလိုက္သည္။
ဦးသန္းေရႊသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အသက္ကို တြက္ခ်က္သည္ဟု သုံးသပ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အသက္ (၆၅) ႏွစ္အေရာက္တြင္ ေထာင္ထဲမွလႊတ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ၀င္လာလွ်င္ေတာင္ အစိုးရသက္တမ္းက (၅) ႏွစ္ကာလ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ခုအကုန္တြင္ ေဒၚစုသည္ အသက္ (၇၀) ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အစိုးရ သက္တမ္း (၁၀) ႏွစ္အေရာက္တြင္မူ ေဒၚစုသည္ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ၾကာၾကာမလႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ တြက္ခ်က္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား မည္သည့္အခါမွ် သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
ေဒၚစုႏွင့္ သူမ၏ပါတီက ဖြဲ႕စည္းပုံကိုျပင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္လုပ္ေဆာင္ပါက သူမ၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဥပေဒအရ တရား၀င္မဲေပးၿပီး ႐ံႈးရန္အတြက္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္တပ္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ပို႔လိုက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရ၏ ၂၅%ႏွင့္ စစ္တပ္မွ ဒုတိယသမၼတကို ရယူရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ စစ္တပ္က ဦးသန္းေရႊ ၏ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္တပ္ကလိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ မိမိကို က်ဳိးႏြံနာခံမည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီးမၾကာခင္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအဆင့္သို႔ ရာထူးတိုးျမင့္ခံရသည္။
ဦးသန္းေရႊသည္ မိမိ၏ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ကို ဆက္လက္အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္ ဦးသိန္းစိန္အား သမၼတရာထူးရေအာင္ ဖန္တီး ေပးလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးတင္ေအးအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌ အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္။ ဦးသိန္းစိန္က ေဒၚစုအား ဟန္ျပေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အားေပးမႈကို ရယူခဲ့သည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ မဲအေရအတြက္ကို မရႏိုင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၃၀) ေက်ာ္အား ၀န္ႀကီး မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္။ ဦးသိန္းစိန္၏ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ကို ပိုၿပီးအားေကာင္းေစရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး က လစ္လပ္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၃၀) အတြက္ သီးသန္႔ေရြးေကာက္ပြဲ မျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေပ။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔က မဲေပး ဆုံးျဖတ္ၾကေသာအခါ ေရွ႕ကတင္ျပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၃၀) ေနရာ လစ္လပ္ေနျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ဳိ႕ ခြင့္ယူျခင္းႏွင့္ ၂၅% ေနရာယူထားေသာ စစ္သားမ်ားက ျပင္ဆင္ရန္တင္ထားေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)၊ (စ)၊ ၄၃၆ စေသာပုဒ္မမ်ားကို မဲေပးၾကရာ တြင္ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ကို ျပင္ဆင္ရန္အတည္ျပဳၿပီး တျခားပုဒ္မမ်ားကိုမူ မျပင္ဆင္ရန္မဲေပးကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫႊတ္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကားတြင္ ပိုမိုနီးကပ္ေစေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ ေစေရးတို႔သည္ အနာဂါတ္တြင္ ေ၀းသြားေတာ့မည္ကို စိုးရိမ္ေနမိေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ စစ္တပ္ႏွင့္ျပည္သူအၾကားတြင္ ပိုမိုနီးကပ္ေစေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

686  Views
Previous: ဗန္းေမာ္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ေရမြန္ဆြမ္လြတ္ကမ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း
Next: အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏိုင္ငံတြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္၏ ပထမဆုံးေသာ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီ