အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္သီလရွင္အသင္းဂုိဏ္းတစ္ခုက အေမရိကန္တရား႐ုံးခ်ဳပ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚအယူခံ၀င္

005

ၾသဂုတ္လ၊ ၂၁၊ ၀ါရွင္တန္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ သက္ႀကီးရြယ္ အိုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ “ေသးငယ္ေသာ သီလရွင္မ်ားအသင္းဂုိဏ္း ” ဟုအမည္ခံယူ ထားေသာ ကက္သလစ္ သီလရွင္ ဂိုဏ္းက အေမရိကန္ တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ “ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံးသည္ သေႏၶတားေဆးကို အသုံးျပဳရမည္ဟူေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ” အားက်င့္သုံးျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔က တရား႐ုံးသို႕ အယူခံ၀င္ခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ၄င္းသီလရွင္မ်ား၏ အယူခံ၀င္မႈကို တရား႐ုံးက ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္ရန္တရား၀င္ လက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။၄င္းသီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၇၅) ခုႏွစ္တိုင္တိုင္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ေနသူ မ်ားကိုၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ သည္မွာ ယေန႔ တိုင္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

တရား႐ုံး၏ ဥပေဒ သစ္ျဖစ္ေသာ “ ကိုယ္၀န္တားေဆး သုံးစြဲျခင္းအမိန္႔” အရ၊ အလုပ္ရွင္ မ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္းကို အားေပးေသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ၿမံဳေစ ေသာ ေဆးထိုးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္၀န္တား ေဆးထိုးျခင္းတို႔ကို လႊမ္းၿခံဳကူညီေပး ေသာ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ကို အလုပ္သမားမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးရ မည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းဥပေဒက “ ဤ ဥပေဒကို ျပဌာန္းခ်က္ကို မလိုက္နာေသာ ၄င္း သီလရွင္မ်ားသည္ အသင္းဂုိဏ္း၏ ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြ၏ ၄၀% (အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ သိန္း) ကို ဒါဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသီလရွင္အသင္းဂုိဏ္း ၏ ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြသည္ ေဒၚလာ သိန္း (၆၀) ရွိသည္ဟု သိရသည္။ သီလရွင္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ေက်ာင္း တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ေသလုေမ်ာ ပါးျဖစ္ေန သူမ်ားျပဳစုေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ထိုကဲ့သို႕ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ထုိးေပးျခင္းသည္ သီလရွင္တို႔၏ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ယုံၾကည္ျခင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ေစသည္ ဟု တရား႐ုံးအားေ၀ဖန္လိုက္ၿပီး အယူခံ၀င္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းသီလရွင္မ်ားအျပင္ တျခားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္လည္း ၄င္းဥပေဒကို ေ၀ဖန္ ေနၾကသည္။

၄င္းအသင္းဂုိဏ္း၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ ေသာ သီလရွင္မာရီယားမာကြီက “ ကၽြန္မတို႔ သူေတာ္စင္သီလရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ဘ၀ တစ္ခုလုံးကို လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းထဲတြင္ အကူအညီ အလုိအပ္ဆုံးေသာ လူသားမ်ားအား ေမတ္ၱာ တရားႏွင့္ သိက္ၡာတရားတို႔ျဖင့္ ကူညီအေစခံေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤအေစ ခံျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယုံၾကည္ျခင္းအေပၚ အေျခခံျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ကူညီ ေစာင့္ ေရွာက္ ျခင္းႏွစ္ခုစလုံးကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ ေၾကာင့္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္သည္ ကၽြန္မတို႔၏ အယူခံ ၀င္ျခင္းကို ၾကားနာေပးၿပီး မတူညီေသာ ဘာသာ တရားမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ ေအာက္၌ လြတ္လပ္စြာအေစခံခြင့္ကို အာမခံ ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ” ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။

အေမရိကန္အစိုးရကမူ အလုပ္ သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကိုယ္၀န္တားေဆး ထိုးေပးျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခမဲ့ အာမခံခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ကေလးေမြး ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းသည္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး အာမခံ သူမ်ားအတြက္လည္း ကုန္စရိတ္သက္သာ ေစ သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၀င္းလႈိင္ဦး

795  Views
Previous: ဗာတီကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕တီေမာႏိုင္ငံတို႕ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ပဋိၪာဥ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို
Next: APPEAL TO THE PEOPLE AND RULERS OF MYANMAR FOR PEACE AND HARMONY BY DR CHARLES CARDINAL BO, Archbishop of Yangon