ဘာသာေရးဆိုင္ရာသြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္တြဲေနသည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က သတိေပးေတာ္မူ

pope francis-inteview photo

ဗာတီကန္၊ စက္တင္ဘာ ၄၊

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ဘာသာေရးဆိုင္ရာသြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစဥ္လက္တြဲေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ဓမ္ၼသၿဂိဳလ္ပညာရွင္မ်ား၏ညီလာခံ၌ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕က သတိေပးမိန္႕ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးက ““ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္ေနၿပီး ၄င္းတို႕ႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္မႈ မရွိဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ မွားယြင္းေသာအေတြးအေခၚတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈတ္ခ်ေတာ္မူလိုက္သည္။

အရွင္သူျမတ္က ““ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအယူ၀ါဒ  (ယုံၾကည္ခ်က္) ကို ေရွ႕အယူစြဲ၀ါဒႏွင့္ ေခတ္ေနာက္က် ျခင္း အျဖစ္ သေဘာထားၾကၿပီး သိုးထိန္း (ဘာသာေရး) လုပ္ငန္းကိုမူ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ေတာ္သကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအျဖစ္၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မဆက္စပ္သကဲ့သို႕ ေတြးေခၚလိုၾကသည္”” ဟု ေ၀ဖန္ေတာ္မူလိုက္သည္။ ထို႕အျပင္ သူက ““ဒုတိယဗာတီကန္ေကာင္စီအစည္းအေ၀းသည္ ယုံၾကည္ျခင္း ႏွင့္လူ႕ဘ၀၊ ဓမ္ၼသၿဂိဳလ္ပညာရပ္ႏွင့္သိုးထိန္းတာ၀န္မ်ား အၾကားတြင္ ရွိေနေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူလိုက္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးက ““ကမ္ၻာေပၚတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အရွိတရားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အနက္ျပန္ဆို ခြင့္ရွိေသာ သီးျခားရပ္တည္ေသာ အသင္းေတာ္ဟူ၍ မရွိေၾကာင္း၊ ေဒသအေျခအေနကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ေသာ တကမ္ၻာလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသင္းေတာ္ဟူ၍လည္း မရွိသကဲ့သို႕၊ မည္ကဲ့သို႕ေသာ ဆရာေတာ္ပိုင္ ကက္သလစ္သာသနာတစ္ခုကမွ် ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို မူပိုင္ဆြဲၿပီး ထင္ရာစိုင္းကာ မိမိလုိခ်င္သကဲ့သို႕ အနက္ဖြင့္ဆိုခြင့္လည္း မရွိ”” ဟု သတိေပးေတာ္မူ လိုက္သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားက ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ရွင္သန္ရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ ေနရာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားေသာေၾကာင့္၊ ဓမ္ၼပညာရွင္မ်ား၏အဓိက တာ၀န္မွာ ယေန႕၊ ဒီေနရာ၊ ဒီအခ်ိန္တြင္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ေနျခင္းကို စဥ္းစား ေထာက္႐ႈရန္ႏွင့္သုံးသပ္ရန္တို႕သာ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပေတာ္မူသည္။

ဆက္လက္ၿပီးအရွင္သူျမတ္က ““ဓမ္ၼပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာသုံးသပ္မႈသည္ ခရစ္ေတာ္၏တရားေတာ္ထဲက ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားကို သစ္ၥာေဖာက္ျခင္းသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ ဓမ္ၼပညာရပ္ဆိုင္ရာသုံးသပ္ျခင္း ကင္းမဲ့ ေနျခင္းသည္ မိမိတို႕အား လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မွ လမ္းေသြဖိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္သည္ ေမးခြန္းမရွိ သံသယမဲ့ၿပီး အသက္၀င္လႈပ္ရွားမႈမဲ့ေသာ ပုဂ္ၢလစနစ္၊ ပိတ္ဆို႕ထားေသာ စနစ္မဟုတ္ဘဲ၊ ခရစ္ယာန္ အယူ၀ါဒသည္ မ်က္ႏွာရွိျခင္း၊ ကိုယ္ခႏ္ၶာရွိၿပီး အသက္၀င္ေနေသာ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ လူ႕အျဖစ္ယူေဆာင္ျခင္းကို ေလးနက္စြာသုံးသပ္လွ်င္ ဓမ္ၼပညာရွင္မ်ားသည္ လူသားမ်ားထံမွ ေရာက္ရွိ လာေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ ပူပင္ေသာကမ်ား၊ အျငင္းအခုန္မ်ား၊ စိတ္ကူးယာဥ္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္မႈမ်ားကို မသိ ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေနထိုင္ႏိုင္မည္မဟုတ္”” ဟု ေထာက္႐ႈေတာ္မူသည္။

ပုပ္က ““ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ယုံၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာပုံသြင္းျခင္းမ်ားသည္ မသတ္မွတ္ရေသးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင္ ပိုၿပီး ေထာက္႐ႈရန္ ဖိတ္ေခၚရင္း၊ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံမႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ႏႈိင္းယွဥ္မႈတို႕မွ ေပါက္ဖြားလာေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ တျခားသူမ်ား၏ေ၀ဖန္မႈကို မခံႏိုင္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ သံသယျဖစ္ ဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ပဋိပက္ၡမ်ား၊ ဆင္းရဲမႈမ်ားသည္ ယုံၾကည္ျခင္းကို ပိုၿပီးေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႕သည္ ဓမ္ၼသၿဂိဳလ္ပညာရပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္သူ႕ကို ထည့္သြင္းစဥ္း စားေၾကာင္း ေမးျမန္းၾကရန္ လြန္စြာပင္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဓမ္ၼသၿဂိဳလ္ပညာရွင္မ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပ သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ပုပ္က ““မိမိတို႕သည္ ဆုေတာင္းေမတ္ၲာျပဳေနသူမ်ားထဲတြင္ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူေသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားကို ဓမ္ၼပညာရပ္၏ဘာသာရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မေမ့ေလ်ာ့ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာ ဓမ္ၼပညာရပ္ သည္ လွပေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေပးႏိုင္ေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုမူ ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဓမ္ၼပညာရွင္ သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏သားသမီးမ်ားထဲမွ သားတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအခ်က္ကမူ၊ ဓမ္ၼပညာရွင္သည္ ယုံၾကည္သူ ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ဘ၀ထဲတြင္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားသူျဖစ္ရန္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ မပါလွ်င္ မိမိသည္ အသက္ရွင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္းကို နားလည္သူ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆုံးမေတာ္မူလိုက္သည္။ ၀၀၂ ကုန္ဇမႈန္း

704  Views
Previous: APPEAL TO THE PEOPLE AND RULERS OF MYANMAR FOR PEACE AND HARMONY BY DR CHARLES CARDINAL BO, Archbishop of Yangon
Next: ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္ေနာင္တရေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အျပစ္ခြင့္လႊတ္ေပးပိုင္ခြင့္အာဏာကို ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ကက္သလစ္ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေပးအပ္ေတာ္မူ