ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္ေနာင္တရေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အျပစ္ခြင့္လႊတ္ေပးပိုင္ခြင့္အာဏာကို ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ကက္သလစ္ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေပးအပ္ေတာ္မူ

004

ဗာတီကန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၊

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ““ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခဲ့ၾကေသာ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ““က႐ုဏာ သနား ျခင္းႏွစ္”” (ဒီဇင္ဘာ ၈ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ) အတြင္းတြင္ ထူးျခားေသာအျပဳအမူအျဖစ္ အခြင့္လႊတ္ေပးၾကရန္””  စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕က ၫြန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၄င္းၫြန္ၾကားခ်က္ထဲတြင္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခဲ့ၾကေသာ မိခင္မ်ားသည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္ကို အာခံေနေသာ သံပီအူးအဖြဲ႕အစည္း၏ ရဟန္းမ်ားထံတြင္ အာပါတ္ေျဖျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ေဖာ္ျပထားျခင္းကို တခ်ဳိ႕က ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ သံပီအူးအဖြဲ႕တို႕အၾကားတြင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ႏိုင္ မည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ေနၾကသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က သာသနာျပန္႕ပြားေရးဌာနမွ ဥက္ၠဌျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ရီႏိုဖိစိခ်ယ္လာ အား ေပးပို႕ေသာ ၫြန္ၾကားစာတြင္ ““က႐ုဏာသနားျခင္းႏွစ္”” တြင္ မည္သူကိုမွ် ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယေန႕ေခတ္ လူသားမ်ား၏ အႀကီး မားဆုံးေသာျပသနာမွာ လူ႕ဘ၀၏ျမင့္ျမတ္ျခင္းအေပၚ တန္ဖိုးမထားတတ္ေသာအေတြးအေခၚပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း ၏ဆိုးက်ဳိးကို လူတခ်ဳိ႕က အေပၚယံသက္သက္သာ သတိထားၾကၿပီး ႀကီးေလးေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ပါ၀င္သည္ကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေနထိုင္ေနၾကေၾကာင္း၊ တဖက္တြင္လည္း ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရန္မွတစ္ပါး မိမိတို႕တြင္ တျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိၾကဟု ယုံၾကည္လက္ခံေနၾကေၾကာင္း၊ မိမိေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ၏ စိတ္ထဲတြင္ နာက်ဥ္းခက္ခဲ ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း) ကို ခ်ခဲ့ရသည့္အမာရြတ္မ်ားကို ခံစားေနၾကရေသးေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အမ်ဳိးသမီး မ်ားက ၀မ္းနည္းေနာင္တရၿပီး အာပါတ္ေျဖျခင္းစက္ၠရမင္းတူးတြင္ အခြင့္လႊတ္ျခင္းကို လာေရာက္ရွာေဖြလွ်င္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေပးကမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း”” ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ကာႏြန္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ၊ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာ အမ်ဳိးသမီး၏ အျပစ္ကို အခြင့္လႊတ္ရန္အတြက္ ၄င္းရဟန္းေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ထံမွ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရွိရန္လိုအပ္သည္ ဟု ျပဌာန္း ထားသည္။ သို႕ေသာ္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္သည္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကို ““က႐ုဏာသနားျခင္း ႏွစ္”” ၌ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ထားရွိၿပီး စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တစိတ္ျဖင့္ အခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ခံယူလိုၾကေသာ ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်သည့္အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို အခြင့္လႊတ္ရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အထူးအခြင့္အာဏာကို အပ္ႏွင္းေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက စစ္မွန္ၿပီး ရက္ေရာေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏အခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ရရွိရန္အတြက္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ တရား ေျပာင္းလဲျခင္းလမ္းစဥ္ကို ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လမ္းၫြန္သြန္သင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္ (ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း) ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ႀကိဳဆိုလက္ခံၾကရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထား သည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕အထိ (တစ္ႏွစ္တိတိ) သာ တရား၀င္သည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက ကန္႕သတ္ထား သည္။

ဗာတီကန္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူျဖစ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလြမ္ဘားဒီက ““ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ စာသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏သနား ဂ႐ုဏာ ႀကီးမားေနျခင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသကဲ့သို႕ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းအျပစ္၏ ႀကီးေလးျခင္းကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေစျခင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း”” ျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းျပေတာ္မူသည္။ ၀၀၅ ကုန္ဇမႈန္း

714  Views
Previous: ဘာသာေရးဆိုင္ရာသြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္တြဲေနသည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က သတိေပးေတာ္မူ
Next: သီတာဂူဆရာေတာ္ႀကီးက ခ်င္းျပည္နယ္ရွိေရေဘးဒုက္ၡသည္မ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေထာင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္း