ဘုရားရွင္ျမတ္၏ အမွန္တရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတ္ၱာႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူျခင္းတုိ႔က မိမိတို႔အား သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူဟု အၿငိမ္းစားရဟန္းမင္းႀကီး ေဘေနဒစ္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူ

06

ဗာတီကန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၊ CNA

အၿငိမ္းစားရဟန္းမင္းႀကီး ေဘေနဒစ္အရွင္သူျမတ္က ဘုရားရွင္ျမတ္၏ အမွန္တရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူျခင္းတုိ႔က မိမိတို႔အားသန္႕ရွင္းေစေတာ္မူသည္ဟု အၿငိမ္းစားရဟန္းမင္းႀကီးေဘေနဒစ္က ၾသဂုတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔က မိမိ၏ေက်ာင္းသားေဟာင္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးေဘေနဒစ္က ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွလာေသာအမွန္တရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူျခင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ ကိုသန္႔ရွင္းေစေတာ္မူၿပီး ၄င္းတို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ ကမ္ၻာႀကီးမွ မိမိတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူသည္ဟု မိမိ၏ေက်ာင္းသားေဟာင္း (၇၀) အား မီးေမာင္း ထိုး ျပေတာ္မူသည္။

ရာဇင္းဂါေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ရဟန္းေတာ္ ဂ်ဳိးဇက္ရာဇင္းဂါအျဖစ္ ကက္သလစ္တကၠသိုလ္တြင္ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ၿပီး ကက္သလစ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရၿပီး မၾကာခင္တြင္ ရာဇင္းဂါေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ကစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာဒီနယ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်ဳိးဇက္ရာဇင္းဂါသည္ ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ခံရ ေသာအခါ မိမိအမည္အား “ေဘေနဒစ္ (၁၆)” ဟု ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ (၁၉၇၈ ခုႏွစ္) မွစၿပီး လက္ရွိ အၿငိမ္းစား ရဟန္းမင္းႀကီးဘ၀အထိ ေဘေနဒစ္(၁၆)သည္ မိမိ၏ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္အားေပးၿပီး မစၦားပူေဇာ္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေတာ္မူသည္။ ၄င္းေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕က ေဘေနဒစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ထူေထာင္လိုက္ၾကသည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

အရွင္သူျမတ္၏ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကာဒီနယ္ ခရစ္စတိုဖာ စကြန္ဘြန္းက “ မိမိတို႔၏အတြင္းစိတ္ကို အတြင္းမွသာ မဟုတ္ဘဲ အျပင္ဖက္ကေနပါ သန္႔ရွင္းေအာင္မလုပ္သင့္ဘူးလား ” ဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ မေကာင္းဆိုး၀ါးသည္ အတြင္းမွသာလာ သေလာ သို႔မဟုတ္ မေကာင္းဆိုး၀ါးသည္ အျပင္မွေရာလာသလား ” ဟူေသာေမးခြန္းမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ရဟန္းမင္းႀကီး ေဘေနဒစ္ က ေျဖၾကားရာတြင္ “ ၄င္းေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္သာ အေျခခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ ကို တိုက္ခိုက္ေနေသာ မေကာင္းဆိုး၀ါးသည္ ကမၻာႀကီးမွလာသေလာဟူေသာအေမးသည္ မိမိတို႔ကမိမိတို႔အား ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳေနေသာ ကပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေရာဂါမ်ားအေပၚ ျပင္ပသန္႔ရွင္းမႈျဖင့္သာ ျပန္လည္တုံ႕ျပန္သင့္သည္ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

ေဘေနဒစ္က “ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စိတ္သေဘာထားသည္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ေသျခင္းတရားသည္ ႐ႈံးနိမ့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူျခင္းကိုမစဥ္းစားဘဲ လူသားအား မိမိကိုယ္ကိုသာစဥ္းစားေစေသာ တျခားေသာ ညစ္ပတ္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေစေသာ အတြင္းပိုင္းေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အတြင္းပိုင္းေရာဂါ သည္ ႏွလုံး၏ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ေယဇူး၏ တရားေတာ္ (ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္) က လူ႕ႏွလုံးသားကို သန္႕ရွင္းေစေၾကာင္းျဖင့္ ခရစ္ေတာ္က မိမိ၏တပည့္ေတာ္မ်ားအား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္ ” ဟု ရွင္းျပေတာ္မူသည္။

ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာမတ္ဟာလစ္ (ခ်က္ႏိုင္ငံသားရဟန္း ႏွင့္ ဒသနိက ပညာရွင္) က ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈-၂၉ ရက္ေန႔ ကျပဳလုပ္ေသာေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဦးေဆာင္မိန္႔ၾကားရာတြင္ “ မယုံ ၾကည္သူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာဆိုျခင္း ” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ်သည္။ ၄င္းဘုန္းေတာ္ႀကီးက မိမိတို႔ ကာဒီနယ္ရာဇင္းဂါ၏ တပည့္သစ္ မ်ားသည္ ရာဇင္းဂါ၏ အေတြးသစ္မ်ားႏွင့္ျပည့္၀ေနေၾကာင္း၊ လူအေတာ္ေတာ္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဘာသာ သည္ ေသေန သည္ဟု ေျပာဆိုသူမ်ား ရွိေနၾကသကဲ့သို႕ တခ်ဳိ႕ကလည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ပ်က္စီးေနသည္ဟုလည္း ႐ႈျမင္ေနၾကေၾကာင္း၊ ဒီစကားကို ျပန္သုံးသပ္ရင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ေန႔လည္တြင္အနားယူေနေသာ ရဟန္းမ်ားကဲ့သို႔ ခဏအနားယူေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳလုိပါ ေၾကာင္းျဖင့္ သုံးသပ္သြားသည္။ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ေတြ႕ဆုံၾကၿပီး ေနာက္ ရဟန္းမင္း ႀကီးေဘေနဒစ္ခန္းမေဆာင္ကို ဗာတီကန္ နန္းေတာ္ထဲ၌ ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။              ၀င္းလႈိင္ဦး

689  Views
Previous: ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအား က်င့္သုံးစျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာဥပေဒဟု ေ၀ဖန္လိုက္ေတာ္မူ
Next: အဂၤလန္ကာဒီနယ္ နီေကာ္လပ္စ္က ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကို ပိုမိုရက္ေရာစြာျဖင့္ လက္ခံရန္ အဂၤလန္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေတာ္မူ