““ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တြင္ Dogma ယုံၾကည္ရာအခ်က္ေပါင္း ၂၅၅ ခုရွိသည္”” ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ ဒိုမီနစ္သက္တင္ မိန္႕ၾကား

ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္မွ တတိယအႀကိမ္ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ယံုၾကည္ရာအခ်က္မ်ား (Catholic Dogmatic Forum) ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ (စိန္ေမရီ၊ ရန္ကုန္)

ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္မွ တတိယအႀကိမ္ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ယံုၾကည္ရာအခ်က္မ်ား (Catholic Dogmatic Forum) ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ (စိန္ေမရီ၊ ရန္ကုန္)

ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၆

ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္တုိက္မွ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႕၌ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ““ကက္သလစ္သာ သနာ ေတာ္၏ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ”” ၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးေတာ္မူေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာေဒါမီနစ္သက္တင္က ““ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တြင္ ယုံၾကည္ရာ အခ်က္ေပါင္း ၂၅၅ ခ်က္ႏွင့္ ယုံၾကည္ရာအခ်က္အဆင့္သုိ႕ မေရာက္ေသးေသာ အမွန္တရားအေပါင္း ၁၀၂ ခု ရွိသည္”” ဟု  မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။

၄င္းေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲကို စိန္ေမရီကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း၀င္းရွိ၊ သာသာနာ့ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပရာ၊ ပရိသတ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေပၚရွိ စိန္ေမရီကာသီျဒယ္ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္ တာေဒါမီနစ္သက္တင္က အားပါးတရ ေဆြးေႏြးေျဖၾကားေပးေတာ္မူသည္။

ပထမဦးစြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသက္တင္က ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ယံုၾကည္ရာအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ““ယံုၾကည္ရာ အခ်က္ Dogma မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႕နက္နဲၿပီး ယေန႕ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်ိန္ ႏွစ္နာရီသာရေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္ရာအခ်က္ရဲ့ အေျခခံ သေဘာတရားေလာက္သာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္အခြင့္အေရးေပးပါက အျခားေသာဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားကိုပါ ဖိတ္ေခၚၿပီး သုံးေလးရက္ေလာက္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုအက်ဳိးရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္က်င္းပေပးေသာ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဂ်ဳိးဇက္၀င္းလႈိင္ဦးအား ပန္ၾကား ေမတ္ၲာ ရပ္ခံခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဒါက္တာသက္တင္က ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ““ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ဘုရားသခင္  ဗ်ာဒိတ္ေတာ္တြင္ပါ၀င္ေသာ သို႕မဟုတ္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္မျဖစ္မေန ဆက္ႏြယ္ေန ေသာ အမွန္တရားတစ္ခုကို ခရစ္ယာန္မ်ား အတြက္ မယံုမေနရသေဘာျဖင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း၍ မရႏိုင္ေသာယုံၾကည္သက္၀င္မႈ မ်ဳိးျဖင့္ လက္ခံေစေသာအခါ အသင္းေတာ္၏  သြန္သင္မႈအာဏာတြင္ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ား၏ျပဌာန္းခ်က္ကို အမိန္႕အာဏာပုံစံ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သခင္ထံမွ ရရွိေသာ အခြင့္အာဏာကို အဆင့္အျမင့္ဆုံးအေနအထားတြင္ အျပည့္အ၀ အသုံးခ်လ်က္ ရွိ၏”” ဟု ““ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ျမတ္ေသာအယူ၀ါဒ၊ နံပါတ္ ၈၈”” တြင္ တိတိလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည္ ဟု အစခ်ီ ႁမြက္ၾကားေတာ္မူသည္။

ထို႕အျပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသက္တင္က ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားသည္ ““အသင္းေတာ္၏သန္႕ရွင္း မြန္ ျမတ္ေသာ ေရွ႕ထုံးသက္ေသမ်ား sacred tradition၊ သမ္ၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ sacred scripture ႏွင့္ တမန္ေတာ္မွရရွိ လာေသာ သာသနာေတာ္၏ သြန္သင္ခြင့္အာဏာ magisterium”” မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ဆင္းသက္လာေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းအေျခခံ (၃) ႏွင့္ကင္းကြာၿပီး မသတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း”” ျဖင့္ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသက္တင္က ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ ယုံၾကည္ရာအခ်က္တို႕ႏွစ္ခု၏ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပရာတြင္ ““ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားဆိုသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယုံၾကည္ျခင္း၊ လူ႕က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအထဲတြင္ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအဆုိျပဳျပဌာန္းထားၿပီး ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သြန္သင္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ား ဆိုသည္မွာ သမာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ႏွင့္သန္႕ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာထုံးတမ္းအစဥ္အလာတြင္ ေတြ႕ရသည့္ တရား၀င္ဘုရားဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားကို ကက္သလစ္သာသနာေတာ္က ေလးေလးနက္နက္ တိတိက်က် ဖြင့္ဆိုျပဌာန္းထုတ္ျပန္ထား ေသာ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားကို ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္းမျပဳဘဲလ်က္၊ အႂကြင္းမဲ့သမာတရားျဖစ္ေတာ္ မူေသာ ဘုရားတန္ခိုးအာဏာေတာ္၏ပါရမီအားျဖင့္ မွန္ကန္ေသခ်ာသည္ဟု လက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာသနာေတာ္၏ မမွားႏိုင္ေသာ သြန္သင္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ယုံၾကည္ျခင္းအတြက္ အဆိုျပဳလာေသာ အမွန္တရား၌ ေရြးခ်ယ္ေကာက္ယူစရာ ေနရာမရွိေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ““ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာခံယူထားသူတစ္ဦးက ယုံၾကည္ရာအခ်က္တစ္ခုခုကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျငင္းဆန္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဆန္႕က်င္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူ (သို႕မဟုတ္) သူမသည္ မိစ္ၦာဒိဋိအျပစ္ကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ရာ သာသနာေတာ္မွဖယ္က်ဥ္ျခင္း အျပစ္ဒါဏ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ခံရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ကာႏြန္ဥပေဒ ၇၅၁ ကို ကိုးကားၿပီး ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဘုန္းဘုန္းက ““ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တြင္ သာသနာေတာ္မွဖယ္က်ဥ္ျခင္းကို အလြန္ရွားရွားပါးပါးက်င့္သုံးေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ သာသနာေတာ္မွ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းဆိုရာ၌ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ကက္သလစ္သာ သာနာေတာ္၏ ကာႏြန္ဥပေဒ ၁၃၃၁ ပါအမႈေတာ္ျမတ္တို႕၌ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရန္တားျမစ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ကို မပင့္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း မစ္ၦားပူေဇာ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းေမတ္ၲာျပဳျခင္းမ်ား၌ပါ၀င္ရန္ တာ၀န္ရွိသကဲ့သို႕ ေနာင္တသံေ၀ဂျဖင့္ ျပန္လာကာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ျပန္လည္ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ကက္သလစ္သာသနာ ေတာ္ႏွင့္ဆက္ စပ္ေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ အားေပးတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႕ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေပးထားေသာ အမွန္တရားယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကက္သလစ္ ယုံၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အသင္းေတာ္သြန္သင္သမွ်အားလုံးသည္ မွားယြင္းျခင္းသို႕ မေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဓမ္ၼညီလာခံအစည္းအေ၀းႀကီးတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ရွင္ပီတာ၏အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံေသာ ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္အတူ ယုံၾကည္သူမ်ားအား ယုံၾကည္လက္ခံရမည့္အမွန္တရား၊ က်င့္ႀကံရမည့္ေမတ္ၲာတရား၊ ေမွ်ာ္ လင့္ရမည့္ မဂၤလာတရားမ်ား သြန္သင္သည့္အခါ အျမင့္ဆုံးေသာသြန္သင္ပိုင္သည့္အာဏာကို က်င့္သုံးၾကေသာအခ်ိန္တြင္ ဤမမွားယြင္းႏိုင္ျခင္းသည္ ဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမတ္ေသာအယူ၀ါဒ အပိုဒ္ ၈၉၁ ကို ေအာက္ပါက်မ္းပိုဒ္မ်ားယွဥ္တြဲလ်က္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါသည္။

ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ ယုံၾကည္ျခင္း၊ လူ႕က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာသြန္သင္ျခင္းမ်ားတြင္ မမွားႏိုင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေထာင္စုသည္ကား အသက္ရွင္ေသာဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထိုအသင္းေတာ္ကား သမ္ၼာတရား၏ မ႑ိဳင္ႏွင့္သမ္ၼာတရားတည္ရာလည္း ျဖစ္သတည္း။ (ပထမတိေမာေတ ၃း၁၅) ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ေသာ့ကိုလည္း သင့္အား ငါေပးမည္။ ကမ္ၻာေျမေပၚတြင္ သင္ခ်ည္ေႏွာင္သမွ်သည္ ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ ရွိလိမ့္မည္။ ကမ္ၻာေျမေပၚတြင္ သင္ေျဖလြႊတ္သမွ်သည္လည္း ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ ေျဖလႊတ္လ်က္ ရွိလိမ့္မည္။ (ရွင္မာေတဦး ၁၆း၁၉)

ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္းက ““ရဟန္းမင္းႀကီးအတု နဲ႔အစစ္ကို ဘယ္လိုခြဲျခားခဲ့ၾက သနည္း။ ထိုအတုအေယာင္ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားက ယုံၾကည္ရာအခ်က္ေတြကို ေၾကျငာခဲ့တာမ်ဳိး ရွိခဲ့ပါသလား”” ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ဘုန္းဘုန္းေဒါက္တာသက္တင္က ““ေအဒီ ၁၃၇၈ မွ ၁၄၂၃ အတြင္း တရား၀င္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္း ခံရေသာ ရွင္ပီတာ၏ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံသည့္ ေရာမၿမိဳ႕၏ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း ျဖစ္၊ ရဟန္းမင္းႀကီးလည္းျဖစ္ၾကကုန္ေသာ အူးရ္ဘန္း (၆)၊ ဘိုနီေဖ့စ္ (၉)၊ အင္ႏိုစဲန္႕ (၇)၊ ဂေရေဂၚရီ (၁၂)၊ မာတင္း (၅) တို႕အား ဆန္႕က်င္ၿပီး၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ အာဗီေနာင္ ဟူေသာ ၿမိဳ႕တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွကာဒီနယ္အခ်ဳိ႕က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ရဟန္းမင္းႀကီးအတုမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကေလးမင္း (၆) က ေအဒီ ၁၃၇၈ မွ ၁၃၉၄ အထိလည္းေကာင္း၊ ေဘေနဒစ္ (၁၃) က ေအဒီ ၁၃၉၄ မွ ၁၄၂၃ အထိ လည္း ေကာင္း ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီးအတုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ရဟန္းမင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တရား၀င္မ၀င္ အေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သမိုင္းတြင္ အတုအေယာင္ ရဟန္းမင္း ႀကီးမ်ား၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုသူတို႕၏မည္သည့္သြန္သင္ခ်က္ကိုမွ် ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ အေနျဖင့္ ယုံၾကည္ရာအခ်က္အျဖစ္ သြန္သင္ခဲ့သည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ မသိပါေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို႕ ရွိမည္လည္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း ကို ရွင္းလင္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာေသာ ပရိသတ္တစ္ဦးက ““စူးစမ္းလိုစိတ္ျဖင့္ ယုံၾကည္ရာအခ်က္တစ္ခုခုအေပၚ နားလည္ေအာင္ သိခ်င္တာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းမယံုဘဲ ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမ်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသလဲ”” ဆိုတဲ့ေမးခြန္းအေပၚ ဘုန္းဘုန္း သက္တင္က ““ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကက္သလစ္ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူမရ ႏိုင္သကဲ့သို႕ အားထုတ္လုံးလစိုက္၍လည္း မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ စကားစစ္ထိုး၊ ျငင္းခုံစူးစမ္းရာ မဟုတ္သကဲ့သို႕ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းၿပီး မရႏိုင္ေသာယုံၾကည္သက္၀င္မႈမ်ဳိး  ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္သူဟူသမွ်သည္ ကိုယ္ေတာ္ တည္ရွိေတာ္ မူေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိအား ရွာေသာသူတို႕ကို အက်ဳိးေက်းဇူးေပးေတာ္မူသည္ကိုလည္း ေကာင္း၊ ယုံၾကည္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (The Council of Trent, Sess. V, Heb. 11:6) ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဂ်ဳိးဇက္၀င္းလႈိင္ဦးက ““အမွန္တရား (၁၀၂) ခ်က္ေတြက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ား အျဖစ္သို႕ ေရာက္လာ ႏိုင္ ပါသလား”” ဟု ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ဘုန္းဘုန္းသက္တင္က ““ဒီယုံမွားဖြင့္မရွိေသာအမွန္တရားေပါင္း (၁၀၂) ခ်က္မ်ားသည္ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားအဆင့္သို႕ ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ေနရာမည္သည့္အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ေစ ဤယုံမွားဖြယ္မရွိေသာ အမွန္ တရားမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် မွားသည္ဟု မသြန္သင္ႏိုင္ေၾကာင္း”” ျဖင့္ ရွင္းျပေပးခဲ့သည္။

ေဒါက္တာရွီလာက ““အဂၤလိပ္လို solemnity ဘာသာေရးပြဲေန႕ႀကီးေတြမွာ ဘုရားေက်ာင္းမတက္ဘူးဆိုရင္ အျပစ္ရွိသလား”” ဟု ေမးရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသက္တင္က ““တတိယပညတ္ေတာ္တြင္ ဥပုသ္ေန႕တို႕ကို ေစာင့္ကိုၾကေလာ့ဟု ဆိုထားၿပီး၊ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ ပထမႏွင့္စတုတ္ၳက်င့္၀တ္တြင္လည္း တနဂၤေႏြေန႕ႏွင့္ဘာသာ၀တ္ၲရားပြဲေန႕တို႕တြင္ မစ္ၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို နာယူကုန္ေလာ့ (ကာႏြန္ဥပေဒ ၁၂၄၆ – ၁၂၄၈၊ ျမတ္ေသာအယူ၀ါဒ ၂၁၆၈၊ ၂၀၄၂) ဟု ညြန္ၾကားထားရာ တနဂၤေႏြေန႕ႏွင့္ ဘာသာ၀တရားပြဲေန႕တို႕တြင္ မစ္ၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို နာယူၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာ၀တ္ၲရားပြဲေန႕မွန္းလည္း သိတယ္၊ က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းတယ္၊ အျခားႀကီးေလးေသာ အေၾကာင္းတစ္စုံတရာလည္း မရွိ၊ ဘုရားေက်ာင္းလည္း တက္ႏိုင္ပါလ်က္ မတက္ခဲ့ပါမူ အျပစ္ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕အားလုံး၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕၊ ဘုရားမယ္ေတာ္ပြဲ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕၊ မင္းသုံးပါးပြဲ၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕၊ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ပြဲေန႕၊ သခင္ေယဇူးမိုးေကာင္းကင္သို႕ တက္ႂကြေတာ္မူေသာပြဲ၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ အေသြးေတာ္ႏွင့္အသားေတာ္ပြဲ၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႕ ျဖစ္ေသာ စိန္ပီတာႏွင့္ေပါလူးပြဲေန႕၊ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႕ ျဖစ္ေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ၏ မိုးေကာင္းကင္သို႕ပင့္ေဆာင္ခံရေသာပြဲ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ရဟႏ္ၲာအေပါင္းပြဲ၊ ဒီဇင္ဘာ လ ၈ ရက္ေန႕ အျပစ္မဲ့သေႏြယူေတာ္မူေသာ သခင္မပြဲ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕ ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႕မ်ားသည္ ဘာသာ၀တ္ၲရား ပြဲေန႕မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေန႕ရက္မ်ားတြင္ မစ္ၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို နာယူရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပး ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ပရိသတ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ““သေႏ္ၶတားေဆးကို သုံးတာ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ကိုယ္၀န္ကိုဖ်က္ခ်တယ္ဆိုရင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္က သူ႕ကို အခြင့္လႊတ္သလဲ”” ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းရာ ဘုန္းဘုန္းသက္တင္က ““ပထမရာစုႏွစ္မွစၿပီး ကက္သ လစ္သာသနာေတာ္က ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတိုင္းသည္ ဆိုး၀ါးေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယေန႕တိုင္မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိေန ဆဲပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  သေႏ္ၶဖ်က္ခ်ျခင္းတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ပါ၀င္ျခင္းသည္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း (ျမတ္ေသာအယူ၀ါဒ ၂၂၇၁၊ ၂၂၇၂)၊ ၄င္းျပစ္မႈကိုက်ဴးလြန္သူအား ထိုျပစ္မႈ၏က်ယ္ျပန္႕သည့္သေဘာသဘာ၀အရ ကာႏြန္ ဥပေဒက ခ်မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ သာသနာေတာ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းဒဏ္ (ကာႏြန္ဥပေဒ ၁၃၁၄၊ ၁၃၂၃ – ၁၃၂၄) ခံရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းေနရာတြင္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ သနားညႇာတာျခင္းထားရွိမႈကို ကန္႕သတ္ထား ရန္ မရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈ၏ႀကီးေလးမႈ၊ အျပစ္မဲ့သူတို႕၏ခံစားရေသာ ျပန္လည္ျပဳျပင္မရေသာနစ္နာမႈမ်ားကို ထင္ရွားေပၚလြင္ ေစရန္ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအျပစ္အတြက္ အမွန္တကယ္၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနာင္တရၿပီး အာပတ္ေျဖျခင္းစက္ၠရမင္းကို ခံယူသည့္ အခါ ဘုရားသခင္က သူမကို ခြင့္လႊတ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႕အျပင္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ခံရျခင္းႏွင့္အျပစ္ဒဏ္သည္ သီးျခားစီျဖစ္ကာ ခြဲျခားသိျမင္ နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံရေသာ္လည္း အျပစ္ဒဏ္ကိုခံထမ္းဆပ္ ေျဖရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာသနာေတာ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ အျပစ္ဒဏ္သာျဖစ္ၿပီး အျပစ္ခြင့္မလႊတ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သာသနာေတာ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း အဓိပ္ၸါယ္ကို အထက္တြင္ ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းဘုန္းေဂ်ာ့ေရႊထြန္းကလည္း ““ဒီေဟာေျပာပြဲကို နားေထာင္ခ်င္လြန္းတာေၾကာင့္ သုံးဆယ္ဘုရားေက်ာင္းပြဲေရာက္တဲ့ေနရာကေန အမွီျပန္လာခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဒီကေန႕ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာ အင္မတန္မွ အက်ဳိးရွိေၾကာင္း”” ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမည္ မေဖာ္ ေသာ ပရိသတ္တစ္ဦးကလည္း ““ကိုယ္က ဘုန္းႀကီးနားမွာ ေနတဲ့သူဆိုေတာ့၊ အစက ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေတာ့ ဘာသာတရား အေၾကာင္း အေတာ္ကို သိၿပီ၊ ဘုန္းႀကီးလို တရားေဟာႏိုင္ၿပီလို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထင္ထားေပမယ့္ ဒီေဟာေျပာပြဲကို နားေထာင္မွဘဲ ကိုယ္သိတာက ဘာမွမဟုတ္ေသးဘူးဆိုတာကို နားလည္လာေၾကာင္း”” ျဖင့္ ရင္ဖြင့္စကား ေျပာၾကားၾကသည္။

ေနာက္ထပ္ကခ်င္လူမ်ဳိးဘာသာ၀င္တစ္ဦးက ““ကက္သလစ္ရဟန္းဆိုတာ ထာ၀ရရဟန္းျဖစ္တယ္လို႕ ၾကားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အဲဒီရဟန္းက မိန္းမရၿပီး အိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္သြားခဲ့သည္ရွိေသာ္ ၄င္းရဟန္းသည္ ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္း ျဖစ္ေနေသးပါသလား”” ဟု ေမးျမန္းရာ ဘုန္းဘုန္းသက္တင္က ““ ဤေမးျမန္းခ်က္သည္ အင္မတန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကာႏြန္ဥပေဒပညာမ်ားကို ေမးျမန္းလွ်င္ ပိုမိုတိက်စြာေျဖၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ပိုမိုနားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ မိမိနားလည္သေလာက္ ေျဖၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆာလံ ၁၁၀း၄ တြင္ ““သင္သည္ မာလခိေဇဒက္နည္း တူ ထာ၀ရရဟန္း ျဖစ္သည္”” ဟု ပါရွိေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕တြင္ ထိုအခ်က္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဖက္မ်ား ရံဖန္ရံခါဆိုသ လို ေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ကာႏြန္ဥပေဒအရ လူ၀တ္လဲထားေသာ ရဟန္းႏွင့္တစ္ခါသိက္ၡာတင္ၿပီးလွ်င္ ထာ၀ရဟန္းဟူေသာ ဒသနိကေဗဒ သေဘာသဘာ၀ ႐ုပ္လြန္ရဟန္းဟူၿပီး သိမ္ေမြ႕ႏုနယ္သည့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း ရွိေၾကာင္း၊ ရဟန္းသိက္ၡာမဂၤလာ သည္ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာကဲ့သို႕ ပင္ တစ္ခါခံယူၿပီးလွ်င္ ပယ္ဖ်က္ခံၿပီး မရ၊ မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ စက္ၠရမင္ျဖစ္ၿပီး (ျမတ္ေသာအယူ၀ါဒ ၁၅၈၂) မည္သည့္အခါမွ် တရားမ၀င္ ပ်က္ျပယ္သည္ဟူၿပီး မရွိေၾကာင္း (ကာႏြန္ ဥပေဒ ၂၉၀)၊ ကာႏြန္ဥပေဒအရ လူ၀တ္လဲျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားက ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္သို႕ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံရၿပီး၊ ခြင့္ျပဳမိန္႕ရရွိမွသာလွ်င္ ကာႏြန္ဥပေဒအရ လူ၀တ္လဲျခင္း ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း (ကာႏြန္ဥပေဒ ၁၀၇၈၊ အပိုဒ္ ၂၊ ၁)၊ ကာႏြန္ဥပေဒအရ လူ၀တ္လဲထားေသာရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႕ႏွင့္သာသက္ ဆိုင္ၿပီး ရဟန္းမ်ားသာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမႈေတာ္ျမတ္မ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း (ျမတ္ေသာအယူ၀ါဒ ၁၅၈၃)၊ ထို႕ေၾကာင့္ ဒီေလာကတြင္ ကာႏြန္ဥပေဒအရ လူ၀တ္လဲထားေသာရဟန္းသည္ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ရဟန္းမ်ားသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ အမႈေတာ္ျမတ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ သာမန္လူပုဂ္ၢိဳလ္ကဲ့သို႕ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ စားေသာက္ျခင္း ကိုသာ ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖာသာရ္ (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္ေတာ္ဟု သုံးႏႈန္းေခၚဆိုျခင္းမျပဳရေၾကာင္း၊ ရဟန္းတို႕၏ ၀တ္႐ုံသကၤန္း တို႕ကို ဆင္ျမန္း၀တ္ဆင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္လည္း သာမန္ဘာသာ၀င္လူပုဂ္ၢိဳလ္ျပန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းကို ကာႏြန္ဥပေဒအရ ရဟန္းအျဖစ္အေျခအေနေပ်ာက္ျပက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဆုံး႐ႈံးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း (ကာႏြန္ဥပေဒ ၂၉၀-၂၉၃)၊ ကာႏြန္ဥပေဒအရ လူ၀တ္လဲထားေသာရဟန္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းစက္ၠရမင္မ်ားကို ႀကီးေလးေသာအေၾကာင္းတစ္စုံ တရာ ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ္ ကာႏြန္ဥပေဒအရာ တရားမ၀င္ (illicit) ေသာ္လည္း က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္ေသာ အက်ဳိးရွိ (valid) ေစသည္ျဖစ္ရာ သိကာရရဟန္းအမႈေတာ္ေဆာင္၏မထိုက္တန္ျခင္းသည္ ခရစ္သခင္ႂကြလာျခင္းကို မပိတ္ပင္မတား ဆီးႏိုင္ေၾကာင္း၊  (Council of Trent: DS 1612; 1154) ဤေမးျမန္း ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေဆြးေႏြးစရာမ်ားစြာ က်န္ရွိေပရာ၊ ကာႏြန္ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္လွ်င္ ပိုမိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ ႏွစ္ျခင္းဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသားက ““ကၽြန္ေတာ့္အမ်ဳိးသမီးက စိန္ေမရီ ဘုရားေက်ာင္းဖက္ကို သြားလည္ရေအာင္လို႕ ေျပာရင္း ဒီကိုေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ့သြန္သင္ ခ်က္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဒီေန႕ေဟာေျပာကေန အမ်ားႀကီးေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့တာမို႕ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အင္မတန္မွအက်ဳိး ရွိပါေၾကာင္း”” ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ရွိေသာ ကခ်င္လူမ်ဳိးအမ်ဳိးသားတစ္ဦးကလည္း ““ကၽြန္ေတာ္အခု အသက္အရြယ္အထိ ယုံၾကည္ရာအခ်က္ေပါင္း ဒီေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ ဒီေန႕မွ သိပါေၾကာင္း၊ အခုလိုေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပေပးေသာ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္နဲ႕ဘုန္းဘုန္းသက္တင္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္လည္း ဒီလိုမ်ဳိး ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးကို ၆ ရက္ေလာက္ ၾကာေအာင္ လုပ္ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ဒါမွပဲ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားရဲ့ တစ္ခုစီကို အေသးစိတ္သိလာၿပီး ကိုယ့္ရဲ့ယုံၾကည္ျခင္းဟာလည္း ပိုၿပီးခိုင္မာလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း”” ျဖင့္ ရင္ဖြင့္စကားေျပာၾကားေပးသည္။

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ား

၁။ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ဖန္ဆင္းခံရေသာသက္ရွိသက္မဲ့မ်ား၏ ဆင္ျခင္တုံတရား၏ သဘာ၀ အလင္းေရာင္ ျဖင့္သာ ေသခ်ာစြာသိရွိႏိုင္သည္။
၂။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏တည္ရွိေနျခင္းသည္ သဘာ၀ဆင္ျခင္တုံအသိတရားအေပၚတြင္သာ မူတည္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ သဘာ၀ ထက္ လြန္ကဲေသာယုံၾကည္ျခင္းအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။
၃။ ပုထုဇဥ္လူသားတို႕၏နားလည္မႈက ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ သဘာ၀ကို နားမလည္ႏိုင္ေပ။
၄။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိေနေသာ သူေတာ္သူျမတ္သည္ ဘုရားရွင္ျမတ္၏ အႏွစ္သာရကို ထုိးထြင္းသိျမင္ႏိုင္ေသာ အသိတရား ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
၅။ ဘုရားရွင္ျမတ္၏ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ပုထုဇဥ္လူသားတို႕၀ိညာဥ္၏ ပင္ကိုယ္ထိုးထြင္းသိျမင္စြမ္းထက္ သာလြန္သည့္ အျပင္ သဘာ၀ထက္ လြန္ကဲသည္။
၆။ ပုထုဇဥ္လူသား၏၀ိညာဥ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္းကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္၏အလင္းေတာ္ ကို လုိအပ္သည္။
၇။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏တည္ရွိေနျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘုံရွိ သူေတာ္သူျမတ္မ်ားပင္ နားမလည္ႏိုင္ေပ။
၈။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားသည္ ၄င္းဂုဏ္ေတာ္မ်ားအၾကားတြင္ ထပ္တူျဖစ္ေနၾကသည့္အျပင္ ဘုရားရွင္ျမတ္၏အႏွစ္သာရမ်ားႏွင့္ လည္း တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေနၾကသည္။
၉။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အႂကြင္းမဲ့ ျပည့္စုံေတာ္မူသည္။
၁၀။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ျပည့္စုံျခင္းတိုင္း၌ အႏႈိင္းမဲ့ေတာ္မူသည္။
၁၁။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အႂကြင္းမဲ့႐ိုးစင္းေတာ္မူသည္။
၁၂။ ဤစၾကာ၀ဋာတစ္ခုလုံး၌ ဘုရားတစ္ဆူတည္းသာ ရွိေတာ္မူသည္။
၁၃။ တစ္ဆူတည္းသာ ရွိေတာ္မူေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ယထာဘူတဆိုင္ရာအသိတရားတြင္မူ စစ္မွန္ေသာ ဘုရား သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၁၄။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္း၏ အႏိႈင္းမဲ့တန္ခိုးေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူသည္။
၁၅။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အႂကြင္းမဲ့ မွန္ကန္ျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၁၆။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အႂကြင္းမဲ့ သစ္ၥာရွိျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၁၇။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ မိမိအရွင္ေတာ္ျမတ္၌လည္းေကာင္း၊ ယထာဘုတဆိုင္ရာ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ တျခားသူမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၁၈။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အႂကြင္းမဲ့ သန္႕ရွင္းျမင့္ျမတ္ျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၁၉။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အႂကြင္းမဲ့ ၾကင္နာျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၂၀။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အႂကြင္းမဲ့ (ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ) ထာ၀ရတည္ရွိေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၂၁။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ထာ၀ရ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၂၂။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အႂကြင္းမဲ့ တိုင္းတာမႈကင္းမဲ့ေသာ အနႏ္ၱဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၂၃။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ဖန္ဆင္းခံအရာအားလုံးတို႕၌ တည္ရွိေနေတာ္မူသည္။
၂၄။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ သိျခင္းသည္ အသေခ်ၤ (မေရမတြက္ႏိုင္) ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၂၅။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ သာမန္အသိတရားတစ္ခုက သိလိုက္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအားလုံးကို သိေတာ္မူသည္။
၂၆။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အတိတ္၊ ပစ္ၥဳပန္ႏွင့္အနာဂါတ္တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေသာအရာအားလုံးကို သိျမင္ေတာ္မူ သည္။
၂၇။ အနာဂါတ္ကို ႀကိဳေတြးသိျမင္ေသာအသိတရားအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ မမွားယြင္းႏိုင္ေသာ အျဖစ္တရားႏွင့္အတူ ဆင္ျခင္တုံတရားရွိသတ္ၲ၀ါမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္သိျမင္ေတာ္မူသည္။
၂၈။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအလိုေတာ္သည္ အသေခ်ၤ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၂၉။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ မိမိကိုယ္ကို လိုအပ္မႈအေပၚ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသ္ာလည္း တဖက္တြင္မူ လြတ္လပ္မႈအျပည့္ျဖင့္၊  ဘုရားထက္ပိုေသာအရာမ်ား၏ ဖန္ဆင္း ျခင္းကိုလည္း ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည့္အျပင္ အလိုရွိေတာ္မူသည္။
၃၀။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ တန္ခိုးေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
၃၁။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ရွိအရာမ်ားႏွင့္ကမ္ၻာေျမႀကီးတို႕၏ အရွင္သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
၃၂။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အႂကြင္းမဲ့ တရားမွ်တျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
၃၃။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အႂကြင္းမဲ့ သနားၾကင္နာျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၃၄။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၌ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္ႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဟူ၍ ပုဂ္ၢိဳလ္သုံးပါး ရွိေတာ္မူ၏။ ပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ ပါးစီသည္ ဘုရားအျဖစ္ေတာ္တစ္ခုစီကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူ၏။
၃၅။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၌အတြင္းက်ေသာဘုရားအျဖစ္ေတာ္၏ျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခု ရွိေတာ္မူ၏။
၃၆။ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူၾကေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားသည္ ဘုရားအျဖစ္ေတာ္၏ ပင္ကိုယ္၌ မဟုတ္ဘဲ အတြင္းက်ေသာဘုရား  အျဖစ္ေတာ္ ျဖစ္စဥ္၏ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေတာ္မူၾကသည္။
၃၇။ ဒုတိယေျမာက္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ဘုရားသည္ ပထမေသာပုဂ္ၢိဳလ္ဘုရားထံမွ မ်ဳိးဆက္အလိုက္ ျဖစ္ေပၚလာေတာ္မူၿပီး သူတို႕ႏွစ္ပါး အၾကား၌ သားႏွင့္အဖဟူ၍ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေတာ္မူသည္။
၃၈။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္သားေတာ္ထံေတာ္မွ တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္စဥ္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဆက္ႏြယ္ျခင္းမွ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၃၉။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ မ်ဳိးဆက္ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ခမည္းေတာ္ႏွင့္သား ေတာ္တို႕မွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၄၀။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္အတြင္းရွိ ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ဘုရားဇာတိေတာ္ႏွင့္အတူ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၄၁။ ပုဂ္ၢိဳလ္သုံးပါးတို႕သည္ တစ္ပါးတည္းထဲတြင္ ရွိေတာ္မူၾကသည္။
၄၂။ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ငန္းေတာ္မ်ားအားလုံးသည္ ပုဂ္ၢိဳလ္သုံးပါးႏွင့္အတူတူပင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၄၃။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏အျပင္ဖက္တြင္ တည္ရွိေသာအရာအားလုံးသည္ ဘုရားသခင္၏ ဗလာနတိအျဖစ္မွ ဖန္ဆင္းခံထား ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၄၄။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ မိမိေကာင္းျမတ္ေတာ္မူျခင္း၏ ႏႈိးေဆာ္ေပးမႈေၾကာင့္ ကမ္ၻာႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။
၄၅။ ဤကမ္ၻာႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္အား ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရသည္။
၄၆။ ပုဂ္ၢိဳလ္သုံးပါးတို႕သည္ တစ္ခုတည္းေသာ ဖန္ဆင္းျခင္း၏ဘုံနိယာမ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၄၇။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ျပင္ပတြန္းပို႕မႈကင္းၿပီး အတြင္းပိုင္းလုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဤကမ္ၻာႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။
၄၈။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာကမ္ၻာႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္။
၄၉။ ကမ္ၻာႀကီးသည္ အခ်ိန္မွီအစ ရွိခဲ့သည္။
၅၀။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းကသာ ကမ္ၻာႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္။
၅၁။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ တည္ရွိျခင္းတရားထဲ၌ ဖန္ဆင္းခံအားလုံးကို ထိန္းသိမ္းထားေတာ္မူသည္။
၅၂။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အရွင္ျမတ္၏ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ အရွင္ျမတ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေသာအရာအားလုံး တို႕ကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္လမ္းညႊန္ျပေပးေတာ္မူသည္။
၅၃။ ပထမဆုံးေသာ ပုထုဇဥ္လူသားကို ျမတ္စြာဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။
၅၄။ ပုထုဇဥ္လူသား၌ ၀တ္ၲဳပိုင္းဆိုင္ရာခႏ္ၶာကိုယ္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ စိတ္၀ိညာဥ္ႏွစ္ခုတို႕ကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူသည္။
၅၅။ ဆင္ျခင္တုံတရားရွိေသာ ၀ိညာဥ္သည္ လူ႕ခႏ္ၶာကိုယ္၏ အေရးပါေသာပုံစံတစ္ခု ျဖစ္သည္။
၅၆။ ပုထုဇဥ္လူသားတစ္ဦးသည္ ၀ိညာဥ္ကိုယ္စီ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။
၅၇။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ သဘာထက္လြန္ကဲေသာ ပန္းတုိင္ကို အပ္ႏွင္းေပးေတာ္မူခဲ့သည္။
၅၈။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ပထမဆုံးေသာမိဘႏွစ္ပါးတို႕သည္ နတ္ဆိုးလက္ေအာက္သို႕ မက်ေရာက္မွီတြင္မူ၊ ျဖဴစင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။
၅၉။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ပထမဆုံးေသာမိဘႏွစ္ပါးတို႕သည္ ခႏ္ၶာကိုယ္မပ်က္စီးႏိုင္ေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။
၆၀။ ပါရာဒီဇူးထဲတြင္ ေနခဲ့ၾကေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ပထမဆုံးေသာမိဘႏွစ္ပါးတို႕သည္ ဘုရားရွင္ျမတ္၏ စမ္းသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္ ေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအားျဖင့္ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။
၆၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကနဦးမိဘႏွစ္ပါးတို႕၏ အျပစ္ေၾကာင့္ ျဖဴစင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကရၿပီး ဘုရားရွင္ျမတ္၏ အမ်က္ႏွင့္ ေဒါသ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။
၆၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ပထမဆုံးေသာမိဘႏွစ္ပါးတို႕သည္ေသျခင္းတရား၏ တရားခံမ်ားႏွင့္ နတ္ဆိုး၏လြမ္းမိုးမႈတို႕၏ သားေကာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။
၆၃။ အာဒံ၏အျပစ္သည္ အတုယူျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ မ်ဳိးဆင္းသက္ျခင္းျဖင့္ သားစဥ္ေျမးဆက္အျဖစ္သို႕ ကူးေျပာင္းေစသည္။
၆၄။ အျပစ္ရင္းသည္ သဘာ၀မ်ဳိးဆက္ျခင္းျဖင့္ ကူးေျပာင္းသြားသည္။
၆၅။ အျပစ္ရင္းအေျခအေနတြင္ ပုထုဇဥ္လူသားသည္ ျဖဴစင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္မွ ကင္းကြာေနၿပီး လူသားအားလုံးထံသို႕ အက်ဳံး၀င္ ေစသည့္အျပင္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၏ သဘာ၀ကိုလြန္ဆန္ေသာ ဆုလက္ေဆာင္ႏွင့္လည္း ကင္းကြာေစသည္။
၆၆။ အျပစ္ရင္းအေျခအေန၌ ယခုဘ၀မွေသဆုံးၾကသူမ်ား၏၀ိညာဥ္မ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ ပီတိေသာပန သာျဖစ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ ထုတ္ပယ္ခံၾကရသည္။
၆၇။ ကမ္ၻာဦးအစကပင္၊ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ဘာမွမရွိျခင္းမွ ၀ိညာဥ္ခႏ္ၶာသာ ရွိၾကေသာ သိၾကားတမန္မ်ားကို ဖန္ဆင္းေတာ္ မူသည္။
၆၈။ ေကာင္းကင္သိၾကားတမန္မ်ား၏ သဘာ၀ကား ၀ိညာဥ္ ျဖစ္သည္။
၆၉။ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာ သိၾကားတမန္မ်ား၏ ဒုတိယတာ၀န္သည္ကား လူသားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ လူသားတို႕၏ကယ္တင္ျခင္းကို ဂ႐ုစိုက္ေပးရန္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၇၀။ နတ္ဆိုးသည္ အာဒံ၏အျပစ္ေၾကာင့္ လူသားမ်ားအေပၚ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လြမ္းမိုးခြင့္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
၇၁။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ စစ္မွန္ေသာဘုရား၊ ဘုရားရွင္ျမတ္၏စစ္မွန္ေသာသားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၇၂။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ အေပၚယံျဖစ္ေသာ ခႏ္ၶာကိုယ္မဟုတ္ဘဲ၊ စစ္မွန္ေသာခႏ္ၶာကိုယ္ကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူသည္။
ဃ့မင်အ ေ််ကာနိ ေ မနေူ ဘသိပယ ညသအ ေည ေစစေမနညအ ဘသိပ.
၇၃။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ခႏ္ၶာကိုယ္သာမက ဆင္ျခင္တုံတရားရွိေသာ ၀ိညာဥ္ကို သိမ္းပိုက္ေတာ္မူသည္။
၇၄။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ အာဒံ၏သမီးေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကညာစင္မာရီယားမွ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္။
၇၅။ ဘုရားအျဖစ္ေတာ္ႏွင့္လူ႕အျဖစ္ေတာ္ႏွစ္ပါးတို႕သည္ ေယဇူးခရစ္ေတာ္၌ ပုဂ္ၢိဳလ္သုံးပါးတို႕ ေပါင္းစည္းေတာ္မူၿပီး ပုဂိ္ၢဳလ္တစ္ပါး ၌ ၄င္းအျဖစ္ေတာ္ႏွစ္ပါးတို႕သည္ ေပါင္းစပ္ထားေတာ္မူသည္။
၇၆။ ခရစ္ေတာ္ေယဇူး၏လူ႕အျဖစ္ယူျခင္းသည္ တစ္ခုတည္း၊ တစ္ပါးတည္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ခရစ္ေတာ္အရွင္ျမတ္သည္ တခ်ိန္ တည္း၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၇၇။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တို႕သည္ အတြင္း၊ ခႏ္ၶာကိုယ္ႏွင့္အရာ၀တဳပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္းတို႕ကို အေသြးအသားျဖင့္ ဆက္စပ္ေတာ္မူသည္။
၇၈။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ေရွ႕ဦးဖခင္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ အခိုင္အမာေျပာဆိုထားေသာ လူသား ႏွင့္ဘုရားဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ပုဂ္ၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအၾကား၊ လူသားႏွင့္ခရစ္ေတာ္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ တြင္ ခြဲျခားမည္မဟုတ္ဘဲ လူ႕အျဖစ္ကို ယူေတာ္မူေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေတာ္မူသည္။ ၄င္းသည္ ခႏ္ၶာကိုယ္တြင္ နာၾကင္မႈကို ခံယူၿပီး လက္၀ါးကားတိုင္တင္ခံရျခင္း၊ အေသခံေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၇၉။ သန္႕ရွင္းေသာကညာစင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကိုယ္၀န္လြယ္ၿပီး လူ႕အျဖစ္ကို ယူေတာ္မူေသာ အခ်ိန္မွစၿပီး ဘုရားသခင္၏မိခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၈၀။ ပုဂ္ၢိဳလ္သုံးပါးတို႕၏ တစ္လုံးတစ္၀တည္းျဖစ္ျခင္းထဲတြင္ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ဘုရားအျဖစ္ႏွင့္လူ႕အျဖစ္ႏွစ္ပါးတို႕သည္ တျခားပုဂ္ၢိဳလ္တို႕ႏွင့္ မေျပာင္းမလဲ၊ မေရာမေႏွာ၊ မထိမခိုက္ဘဲ မူလအတိုင္း ရွိေတာ္မူသည္။
၈၁။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားတြင္ ရွိေတာ္မူေသာ အျဖစ္ေတာ္ႏွစ္ပါးတို႕သည္ တစ္ခုစီ၏ပင္ကိုယ္ဆႏႏွင့္ တစ္ခုစီ၏ ပင္ကိုယ္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္တို႕ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေတာ္မူသည္။
၈၂။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ လူ႕အျဖစ္ေတာ္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားတို႕၏ တစ္လုံးတ၀ည္းျဖစ္ျခင္းသည္ သေႏတည္ေသာ အခ်ိန္မွ စတင္သည္။
၈၃။ ပုဂ္ၢိဳလ္သုံးပါးတို႕၏ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ရပ္ဆိုင္းမည္မဟုတ္။
၈၄။ ပုဂ္ၢိဳလ္သုံးပါးတို႕၏ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ၄င္းပုဂ္ၢိဳလ္သုံးပါးတို႕၏ ဘုံလႈပ္ရွားျခင္းထဲတြင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသည္။
၈၅။ ဒုတိယေျမာက္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ဘုရားျမတ္သည္သာ လူ႕အျဖစ္ကို ယူေတာ္မူသည္။
၈၆။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္အရွင္ျမတ္သည္ ဘုရားအျဖစ္သာမဟုတ္၊ လူ႕အျဖစ္ျဖင့္လည္း ဘုရားသခင္၏သဘာ၀ သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၈၇။ ဘုရားႏွင့္လူ႕အျဖစ္ႏွစ္ခုတို႕ကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူေသာ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ျမတ္စြာဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ ထိုက္တန္ေတာ္မူေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ဳိးျဖင့္ ရိုေသျခင္းကို ျပဳၾကရမည္။
၈၈။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားႏွင့္လူ႕အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တစ္ခုတည္းေသာလူ႕အျဖစ္ယူေတာ္ မူေသာ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္အျဖစ္သာ ရည္ညြန္းေတာ္မူျခင္းကို ရရွိရမည္။
၈၉။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္ရင္းႏွင့္ လူတစ္ဦးစီ၏အျပစ္မ်ားမွ လုံး၀ကင္းစင္ေတာ္မူသည္။
၉၀။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္၏လူ႕ဇာတိသည္ အာ႐ုံခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ဒုက္ၡခံႏိုင္စြမ္း ရွိေတာ္မူသည္။
၉၁။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားကို ကယ္တင္ရန္အလို႕ဌါ၊ လူ႕အျဖစ္ကို ယူေတာ္မူသည္။
၉၂။ အျပစ္ထဲသို႕က်ေရာက္သြားေသာ ပုထုဇဥ္လူသားသည္ မိမိကိုယ္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။
၉၃။ ဘုရားႏွင့္လူသားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယဇူးခရစ္ေတာ္သည္ ရဟန္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၉၄။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚတြင္ စစ္မွန္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ပူေဇာ္ ဆက္သေတာ္မူခဲ့သည္။
၉၅။ ခရစ္ေတာ္ေယဇူးသည္ လက္၀ါးကားတိုင္ေတာ္တြင္ မိမိ၏ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား အျပစ္ႏြံထဲမွ ျပန္လည္ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိမိတို႕အား ျပန္လည္ေၾကေအးသင့္ျမတ္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။
၉၆။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္သည္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ ေသျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ မဟုတ္။
၉၇။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္၏ လူသားမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္အေသခံျခင္းသည္ သစ္ၥာေဖာက္ေသာ သိၾကားတမန္မ်ားထံသို႕ အက်ဳိးသက္ ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။
၉၈။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ မိမိ၏ဒုက္ၡခံျခင္းႏွင့္ေသျခင္းတို႕အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ဆုခ်ေပးျခင္းကို လက္ခံရရွိ ေတာ္မူသည္။
၉၉။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ အေသခံေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ အရွင္ျမတ္၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အရွင္ျမတ္၏ခႏ္ၶာေတာ္ႏွင့္ သီးျခား ခြဲထားျခင္းကို ခံရေတာ္မူၿပီး ဒုစ႐ိုက္ေလာကထဲသို႕ ဆင္းသက္ေတာ္မူသည္။
၁၀၀။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူၿပီးေနာက္ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ ေသျခင္းမွ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးစြာျဖင့္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူခဲ့သည္။
၁၀၁။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႕ ခႏ္ၶာႏွင့္၀ိညာဥ္တို႕ႏွစ္ပါးျဖင့္ တက္ႂကြေတာ္မူၿပီး ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ လက်ၤာေတာ္ဘက္တြင္ ထိုင္ေနေတာ္မူသည္။
၁၀၂။ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ ဘုရားသခင္၏ မိခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
၁၀၃။ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ အျပစ္ရင္း အစြန္းမထင္ဘဲ သေႏ္ၶတည္ျခင္းကို ခံရေတာ္မူသည္။  ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္း

(က်န္ရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးပါမည္။)

1062  Views
Previous: ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးကို ခြဲျခားသူသည္ ႏိုင္ငံ့ရန္သူ ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို မိန္႔ၾကား
Next: Burma’s Cardinal Charles Maung Bo addressed a room packed full of Parliamentarians and activists in the Houses of Parliament in UK