လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၌ေပါ့ဆေသာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒတစ္ခုကို ရဟန္းမင္းႀကီး ျပဌာန္းေတာ္မူ

004

ဗာတီကန္၊ ဇြန္ ၄၊ ၂၀၁၆ CNA

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၌ေပါ့ဆေသာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္အျဖစ္မွ ထုတ္ပစ္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒတစ္ခုကို ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႕တြင္ ျပဌာန္းေတာ္မူလိုက္သည္။ ၄င္းဥပေဒသည္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မမာမက်န္းျဖစ္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆရာေတာ္တစ္ပါးပါးက ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေပါ့ဆလွ်င္ ၄င္းဆရာေတာ္ကို သူ၏တာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္မည့္ဥပေဒ တစ္ခုျဖစ္သည္။

၄င္းဥပေဒ၏ အမည္သည္ကား ““ခ်စ္စရာေကာင္းေသာမိခင္ကဲ့သို႕”” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားၿပီး ၄င္းဥပေဒသည္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ အသုံအႏႈန္းအရ မိုတူပ႐ုိပီအိုa motu proprio ျဖစ္ကာ အနက္မွာ ““ရဟန္းမင္းႀကီး (သို႕မဟုတ္) ဘုရင္တစ္ပါးပါးက မိမိၾသတပစိတ္လွဳ႕ံေဆာ္ျခင္းအရ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေရးသားၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႕စာ”” ကို ဆိုလိုသည္။ ၄င္းဥပေဒသည္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမွ အႀကီးအကဲမ်ားအတြက္ သီးသန္႕ထုတ္ျပန္ေပးထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႕အားလုံးသည္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္ ေပါ့ဆလွ်င္မူ တာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ဗာတီကန္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္လြမ္ဘာဒီက ရဟန္းမင္းႀကီးထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒအတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ရွင္းျပရာတြင္ ““ပထမအဆင့္တြင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ မိမိဖက္က လုပ္ငန္းတာ၀န္အရ တာ၀န္ရွိေသာ္လည္း ေပါ့ဆပ်က္ ကြက္လွ်င္မူ မိမိ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအခ်က္ကမူ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မမာမက်န္းသူမ်ားအား အလြဲသုံးစားအႏိုင္က်င့္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိျခင္းအေပၚ လုံလ၀ီရိယကင္းမဲ့လွ်င္ ၄င္းဆရာေတာ္ကို တာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္မည္”” ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းျပေတာ္မူသည္။

ထိုကဲ့သို႕ေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါးအား လုပ္ငန္းတာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းကို ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ကာႏြန္ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ဆရာေတာ္တစ္ပါးကို တာ၀န္ေပါ့ဆျခင္းႏွင့္လုံလ၀ီရိယကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူတစ္ဦး သို႕မဟုတ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအေပၚ ဆိုးက်ဳိး (၀ါ) အႏ္ၱရာယ္တစ္ခုခုကို က်ေရာက္ေစလွ်င္ ၄င္းဆရာေတာ္ကို ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး ေတာ္သို႕ တိုင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။

၄င္းတိုင္ၾကားခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ဗာတီကန္ႏိုင္ငံရွိ ရဟန္းမင္းႀကီးလက္ေအာက္က ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ႐ုံး၊ လူမ်ဳိးစုမ်ားထံသို႕ သာသနာျပဳျခင္းဆိုင္ရာ႐ုံး၊ အေရွ႕ပိုင္း ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မ်ားဆိုင္ရာ႐ုံး၊ ဘ၀အသက္တာပူေဇာ္ ထားသူမ်ားႏွင့္သာသနာျပဳသူမ်ားဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ားက ၄င္းဆရာေတာ္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဘုန္းေတာ္လြမ္ဘာဒီက ရွင္းျပသည္။ ၄င္းစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိတို႕၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီးထံသို႕ တင္ျပရကာ ရဟန္းမင္းႀကီးက အၿပီးျပတ္ဆုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ထုတ္ျပန္ေသာ ၄င္းဥပေဒထဲတြင္ ““ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ မိမိ၏သားသမီးမ်ား ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါေၾကာင္း သို႕ေသာ္ အငယ္ဆုံးေသာသူမ်ားႏွင့္ ခုခံပိုင္ခြင့္မရွိသူမ်ားကို ထူးျခားေသာ ေမတ္ၱာတရားျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးသည့္အျပင္ ကာကြယ္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႕ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရားျမတ္က ခရစ္ယာန္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးထံသို႕ ေပးအပ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း”” ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေတာ္မူသည္။ ၀၁၄ ၀င္းလႈိင္ဦး

1139  Views
Previous: အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက ကခ်င္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကူညီေပးပါရန္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို ေတာင္းဆို
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလိအိုအားသိုင္အား ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္လိုက္ေတာ္မူ