ခ်င္းလူမ်ဳိးတပ္မ်ားကေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္ထဲသို႕ က်ေရာက္လုနီးပါးျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ကို အသက္ေပးကာကြယ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေပးခဲ့ရဟု သမိုင္းပညာရွင္ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းစေခါင္းက ေျပာၾကား

001-a

ရန္ကုန္၊ ေမလ ၃၀၊ ၂၀၁၆

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားက ျပည္ေထာင္စုသမ္ၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒုတိယသမ္ၼတ ျဖစ္ေသာ ဟင္နရီဗန္ထီယိုးႏွင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆလိုင္းဦးလ်န္လြယ္တို႕အား ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ေမလ ၂၉ ရက္ေန႕ ညေန (၆) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျပည္လမ္းမေပၚ ရွိ ႏိုဗိုတယ္ ဟိုတယ္၌ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ့ၾကရာတြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးထဲမွ သမိုင္းပညာရွင္ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆေခါင္းက ဘာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒုတိယသမ္ၼတ  ရာထူးကို ခ်င္းလူမ်ဳိးအား ေပးရသလဲဆိုတာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သမိုင္းကို အေျခခံက ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး သူက ““တခ်ိန္က အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ျခင္းမျပဳမီ၊ ၁၈၀၀ ခုႏွစ္ ၀န္က်င္းတြင္မူ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႕သည္ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း ဟူေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပေဒသရာဇ္လက္ထဲတြင္ လြတ္လပ္ စြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အဂၤလိပ္လက္ထဲကို က်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႕ျဖင့္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရး ေပးရန္ ျပင္ဆင္လာစဥ္တြင္ အဂၤလိပ္အစိုးရက ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စရာ (၃) ခုျဖစ္ေသာ (၁) ဗမာျပည္ႏွင့္အတူတကြ လြတ္လပ္ေရး ရယူရန္၊ (၂) အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာ လြတ္လပ္ေသာခ်င္းႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ရန္ (၃) ခ်င္းျပနယ္ေအာက္ပိုင္း (ယခု ခ်င္းျပည္နယ္) ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အထက္ပိုင္း (ယခုအိႏိ္ၵယႏိုင္ငံရွိ မီဇိုျပည္နယ္) တို႕ႏွစ္ခုကို ပူးေပါင္းၿပီး ခ်င္းႏိုင္ငံထူေထာင္ ႏိုင္ေၾကာင္းဟူေသာ အခ်က္ (၃) ခ်က္အနက္ အခ်က္ (၁) ခ်က္ကိုသာ ေရြးယူဆုံးျဖတ္ရန္ ခ်င္းလူ မ်ဳိးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား ဖိအားေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းသည္ ခ်င္းလူမ်ဳိး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားထံသို႕ သြားၿပီး အခ်က္ (၁) ကိုသာ ေရြးကာ ဗမာျပည္ႏွင့္အတူတကြ လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီး တန္းတူရည္တူ အခြင့္ကို ေပးမည္ဟု နားခ်စည္းရုံးခဲ့ျခင္းအေပၚ ခ်င္းလူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၿပီးေနာက္ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္း လူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ခ်င္းလူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾက ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပဳိကြဲမႈကို လုံး၀လက္မခံခဲ့ၾကေၾကာင္း”” ျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး လ်န္မႈန္းဆေခါင္က ““လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ကတိက၀တ္မ်ားကို ဗမာအစိုးရအဆက္ဆက္က  အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ တန္းတူအခြင့္အေရးကို ရရွိရန္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ ၿပီး ေတာင္းဆိုရာမွ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အစိုးရ႐ုံးစိုက္ရာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (ယခု ေနျပည္ေတာ္ကို အစိုးရ႐ုံးစိုက္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ စစ္အစိုးရက တပ္မေတာ္ေန႕ျဖစ္ေသာ မတ္လ (၂၇) ေန႕၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့သည္) သည္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္ထဲသို႕ က်ေရာက္လုနီးပါး ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးတပ္မ်ားက ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႕တိုင္ အဓြန္႕ရွည္ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ကို အသက္စေတးၿပီး ကာကြယ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးထဲမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတိုက္ခၽြန္းသည္ ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကိုပင္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သစ္ၥာရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယခုလိုမ်ဳိးဒုတိယသမ္ၼတရာထူးကို ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအား ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာလိုပါေၾကာင္း”” ျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ၏နာယက သူရဦးတင္ဦးကလည္း ““မိမိသည္ အငယ္တန္းစစ္သားဘ၀ထဲတြင္ စစ္ဗိုလ္ ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိးစစ္အရာခံဗိုလ္က မိမိအား သင္ၾကားဆုံးမေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိေတြ႕ ဆုံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္သားမ်ားထဲတြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးစစ္သားမ်ားသည္ သစ္ၥာအရွိဆုံးႏွင့္အမွန္အတိုင္း ေျပာဆိုေနထိုင္ တတ္သူ မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ႐ိုးသားၿပီးသစ္ၥာရွိတတ္ေသာ အက်င့္မ်ဳိးကို မ်ဳိးဆက္သစ္ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားကလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းက်င့္ႀကံေနၾကပါရန္ မွာၾကားလုိေၾကာင္း”” ျဖင့္ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအား မွာၾကားခဲ့သည္။ ကုန္ဇမႈန္း

583  Views
Previous: ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ သေကၤတျဖစ္ၾကေသာ ေအာက္ခ်င္းဌက္ႏွင့္ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကရန္ ဒုတိယသမ္ၼတဟင္နရီဗန္ထီယိုးက မွာၾကား
Next: ဟားခါးကက္သလစ္သာသနာတြင္ အနာဂါတ္ရဟန္းဆရာေတာ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးမည့္ အႀကိဳရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္