သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္းမွ သာသနာျပဳျခင္းသို႔

16996252_1948051628763505_8806489671820806007_n

ေယဇူးခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ျမတ္က “ကမၻာ အရပ္ရပ္သို႔ သြားၿပီး ငါ၏ တရားေတာ္ကို ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ျမတ္ျဖင့္ ေဟာေျပာ သက္ေသခံၾကေလာ့ (ရွင္မာေတဦး ၂၈း၁၈) ” ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤကမၻာ အရပ္ရပ္ဟူေသာ နယ္နိမိတ္သည္ အကန္႔အသတ္မဲ့ေသာ နယ္နိမိတ္ဟု ဆိုရေပမည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ေစလႊတ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက ပုထုဇဥ္ လူသားမ်ားအား အရွင့္ႏႈတ္ထြက္ စကားေတာ္ကို ၾကားသိေစ ခ်င္ ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ တိုင္းကိုေမြးရာပါ တာ၀န္အျဖစ္ ေပးကမ္းေတာ္ မူလိုက္ ေသာ ေယဇူးဘုရားရွင္ျမတ္၏ အေမြေတာ္ဟုလည္း ဆိုရေပမည္။

သို႔ေသာ္ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ သြားၿပီးခရစ္ေတာ္၏ တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာ သက္ေသခံျခင္းအား ခရစ္ယာန္ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲ၌ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ၾကည့္ရေသာ္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ တျခား ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းကြဲမ်ားထက္ပိုၿပီး အားနည္းေန သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ (ဆရာေတာ္၊ ဘုန္းႀကီး၊ သီလရွင္မ်ား၊ သာမန္ဘာသာ၀င္) အမ်ားစုသည္ မစၦားတရားကို နာယူျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္း၊ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ရဟႏၱာမ်ားထံသို႔ ဆုေတာင္းျခင္း စေသာ တသီးပုဂၢလ ယုံၾကည္ျခင္းကို ေဖာ္ျပသည့္ သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းထဲ၌သာ အားေကာင္းၿပီးေပ်ာ္ေမြ႕ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ယုံၾကည္ၿပီး တသီးပုဂၢလဆိုင္ရာ သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္းထဲ၌သာ အားေကာင္းေပွ်ာ္ေမြ႕ေနၾကေသာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ သာသနာျပဳျခင္း၌မူ အားနည္းေနၾကသည္။

ရဟႏၱာေပါလူးက “ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာသူမရွိလွ်င္ တျခားသူမ်ားသည္ မည္သို႔ ၾကားသိႏိုင္မည္နည္း (ေရာမ ၁၀း၁၄)” ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေမးျမန္းေတာ္မူေလသည္။  ရဟႏၱာ ရဟန္းမင္းႀကီးေယာဟန္ေပါလူး (၂) ကလည္း စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳ  လုပ္ေသာ
ကမၻာ့ လူငယ္မ်ားေန႔၌ “သင္တို႔က ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို သိရွိျခင္းသည္ မလုံေလာက္ဘဲ သင္တို႔သိရွိထားေသာ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကို တျခားသူမ်ားအား ေ၀မွ်ေျပာျပၾကရမည္ျဖစ္သည္”  ဟု သာသနာျပဳ စိတ္ဓါတ္ကို မီးေမႊးေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

အမွန္စင္စင္ သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္း ထဲ၌သာ အားသန္ၿပီး သာသနာျပဳျခင္း၌ အားနည္းေနေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ မ်ားသည္ ယုံၾကည္ျခင္း၌  မရင့္က်က္ေသး  သူမ်ားသာျဖစ္ ၾကေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို ၾကည့္လွ်င္  သာသနာေရး  ၀န္ႀကီးဌာနတြင္လည္း    ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ျပန္႔ပြားေရး ဌာနကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ဗုဒၶဘာသာ မေရာက္ေသးေသာ နယ္ေျမသစ္မ်ား သုိ႔ေတာင္တန္း သာသနာျပဳ ဗုဒၶ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားကိုေစ လႊတ္ၾကေလသည္။ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းကြဲ မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ခရစ္ေတာ္ကို မသိေသးသူမ်ားထံသို႔ သာသနာျပဳ  အစီအစဥ္ မ်ား ေရးဆြဲၿပီး သင္းအုပ္ဆရာ/မမ်ားကို ေစလႊတ္ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ ကို ၾကည့္ရလွ်င္ တႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း နည္းဗ်ဴဟာကို လည္း ေရးဆဲြျခင္း မရွိသကဲ့သို႔  ခရစ္ေတာ္ကို မသိၾကေသးသူမ်ား ထံသို႔ သာသနာျပဳျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ လည္း နည္းဗ်ဴဟာ၊ မူ၀ါဒအရ မေတြ႕ရွိရ ဘဲေန႔စဥ္ တသီးပုဂၢလ သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္း ၌သာ အမ်ားစုသည္ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကရေပသည္။

ဤအခ်က္ကိုမူ သက္ဆိုင္ရာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ၏ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက အေလးေပးသုံးသပ္ၿပီး လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ  မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ၊ သဒ္ၵါၾကည္ညိဳျခင္း မွသာသနာျပဳျခင္း အဆင့္သုိ႔ လႈပ္ရွား သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အေပါင္းအား တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

311  Views
Previous: လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ေသာ ကက္သလစ္သာသနာ့ေဆး႐ုံမ်ားကို လူသားမ်ားက ပိုၿပီးေတာင္းဆိုလာမႈျမင့္တင္လာ
Next: ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးက ငလ်င္ဒါဏ္ခံရေသာေဒသခံမ်ား၏ စီးပြားေရးကို ကူညီေပးရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို လိုက္လံ၀ယ္ယူ