ဖိလစ္ပိုင္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲသူမ်ားအား ပစ္သတ္ေနျခင္းကို တရား၀င္ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ၿပီ

17202754_1949290368639631_3280393544920121007_n

မနီလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆၊ ၂၀၁၇

ဖိလစ္ပိုင္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတကမူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲသူမ်ားအား ပစ္သတ္ေနျခင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅)

ရက္ေန႔က တရား၀င္ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်သည့္စာကို ထုတ္ျပန္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းတိုင္အား ျဖန္႔ေ၀လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

 

၄င္းထုတ္ျပန္စာထဲတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက “ကၽြန္ေတာ္တို႔က မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲေနသူမ်ား အျဖစ္စြပ္စြဲခံရ သူမ်ားအား သတ္ျဖတ္

ေနျခင္း ကိုသေဘာတူျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳျခင္းျပဳလွ်င္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆရာေတာ္မ်ားသည္အသတ္ခံရသူမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိေနၾက

သည္” ဟု မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။  ယခု ကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ျပန္ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ား

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဖိလစ္ပိုင္သမၼတ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအားပစ္သတ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေ၀

ဖန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဤေ၀ဖန္ခ်က္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈-၃၀ ရက္ေန႔အထိျပဳလုပ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏွစ္ပက္

လည္အစည္းအေ၀းမွထြက္ေပၚလာေသာ သေဘာတူ ဆုံးျဖန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးက သမၼတ ရာထူးကို ရယူၿပီး

ေနာက္ (၇) လအတြင္း တြင္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ရဲ မ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခြင့္ကို ျပဳခဲ့ သည္။  ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး

တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားကို ရဲမ်ားကသတ္ျဖတ္ေနျခင္းအေပၚ ဆန္႔က်င္ၿပီး

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကပင္လွ်င္ လူ႕အသက္ကိုသတ္ျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူၾကပါသည္။

 

 

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး  ဆိုကေရေတ (စ္) ဗီလဲ

က(စ္) က “ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ ထဲတြင္ မိမိတို႔၏ မျပည့္စုံျခင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳဴၿပီး ေနာင္တ ရရင္း မ

ေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာစကားမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ေျပာဆိုေနမည္ျဖစ္သည္”ဟု ေရးသားလက္မွတ္ထိုးထားေသာစာသား

စာသားမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၏ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ

လုံးသို႔ ထုတ္ျပန္ျဖန္႔ေ၀လိုက္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတားေတးသည္ဖိလစ္ပိုင္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားအား“ေခြးမသားမ်ား၊ ျပည့္

တန္ဆာမသားမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးထုံေနသူမ်ား”ဟု ေခၚဆိုလ်က္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေသာ ႏႈတ္ရဲဆဲရဲေသာသမၼတအျဖစ္နာမည္ဆိုး ေက်ာ္

ၾကားလ်က္ ရွိေနသည္။

 

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဆိုကေရေတ (စ္ )ဗီ လဲ

ကတ္(စ္) က “ဒူတားေတးက မိမိတို႔ ဆရာေတာ္ေတြႏွင့္ အသင္းေတာ္ကို ဖိႏွိပ္ ရက္စက္သည့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔သည္ မူးယစ္ ေဆး၀ါး သုံး

စြဲေနသူမ်ားႏွင့္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္ သူမ်ားအား ပစ္သတ္ေနျခင္းကို ဆက္လက္

ဆန္႔က်င္ ေျပာဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္” ဟု ႀကံဳး၀ါးေတာ္မူ လိုက္သည္။

 

ဆက္လက္ၿပီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဆိုကေရေတ (စ္) ဗီလဲကတ္ (စ္) က “မွား ယြင္းေသာအရာကို မွားယြင္းေသာအရာျဖင့္ ျပဳျပင္

မရေၾကာင္း၊ မေကာင္းမႈကို သေဘာတူျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈအေပၚ ႏႈတ္ပိတ္ေရငုံေနျခင္းသည္၄င္းမေကာင္းမႈထဲတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္

ေသာေၾကာင့္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ၄င္း မေကာင္းမႈကို ဆက္လက္ ေ၀ဖန္သြား မည္ျဖစ္သည္ ဟု ေရးသား ထုတ္ျပန္

ထားသည္။

 

ေနာက္ဆုံးတြင္မူ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌျဖစ္ေတာ္ မူေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ႀကီးဆိုက

ေတ (စ္) ဗီလဲကတ္ (စ္) က “မိမိတို႔သည္ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေနသူမ်ားႏွင့္ တစ္လုံးတစ္၀တည္း ရွိေနၾကၿပီး ၄င္းအေျပာင္းအလဲ

သည္ အမွန္တရာ ႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းတို႔ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဆာ္ၾသေတာ္မူၾက သည္။

407  Views
Previous: ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးက ငလ်င္ဒါဏ္ခံရေသာေဒသခံမ်ား၏ စီးပြားေရးကို ကူညီေပးရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို လိုက္လံ၀ယ္ယူ
Next: တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲတြင္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းမူေဘာင္ကို တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ဗာတီကန္အစိုးရအၾကား သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီ