မယ္ေတာ္မာရီယား၏ ဖာတီမာၿမိဳ႕က လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၃) ကို မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သနည္း

19029270_1998497320385602_4374729134137157290_n

ဗာတီကန္၊ ေမလ ၄၊ CNA

၁၉၁၇ခုႏွစ္က ဖာတီမာၿမိဳ႕၌ သုိးေက်ာင္းသား (၃) ဦးတို႔အား ကိုယ္ေရာင္ထင္ရွားျပၿပီး မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ မယ္ေတာ္မာရီယား၏ သတင္းစ ကားမ်ားထဲမွ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၃) ခုေျမာက္သည္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ကို မိန္႔ၾကားသကဲ့သို႔ လက္ရွိကာလတြင္လည္း လူသားမ်ား၏ ေကာင္း ေသာအက်င့္တရားသို႔ ေျပာင္းလဲေနထိုင္ရမည္ကို သတိေပးေနသည္ဟု ဗာတီကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဟာင္းရဟန္းအမတ္ တာစီစီအို ဘာတိုနီက ေမလ (၁၂) ရက္ ေန႔ က မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးေယာ ဟန္ေပါလူး (၂) ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ရဟန္းအမတ္ တာစီစီအိုဘာတိုနီ သည္ေနာက္ဆုံး အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး ကက္သလစ္သီလရွင္အျဖစ္သို႔၀င္ေရာက္ေသာ သီလရွင္လူစီယား (ဖာတီမာၿမိဳ႕၌ မယ္ေတာ္ ႐ူပါ႐ံုျပခဲ့ေသာ သုိးေက်ာင္းသား (၃) ဦးထဲမွတစ္ဦး) အား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး သူမတို႔ သုံးဦးအား မယ္ေတာ္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းေတြ႕ဆုံခဲ့ သူျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ သူမသည္ မယ္ေတာ္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားကို စာျဖင့္ေရးၿပီး စာအိတ္ ပိတ္ထား ေသာစာ တစ္ေစာင္ကို သူမ မေသဆုံးခင္ ရဟန္းအမတ္တာစီစီအိုဘာတိုနီအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေမရီ (မယ္ေတာ္မာရီယား) သည္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၇) ရက္ ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔ အထိ ဘုရားေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ေန႔မ်ားတြင္ (၆) ႀကိမ္တိုင္တိုင္၊ ဖာတီမာၿမိဳ႕၌ သုိးေက်ာင္းသား  (၃) ဦးတို႔အား ႐ူပါ႐ံုထင္ရွားျပေတာ္မူခဲ့သည္။

သီလရွင္လူစီးယားအား ေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရဟန္းအမတ္ဘာတိုနီက “မယ္ ေတာ္မာရီယား၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔က ကက္သလစ္သာသနာေတာ္နဲ႔ ရဟန္းမင္းႀကီးတို႔ ႀကံဳေတြ႕လာမယ့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းနဲ႔ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ ပြားမည့္အေၾကာင္းတို႔ကို မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၃) ကိုေတာ့ မယ္ေတာ္မာရီယားက မိမိကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာ ဆိုခြင့္မျပဳ ထားေၾကာင္းျဖင့္ လူစီယားက ေျပာျပ သည္” ဟု ေျဖၾကားေပးေတာ္မူသည္။ ထိုသို႔လူစီယားက ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းလွ်ိဳ႕ ၀ွက္ခ်က္ (၃) ကိုမူ ရဟန္းမင္းႀကီးနန္းေတာ္က ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အထိ ထိန္ခ်န္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗာတီကန္နန္းေတာ္က ၄င္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ ခ်က္ (၃) ကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဖာ္လိုက္သည္။ ရဟန္းအမတ္တာစီစီ အိုဘာတိုနီက “ဖာတီမာ၏ မယ္ေတာ္႐ူပါ႐ံုထင္ရွားျပျခင္းက ဘုရား သား ေတာ္၏မိခင္သည္ လူ႔အျဖစ္ကိုယူေဆာင္ေတာ္မူၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မယ္ေတာ္ သခင္မသည္ လူ႔ဇာတိကို မစြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းကို သမိုင္း သက္ေသကထူထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ လက္ရွိကာလတြင္ တည္ရွိေနသကဲ့သို႔ လူသားမ်ားကိုလည္း ၾကည့္႐ႈ႕ ေနသည့္အျပင္ သူမသည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ သနားၾကင္နာျခင္းကို အာမခံသူေပးသူႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ၾကား၀င္ ဖ်န္ေျဖ ေပးသူျဖစ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳေပးသည္” ဟု မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူသည္။

၄င္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၃) တြင္ “သီလရွင္လူစီးယားက ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္း  ႏွင့္ သစၥာရွိျခင္းအေပၚ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ လမ္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၁၁) ရက္ေန႔ကေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ ရ ဟန္းအမတ္ ကာဒီနယ္အဲလ္ဘီႏိုလူစီယားနီအား ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးေယာဟန္ေပါလူး (၁) ဘြဲ႔နာမ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏ ရဟန္းမင္းႀကီးသက္တမ္းသည္ (၃၃) ရက္တာရွိမည့္အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ခဲ့သည္” ဟု ရဟန္းအမတ္ဘာတိုနီက မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရဟန္းအမတ္ဘာတိုနီက “ရဟန္းမင္းႀကီး ေယာဟန္ေပါလူး (၂) က မိမိတို႔ ရရွိထားေသာ ဖာတီမာမယ္ေတာ္မာရီယား၏ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ခ်က္ (၃) ဟု အမည္ ေပးထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ဟုတ္ မဟုတ္ကို သီလရွင္ လူစီး ယားအား ေမးျမန္းေပးဖတ္ေစရာ သူမက ၄င္းအစီရင္ခံစာကို စကားလုံးတစ္ခုစီ အေသးစိတ္ ေသခ်ာဖတ္႐ႈစစ္ေဆးေပးၿပီး မွန္ ကန္ ေၾကာင္းကိုလက္မွတ္ထိုးေစခဲ့ေၾကာင္း” ျဖင့္ ျပန္ေျပာင္းမိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

293  Views
Previous: နာတာရွည္လူနာမ်ားအား ေဆးျဖင့္ထိုးသတ္ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕တဲ့ဆုံးလူသားမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ကာဒီနယ္မူလာက မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူ
Next: စိတ္၀မ္းကြဲျပားျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားထံမွမလာဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔ၾကားေတာ္မူ