စိတ္၀မ္းကြဲျပားျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားထံမွမလာဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔ၾကားေတာ္မူ

11111

ဗာတီကန္၊ ဇြန္လ ၄၊ CNA

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က စိတ္၀မ္းကြဲျပားျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားထံေတာ္မွ ေရာက္ရွိလာျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားပြဲေန႔ျဖစ္ေသာ ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဆင္းသက္ေသာပြဲေန႔သည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ေမြးေန႔ျဖစ္သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးက ကက္သလစ္သနာေတာ္သည္သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားမွ ေပါက္ဖြားလာေၾကာင္း၊ အသင္းေတာ္ကိုစည္း လုံးျခင္းႏွင့္ ကြဲျပား ျခင္းတို႔ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားျခင္းကိုအားေပးေသာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ခုခံႏိုင္ၾကရန္အလို႔ငွါ မိမိတို႔သည္ ဆုေတာင္းၾကရန္ လိုအပ္သည္ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ စည္းလုံးျခင္းထဲတြင္ ကြဲျပားျခင္းကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး ထိုသို႔ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ အခ်ိန္တိုင္းႏွင့္ ေနရာတိုင္းတြင္ သူက မတူဆန္းသစ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုေပးၿပီး ရွင္သန္ေစေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ျမတ္၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ အသြင္တူေသာ စည္းလုံးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အသြင္မတူျခင္းထဲက စစ္မွန္ေသာ စည္းလုံး ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက “သို႔ေသာ္လည္းေရွာင္ရအ့ံေသာအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္မ်ားကမူ(၁) စည္းလုံးျခင္းမရွိေသာေနရာတြင္ ကြဲျပားျခင္းကို ဖန္တီးလိုစိတ္ႏွင့္ (၂) မတူကြဲျပားျခင္းမရွိေသာေနရာတြင္ စည္းလုံးျခင္းကို ဖန္တီးလိုစိတ္တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၁) စည္းလုံးျခင္းမရွိ ေသာေနရာတြင္ ကြဲျပားျခင္းကို ဖန္တီးလိုစိတ္ဆိုတာက မိမိသည္ တျခားသူမ်ားထက္ ပိုသိ၊ ပိုတတ္ သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ခံယူခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားလွ်င္မူ အသင္းေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္းထက္ ဟိုအုပ္စု၊ ဒီအုပ္စုကိုသာ ပိုင္ဆိုင္လိုစိတ္ထားရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ဘုရားဖက္တြင္ ရပ္တည္ျခင္းထက္ တဖက္သားကို သာ ေထာက္ခံျခင္း မ်ဳိး ျဖစ္သြားတတ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္လိုအပ္သည္” ဟု သတိေပးေတာ္မူသည္။ ဆက္လက္ၿပီး (၂) မတူ ကြဲျပားျခင္းမ ရွိေသာေန ရာတြင္ စည္းလုံးျခင္းကို ဖန္တီးလိုစိတ္ဆိုသည္မွာ စည္းလုံးျခင္းကို အသြင္၊ အေရာင္တူျခင္းျဖင့္ မွားယြင္း စြာနား လည္ၿပီး လူတိုင္းသည္ အရာအားလုံးကို အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တူညီစြာ ေတြးေခၚစဥ္းစားျခင္းဟုလည္း မွားယြင္းစြာ နားလည္ ခံယူျခင္းမ်ဳိး ကို ေရွာင္ရွား ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ေသာ စည္းလုံးျခင္းသည္ လြတ္လပ္ျခင္းကိုဖ်က္စီးေၾကာင္း၊ စိန္ေပါလ္ မိန္႔ၾကားသည့္အတိုင္း သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရွိေတာ္မူေသာေနရာတြင္  လြတ္လပ္ျခင္းလည္းရွိသည္ (၂ ေကာ္ရင့္ ၃း၁၇) ဟု မိန္႔ၾကားထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ အရွင္ျမတ္၏စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းေက်းဇူးေတ္ကို ခံစားႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ဆုေတာင္းၾက ရမည္ျဖစ္သည္ဟု တိုက္တြန္းေတာ္မူသည္။

“သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ဒုတိယဆုေက်းဇူးေတာ္သည္ကားလူ႕ႏွလုံးသားကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေစေသာ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္  ေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးေသာေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္က သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက “သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို ခံယူၾကေလာ့။ သင္တို႔က လူသားတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို အခြင့္လႊတ္လွ်င္ သူတို႔သည္ အခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုရရွိၾကမည္ (ေယာဟန္ ၂၀း၂၂-၂၃)” ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္” ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက ရွင္းျပေတာ္မူသည္။

“ခရစ္ေတာ္ဘုရားက မိမိ၏တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားအား အခြင့္လႊတ္ခြင့္ကိုေပးအပ္ျခင္းသည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ထဲတြင္ စည္းလုံး ညီညြတ္ျခင္းကို တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္  ၿပိဳကြဲျခင္းကို ဟန္႔တားေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ မိမိတို႔အသင္းသားမ်ားကို အတူတ ကြနီးကပ္ေသာေကာ္ႏွင့္အိမ္၏အုတ္ခဲမ်ားကို က်စ္လစ္ေစေသာ ဘိလပ္ေျမသည္ကား အခြင့္လႊတ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအခြင့္ လႊတ္ျခင္းသည္ ခိုင္မာေစၿပီး အားရွိေစေၾကာင္း၊ အခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏွလုံးသားမ်ားကို လြတ္လပ္ေစၿပီး လန္းဆန္းေစသည့္ အျပင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကိုလည္း ေပးပါေၾကာင္း၊ အခြင့္လႊတ္ျခင္းမရွိလွ်င္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ မည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း” ျဖင့္ သြန္သင္ေပးေတာ္မူသည္။

248  Views
Previous: မယ္ေတာ္မာရီယား၏ ဖာတီမာၿမိဳ႕က လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၃) ကို မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သနည္း
Next: ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုလည္း မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံကာဒီနယ္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ၿပီ