ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ရဟႏၱာတင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီ

20525862_2024654284436572_3065660186149386305_n

ဗာတီကန္၊ ဇူလိုင္လ ၁၁၊ ၂၀၁၇ CHUK

ရဟန္းမင္း ႀကီးဖရန္စစ္က ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ ရဟႏၱာတင္ေျမႇာက္ျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒကိုျပင္ ဆင္ျပ႒ာန္း ေတာ္မူလိုက္ သည္။ ၄င္းဥပေဒ သစ္ထဲ၌ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က “ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္အ သက္တာကို ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ က်င့္ႀကံခဲ့သူ မ်ားႏွင့္ တျခားသူ မ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အေသခံေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား” ကိုပါ ရဟႏၱာမ်ားအျဖစ္ စုံစမ္း တင္ေျမႇာက္ႏိုင္မည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ေန႔၌ Maiorem Hac Dilectionem” (Greater Love Than This) “ဤအရာ ထက္ ႀကီးျမတ္ ေသာခ်စ္ျခင္း” ဟူေသာ အမိန္႔စာကို ထုတ္ျပန္ေတာ္ မူလိုက္သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီး၏ “ဤအရာထက္ ႀကီးျမတ္ေသာခ်စ္ျခင္း” ဟူေသာအ မိန္႔စာသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔က က်င္း ပျပဳလုပ္ေသာ ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ရဟႏၱာ တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ  ၀န္ႀကီးဌာန၏အစည္း အေ၀းက အတည္ျပဳ ေပးၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ထြက္ေပၚလာ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ “ဤအရာထက္ ႀကီးျမတ္ေသာခ်စ္ျခင္း” ဟူေသာအ မိန္႔စာထဲ၌ ရဟန္းမင္းႀကီးက “မိမိတို႔ေသ သည့္အထိ ေယဇူးခရစ္ ေတာ္ဘုရား၏ သြန္သင္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ေျခရာ မ်ားကို စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ႏွင့္လြတ္ လပ္စြာျဖင့္ လိုက္လံ က်င့္ႀကံခဲ့ သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ  တရားေတာ္အတြက္ အသတ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအ တြက္ အသတ္ခံ ရသူမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏အထူး ေလးစားဂုဏ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ စဥ္းစားျခင္းတို႔ကို ရရွိထိုက္ သူမ်ားျဖစ္သည္” ဟု  မီးေမာင္း ထိုးျပေတာ္မူသည္။

ယခုထုတ္ျပန္ ေသာအမိန္႔ေတာ္ မတိုင္မီအထိ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀) နီးပါး ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာ သာ၀င္ (သာမန္၊ ရဟန္းမင္းႀကီး၊ ဆရာေတာ္၊ သီလရွင္သူေတာ္စင္မ်ား) ကို ရဟႏၱာအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္လိုလွ်င္ ၄င္းပုဂ္ၢိဳလ္သည္ တရား ေတာ္အတြက္ အသတ္ခံ ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ အသတ္ခံရ သူမ်ားကို ရဟႏၱာအျဖစ္ တင္ေျမာက္ျခင္း အဆင့္ဆင့္သို႔ လက္ခံျခင္း၊ ထိုသို႔လက္ ခံရာတြင္လည္း တရားေတာ္အတြက္ အသတ္ခံရေသာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ သည္ တန္ခိုးလကၡဏာ မ်ားကိုျပသရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမ တၱာအတြက္ အသတ္ခံရ သူမ်ားကမူ တန္ခိုး လကၡဏာမ်ားကို ျပသရန္လို အပ္သည္ဟု ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ ရဟႏၱာတင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ ရာဥပေဒထဲတြင္  တိလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္ဟုသိရွိရသည္။

ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးဦးကို ရဟႏၱာတင္ေျမႇာက္ သည့္အခါတိုင္း Servants of God ဘုရားသခင္၏ အေစခံမ်ား” ဟု ကင္ပြန္းတပ္ေခၚဆိုၿပီး ေၾကညာေသာ္လည္း ၄င္းအသုံး အႏႈန္းအျပင္ “ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္အ သက္တာကို ေကာင္းမြန္စြာေန ထိုင္က်င့္ႀကံခဲ့ သူမ်ားႏွင့္ တျခားသူမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အသတ္ခံေသာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား”ကို “မိမိ၏ဘ၀ကိုေပး ဆပ္သူမ်ား Offering of life” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကို ျဖည့္စြက္လိုက္ ၿပီးဂုဏ္ျပဳေခၚေ၀ၚေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

#ကုန္ဇမႈန္း

334  Views
Previous: ကာဒီနယ္ (ရဟန္းမင္းအမတ္) မ်ားသည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ဘုရင္မ်ားမဟုတ္ဟု ရဟန္းမင္းအမတ္မ်ားအား ရဟန္းမင္းႀကီးက သတိေပးေတာ္မူ
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ – မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၾကြျမန္းလာမည္