ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ေရွ႕သို႔ တုိးတက္ေနၿပီ

d

(၂၆ ရက္ေန႔ညက ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ သမားဆီကေန အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ ေရာက္လာၿပီး၊ Do Not ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ရဟန္း မင္းႀကီး ခရီးစဥ္ႏွင့္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းအရာကို မေရးရန္ လွမ္းသတိေပးေသာေၾကာင့္ ပထမအယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ ကို ဖ်က္ၿပီး ယခုအယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ႏွင့္ အစားထိုးလိုက္ ရပါတယ္။)

ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ့္ ရုံးခန္းကို ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ထုတ္ေ၀တဲ့စာအုပ္ေတြကို လာေတာင္းသြားပါတယ္။ ဒီမိတ္ေဆြက အစီပါၾကားဖူး သလားလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က အစီပါေတာ့ မသိဘူး၊ သိတာက လား႐ႈိးသာသနာက အသာဖာေတာ့ သိတယ္လို႔ ေျဖလိုက္ေတာ့ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ခ်လိုက္ တယ္။ ဆက္ၿပီးသူက အစီပါဆိုတာ ခင္မ်ားဆရာ၊ ဖာသာရ္အားႏိုဦး ေဆာင္တဲ့ဘာသာ ေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ထပ္ေျပာျပမွ၊ ဆရာ့ကို သြားသတိရသလို အစီပါသင္တန္းေတြ လိုက္သင္ေပး ေနတာကိုလည္း ျပန္ေျပာင္းသတိရ လာမိေတာ့တယ္။

လက္ရွိျမန္ မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္သာ သနာေတာ္ကို သုံးသပ္ရလွ်င္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ႀကီး ထြားလႈပ္ရွားေနေသာ အစီပါ Asian Integrated Pastoral Approach (AsIpA) အဖြဲ႔ႏွင့္သမ္ၼာက်မ္း စာတမန္ေတာ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ Basic Biblical Sharing တို႔သည္ ကက္ သလစ္သာ သနာေတာ္၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ သာမန္ဘာသာ ၀င္မ်ား၏ ေသြးေၾကာ ထဲတြင္ စိမ့္၀င္ေနၾက ေလသည္။ ဤအဖြဲ႔ႏွစ္ခုကို ဦးေဆာင္ ေနၾကသူမ်ားအား ကၽြန္ေတာ္အထူး ဂုဏ္ျပဳလိုပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ဤအဖြဲ႔ႏွစ္ခုသည္ ကက္သလစ္သာ သနာ ေတာ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဟာနယ္ (ဓမ္ၼပညာရပ္ မ်ားကို သင္ၾကားခြင့္ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ သာသနာျပဳရာတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ ေသာအေျခ အေနကို မဖန္တီးေပးျခင္း) ကို တိုက္ဖ်က္ ေပးသူမ်ား၊ တနည္းဆိုရေသာ္ သာမန္ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားကို အသင္းေတာ္ထဲတြင္ မရွိမျဖစ္ သူမ်ားအျဖစ္ ပညာေပးေနသက့ဲသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း အပ္ႏွင္းေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေလသည္။

မိမိသိသ ေလာက္ေျပာရလွ်င္ အစီပါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္က ဦးစြာ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းအစီပါကို ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳသူမ်ားက အေျခအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သာမန္ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ား အၾကားထဲတြင္ စိမ့္၀င္ႏိုင္ေအာင္ မလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ သမ္ၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ Biblical Pastoral Ministry အဖြဲ႔သည္ ဆရာေတာ္ႀကီးေပါလ္ ဂေရာင္၏ ဦးေဆာင္ မႈေအာက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သီလရွင္တစ္ပါးက အရင္ဆုံး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ခဲ့သည္မွာ (၆) ႏွစ္၀န္းက်င္သာ ရွိေသး သည္။

ဤအဖြဲ႔အ စည္းႏွစ္ခုတို႔သည္ ဦးေဆာင္သူမ်ား၏ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈ၊ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ပညာရွင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ကိုရွာေဖြေမြး ထုတ္ႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္မူ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ သာမန္ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား သာသနာ ျပဳနည္းႏွင့္ က်မ္းစာေတာ္ ျမတ္ကို ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း နည္းလမ္းတို႔အား ပညာသင္ၾကား ေပးေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအဖြဲ႔အ စည္းႏွစ္ခုတို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိအရွိန္ထက္ မေလွ်ာ့ေသာ ေမာင္းႏွင္အားျဖင့္ ကက္သလစ္ သာသနာ ေတာ္၏အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ သာမန္ဘာသာ၀င္မ်ား ကို ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ဆက္လက္လက္တြဲ သင္ေပးၾကပါရန္ ေထာက္ခံအား ေပးလိုက္ပါသည္။ ကုန္ဇမႈန္း

222  Views
Previous: Pope Francis will visit Myanmar on 27 to 30, November 2017
Next: ASIA/MYANMAR – A trace of mercy in a Buddhist country: Francis’ legacy