ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက ဖိလစ္ပိုင္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာန၏ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကို သက္တမ္းမတိုးေပးေတာ့ေပ

23659130_2071979176370749_7267707429903658873_n

မနီလာ၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂၊ ၂၀၁၇

ဖိလစ္ပုိင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က တႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဖိလစ္ပိုင္ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရဒီယို အသံလႊင့္ ဌာနမ်ားစြာအား လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သက္တမ္းကို မတိုးေပးဘဲပိတ္ ပင္လိုက္သည္။

၄င္းလုပ္ငန္း လိုင္စင္သည္ (၂၅) ႏွစ္လွ်င္ တစ္ခါသက္တမ္း တိုးရေသာ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ လုပ္ငန္းလိုင္ စင္ျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ကက္ သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇနန္၀ါရီလ ကတည္းက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို သက္တမ္းတိုးရန္ စာတင္ထား ေသာ္လည္း ေအာက္လႊတ္ ေတာ္အမတ္မ်ားက သက္တမ္း မတိုးေပးရန္ မဲဆုံးျဖတ္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ သားမ်ားသည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ ငန္းတို႔သည္ တျခားသူမ်ားကို တဆင့္လုပ္ ပိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၄င္းဥပေဒအရ ဖိလစ္ပိုင္ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၄င္းလုပ္ငန္းကို အစိုးရထံမွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္လုပ္ငန္း လုိင္စင္ယူၿပီး တဆင့္လုပ္ကိုင္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ လိုင္စင္သက္တမ္း တိုးခြင့္မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ ကက္ သလစ္မီဒီ ယာကြန္ယက္ Catholic Media Network (CMN) လုပ္ငန္းထဲက အသံလႊင့္ ႐ုံေပါင္း (၅၄) ခုသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ဘာလမွစ တင္ၿပီး ပိတ္ပစ္ရေတာ့ မည္ျဖစ္ေလသည္။

ကက္သလစ္ မီဒီယာကြန္ယက္ Catholic Media Network (CMN) လုပ္ငန္း၏ အသံလႊင့္႐ုံသည္ ေဒသေပါင္း (၄၄) ေနရာတြင္ဖြင့္လွစ္ ၿပီး ဖိလစ္ ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ယက္အ ႀကီးဆုံးႏွင့္ အႀကီးဆုံးေသာ အသံလႊင့္႐ုံလုပ္ ငန္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ မနီလာကက္ သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ ရာဒိုေဗးရီတားေရ ဒီယိုအသံလႊင့္႐ုံသည္ လက္ရွိသမၼတ ဒူးတာေတး မတိုင္ခင္က  လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိထားေသာေၾကာင့္ မနီလာကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ေရဒီယိုအသံလႊင့္႐ုံသည္ ပိတ္ပင္ျခင္းထဲတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္းျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်႐ုပ္ေစစီ လာႏိုက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သမၼတဒူတာေတး၏ မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠဌ ပန္တာလီအြမ္ အလ္ဗာေရကဖိလစ္ ပိုင္ကက္ သလစ္ဆ ရာေတာ္ႀကီး မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သမၼတဒူ တာေတးရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး ပုံစံအေပၚ ေ၀ဖန္ထုိးႏွက္ မႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က ဒီလုပ္ငန္းလုိင္စင္ကို သက္တမ္းမတိုး ေပးၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မီဒီယာသို႔ ျပန္ လည္ေျဖၾကားလိုက္ သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်႐ုပ္ေစစီ လာႏိုက ဤကဲ့သို႔ေသာပိတ္ ပင္ျခင္းႏွင့္စပ္ လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္က ဖိလစ္ပိုင္ကက္သ လစ္ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရဒီယိုအ သံလႊင့္႐ုံ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကို သက္တမ္းမတိုး ေပးျခင္းအေပၚ အ႐ႈံးသမား၊ နစ္နာတဲ့သူက ဒီေရဒီယို အသံ လႊင့္ျခင္းကို မွီခိုနားဆင္ေနတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟုအစိုးရအား ျပန္လည္ေ၀ဖန္ ေတာ္မူလိုက္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ ကက္သလစ္ဆ ရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ေရဒီယို အသံလႊင့္႐ုံ လုပ္ငန္းသည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တုန္းက အာဏာ ရွင္ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ရာတြင္ အဓိကပါ၀င္ခဲ့သကဲ့သို႔ လက္ရွိတြင္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားက ၄င္းလုပ္ငန္းမွတ ဆင့္ဖိလစ္ပိုင္ျပည္ သူမ်ားထံသို႔ တရားေဟာ ၾကားျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရအားေ၀ ဖန္ျခင္းတို႔ကိုအသုံးျပဳ ေနၾကသည္ဟု သိရွိရ သည္။

✍️ ကုန္ဇမႈန္း

117  Views
Previous: ASIA/MYANMAR – Kachin refugees give Pope Francis a wooden crosier: a wish for peace
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္ဖရန္စစ္က ကာႏြန္ဥပေဒပုဒ္မ (၈၃၈) ကို ေဒသခံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီ