ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္ဖရန္စစ္က ကာႏြန္ဥပေဒပုဒ္မ (၈၃၈) ကို ေဒသခံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီ

22491696_804484936403651_1811642142291859548_n

ဗာတီကန္၊ စက္တင္ဘာလ ၉၊ ၂၀၁၇ CNA

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ ၏ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟု ဆိုရေသာ ကာႏြန္ဥ ပေဒပုဒ္မ (၈၃၈) အား “ႀကီးျမတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း”ဟု အမည္ေပး ထားေသာ အမိန္႔စာျဖင့္ ျပင္ဆင္ေတာ္ မူလိုက္သည္။

၄င္း “ႀကီးျမတ္ ေသာစည္းမ်ဥ္း”ဟူေသာ အမိန္႔စာကို စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ထုတ္ျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပင္ဆင္ လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ “ေဒသခံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔တိုင္းရင္း သားဘာသာစ ကားျဖင့္ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရရွိၾကေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

စက္တင္ ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ မတိုင္ခင္အထိ ကမူတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္း စာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ ရန္အလို႔ငွါ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားသည္ ၄င္းစာအုပ္မူ ၾကမ္းကို ဗာတီကန္ ႐ုံးေတာ္သို႔ ေပးပို႔ၿပီး ဗာတီကန္နန္းေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရွိမွသာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရွိသည္ဟု ကာႏြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၈၃၈) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳမီ (စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔အထိ) ကတရား ၀င္ေနေသာ ကာႏြန္ဥပေဒပုဒ္မ (၈၃၈)၊ အပိုဒ္ (၂) က “ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္သည္ တကမၻာလုံးရွိ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ မြန္ျမတ္ ေသာ၀တ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ ရန္၊ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား မ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆို ထားေသာ မြန္ျမတ္ေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာစာ အုပ္မ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္၊ ၀တ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တစ္ကမၻာ လုံးက သစၥာရွိရွိလိုက္နာက်င့္ သုံးေနျခင္းကို သတိ ရွိစြာ ၾကပ္မတ္ရန္တာ ၀န္ရွိသည္”ဟုျပဌာန္း ထားသည္။

ဤကာႏြန္ဥ ပေဒပုဒ္မ (၈၃၈)၊ အပိုဒ္ (၂) ကို ရဟန္းမင္း ႀကီးဖရန္စစ္က ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္အစား ထိုးေတာ္မူ လိုက္သည္။ “ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္သည္ တစ္ကမၻာ လုံးရွိကက္ သလစ္သာသ နာေတာ္၏ မြန္ျမတ္ေသာ ၀တ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ား ကိုထုတ္ေ၀ရန္ ဥပေဒလုပ္ ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း ေဒသခံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အတည္ျပဳထားေသာ ၀တ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာစာ အုပ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ရန္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တစ္ကမၻာလုံးက သစၥာရွိရွိ လိုက္နာ က်င့္ သုံးေနျခင္းကို သတိရွိရွိ ၾကပ္မတ္ရန္ တာ၀န္ရွိ သည္” ဟု အစားထိုး ျပင္ဆင္ျပဌာန္း ထားလိုက္သည္။

ဤကာႏြန္ ဥပေဒပုဒ္မ (၈၃၈)၊ အပိုဒ္ (၃) တြင္ “ေဒသခံကက္ သလစ္ဆ ရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၀တ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္းစာအုပ္ မ်ား၏ ကန္႔သတ္၊ သတ္မွတ္ ထားေသာ မူေဘာင္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္စြာ ကိုးကား ထားေသာ တိုင္းရင္းသားဘာ သာစကား မ်ားသို႔ဘာ သာျပန္ ဆိုထားေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း စာအုပ္မ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္၏ေရွ႕ ဦးစစ္ေဆး မႈကို ရရွိၿပီးမွ သာလွ်င္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ရန္ၿပီးမွ ထုတ္ေ၀ရသည္” ဟုျပ႒ာန္း ထားသည္။

ဤကာႏြန္ ဥပေဒပုဒ္မ (၈၃၈)၊ အပိုဒ္ (၃) ကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ေအာက္ပါ အတိုင္း ျပင္ဆင္အစား ထိုးေတာ္မူ လိုက္သည္။ “ေဒ သခံကက္ သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၀တ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္းစာအုပ္ မ်ား၏ကန္႔သတ္၊ သတ္မွတ္ ထားေသာ မူေဘာင္အ တြင္းသင့္ေလွ်ာ္စြာ ကိုးကား ထားေသာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား မ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆို ထားေသာ ၀တ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္း စာအုပ္ မ်ားကို သစၥာရွိစြာျပင္ဆင္ ရန္ႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာေဒသ မ်ားအတြက္ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္း စာအုပ္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ရန္ျဖစ္ သည္” ဟု ျပဌာန္း ထားသည္။

ဤကာႏြန္ ဥပေဒပုဒ္မ (၈၃၈) အား ျပင္ဆင္ေသာ အမိန္႔စာသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္အသက္ ၀င္သည္ ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

✍️ ၀င္းလိႈင္ဦး

195  Views
Previous: ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက ဖိလစ္ပိုင္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာန၏ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကို သက္တမ္းမတိုးေပးေတာ့ေပ
Next: ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သား မ်ားထံ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သတင္းစကား